Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag Nizozemsko

Telefon: 070 4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Poštovní adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag Nizozemsko

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

žádost?

V jakémkoliv jazyce, nejlépe však v nizozemštině nebo angličtině.

podpůrné dokumenty?

V jakémkoliv jazyce, nejlépe však v nizozemštině nebo angličtině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy platí překlad žádosti / podpůrných dokumentů.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za zpracování žádosti nejsou vyžadovány žádné správní nebo jiné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Během řízení nemusíte být přítomni. Rozhodnutí je vždy písemné a bude vám zasláno poštou.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Neuplatňuje se.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Fond pro odškodnění obecně přijímá zdravotní informace od vašich ošetřujících lékařů a v případě potřeby budou tyto informace předloženy jeho lékařským poradcům pro hodnocení a poradenství. Tito lékařští poradci neprovádějí lékařské prohlídky sami.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Neuplatňuje se.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Maximálně 26 týdnů, avšak často se rozhoduje dříve.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V jazyce, ve kterém jste žádost podali.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Vznesením námitky u oddělení pro námitky Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy. Postup je uveden v rozhodnutí o vaší žádosti.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Snad vám může pomoci organizace Slachtofferhulp Nederland (Podpora obětí v Nizozemsku). Můžete se na ni obrátit telefonicky na čísle: 0900-0101.

Poslední aktualizace: 26/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.