Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la Justice)

13, rue Erasme
L-2934
LUCEMBURK

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Info@mj.public.lu
Internetové stránky: http://www.mj.public.lu/

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, žádost o náhradu škody se odesílá přímo Ministerstvu spravedlnosti Lucemburska obyčejným dopisem, nemá-li žadatel nárok být odškodněn v jiném státě a doloží-li legální a obvyklý pobyt ve velkovévodství.

Výjimka z povinnosti legálního a obvyklého pobytu ve velkovévodství se uplatní u žadatele, pokud je obětí trestného činu uvedeného v článku 382-1 trestního zákoníku (obchodování s lidmi).

V jakém jazyce (jakých jazycích) přijímají orgány příslušné k rozhodnutí o odškodnění žádost?

Žádost o odškodnění, jakož i podpůrné dokumenty, se přijímají v těchto jazycích:

  • lucemburský jazyk,
  • francouzský jazyk,
  • německý jazyk.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost / podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Ministerstvo spravedlnosti uhradí náklady na překlad.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost není povinná. Můžete se nechat zastoupit svým právním zástupcem. Z tohoto důvodu není žádné cestování nutné.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav – nebo musí být můj zdravotní stav / má zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařská osvědčení vydaná lékaři ve Vašem státě bydliště budou přijata či uznána jako doklady, pokud jde o skutkový stav a o újmu, již jste utrpěl.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Bezpředmětné. Zahraniční lékařská osvědčení jsou totiž přijímána jako podpůrné doklady.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Ministr spravedlnosti rozhodne do šesti měsíců od podání Vaší žádosti o náhradu škody.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Vzhledem k tomu, že žádost musí být vyhotovena ve francouzském, německém či lucemburském jazyce, rozhodnutí, které se jí týká, bude rovněž vyhotoveno v jednom ze tří schválených jazyků.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím ministra spravedlnosti, ať již se jedná o podstatu rozhodnutí, nebo o přiznanou částku, může podat žalobu proti státu, který je ministrem spravedlnosti zastupován. Žaloba musí být dle volby žadatele podána okresnímu soudu v Lucemburku či v okresu Diekirch.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc právního zástupce)?

Osoba, která prokáže, že nemá k dispozici dostatečné příjmy, má právo využít bezplatně právní pomoci podle podmínek stanovených zákonem. Právní zástupce je jí ustanoven za účelem právního poradenství nebo k zastupování před soudem a náklady na něj jsou hrazeny státem. Každá osoba se může poradit s právně informačními a poradenskými subjekty. Má přístup k Úřadu pro příjem a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique) za účelem bezplatného získání veškerých právních informací.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Ústřední úřad sociální pomoci (Service central d’assistance sociale (SCAS)) - oddělení pomoci obětem (Service d’aide aux victimes (SAV))
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Lucemburk

tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Poslední aktualizace: 24/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.