V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Tento oddíl se nepoužije. Služby pro odškodňování (Compensation Services) v Severním Irsku se zabývají pouze žádostmi, které se týkají nároků vzniklých v Severním Irsku.


Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

-

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

-

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

-

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

-

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

-

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

-

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

-

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

-

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

-

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

-

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

-

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

-

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

-

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

-

Poslední aktualizace: 02/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.