Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, žádost lze poslat přímo Ministerstvu spravedlnosti Litevské republiky.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

- žádost?

- podpůrné dokumenty?

Žádost a další dokumenty je nutné podat v litevském nebo v anglickém jazyce.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Náklady na překlad žádosti a/nebo k ní připojených dokumentů do litevského nebo anglického jazyka ponese žadatel nebo odesílající orgán.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Oběť trestného činu nemusí být přítomna rozhodování o své žádosti. Nevzniká tedy nárok na proplacení takových nákladů.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Oběť trestného činu nemusí být přítomna rozhodování o své žádosti.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Dokumenty vystavené příslušnou institucí / příslušnými osobami v zemi bydliště oběti budou uznány.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Rozhodnutí bude přijato ve lhůtě jednoho měsíce od podání žádosti a veškerých nezbytných dokladů u Ministerstva spravedlnosti Litevské republiky.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Zpravidla v litevském jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím přijatým Ministerstvem spravedlnosti Litevské republiky lze vznést námitky u Litevské komise pro správní spory (Lietuvos administracinių ginčų komisija) nebo u Krajského správního soudu ve Vilniusu (Vilniaus apygardos administracinis teismas) ve lhůtě jednoho měsíce od data sdělení rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano. O právní pomoc lze požádat u Služby státem garantované právní pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), která rozhodne o poskytnutí právní pomoci.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ne.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.