Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Správa právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Tel. +371 67514208
Bezplatná telefonní linka: +371 80001801
Fax +371 67514209

E-mail: Jpa@jpa.gov.lv
internetové stránky: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Žádost o státní odškodnění můžete zaslat přímo Správě právní pomoci, aniž byste podávali žádost k příslušnému orgánu členského státu Evropské unie, ve kterém máte bydliště.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme žádost?

Správa právní pomoci přijímá žádosti o státní odškodnění a k nim připojené dokumenty v lotyštině nebo angličtině. Dokumenty, které mají být Správě právní pomoci předloženy, nemusí být legalizovány a na tyto dokumenty se nevztahují ani rovnocenné formální požadavky.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Pokud je třeba přeložit žádost o státní odškodnění a k ní přiložené dokumenty, budou náklady na překlad hrazeny ze státního rozpočtu přiděleného Správě právní pomoci.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za posouzení žádosti o státní odškodnění obdržené z jiného členského státu Evropské unie vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost v procesu posuzování žádosti o státní odškodnění a během rozhodování o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění se nevyžaduje.

Pokud Správa právní pomoci dojde k závěru, že k vydání rozhodnutí jsou zapotřebí další informace, budete o tom vyrozuměni do sedmi dnů od obdržení žádosti o státní odškodnění.

Rozhodnutí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o státní odškodnění.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Vaše přítomnost v procesu posuzování žádosti o státní odškodnění a během rozhodování o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění se nevyžaduje.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

O odborném vyšetření rozhodne subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud). Správa právní pomoci požádá subjekt, který vede řízení, o informace o výsledcích odborného vyšetření.

Znalecký posudek vychází ze zdravotních záznamů nebo jiných objektivních údajů.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Pokud se subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), rozhodne požádat o odborné vyšetření, budou vaše cestovní výdaje hrazeny (ze státního rozpočtu) v souladu s postupem a ve výši, které stanoví právní předpisy Lotyšské republiky.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Správa právní pomoci rozhodne o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění do jednoho měsíce od obdržení žádosti o státní odškodnění. Toto rozhodnutí se zasílá na adresu uvedenou v žádosti o státní odškodnění.

Pokud Správa právní pomoci vyžaduje další informace od vás nebo od subjektu, který vede řízení (policie, státního zastupitelství, soudu), lhůta pro rozhodnutí se pozastaví až do obdržení všech požadovaných informací.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění vám bude zasláno v lotyštině s překladem do jazyka, který členský stát Evropské unie, v němž máte bydliště, uvedl jako jazyk, který akceptuje.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí Správy právní pomoci o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění můžete napadnout ve lhůtě jednoho měsíce od nabytí právní moci, a to tak, že u Správy právní pomoci podáte příslušný návrh, který bude postoupen Ministerstvu spravedlnosti.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

K podání žádosti o státní odškodnění nepotřebujete právní pomoc. Potřebnou asistenci během procesu podávání žádosti o státní odškodnění poskytuje Správa právní pomoci.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Sdružení „Skalbes“ nabízí na telefonním čísle +371 116006 bezplatnou „Linku pomoci pro oběti trestných činů“ (denně od 7:00 do 22:00) a poskytuje obětem trestných činů emoční a psychologickou podporu, informace o procesních právech obětí (např. o právech v trestním řízení, právech na náhradu škody, státní odškodnění atd.), dostupných službách a stávajících službách podpory pro oběti.

Poslední aktualizace: 18/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.