Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Tato informace není momentálně k dispozici.

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Žádost o odškodnění by zpravidla měla být rozhodujícímu orgánu postoupena asistenčním orgánem. Nicméně oprávněná osoba může žádost rovněž zaslat přímo polskému rozhodovacímu orgánu.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost?

– podpůrné dokumenty?

Rozhodující orgán přijímá korespondenci v polštině a angličtině.

Rozhodující orgán přijímá zápisy z jednání vedených asistenčním orgánem jiné země v úředním jazyce dané země.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Náklady na překlad dokumentů se hradí ze státní pokladny.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Osoby žádající odškodnění jsou od povinnosti platit soudní poplatky plně osvobozeny.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Cestovní náklady vám nemohou být proplaceny. Nicméně můžete být vyslechnuti na dálku, tj. aniž byste se museli dostavit k rozhodujícímu orgánu. Můžete rozhodující orgán požádat, aby asistenční orgán ve vaší zemi požádal o pomoc s organizací přenosu vašeho výslechu. K takovému výslechu musíte poskytnout souhlas.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Pokud je to nutné, rozhodující orgán jmenuje kvalifikovaného tlumočníka. Následné náklady nehradíte.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Rozhodující orgán posoudí, zda vyšetření provedené lékaři ve vašem místě pobytu je věrohodné. Pokud zjistí, že je potřeba nového šetření, měli byste ho podstoupit. Budete muset zaplatit pouze cestovní výdaje.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní výdaje vám nemohou být proplaceny, ani pokud jste do této země museli přicestovat, abyste podstoupili lékařské vyšetření.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Pro vynesení rozhodnutí o žádostech o odškodnění není stanovena žádná lhůta. Jak dlouho to potrvá, závisí nejen na tom, jak je případ složitý a jaké důkazy rozhodující orgán potřebuje získat, ale také na počtu případů, které tento orgán v danou chvíli zkoumá.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o odškodnění bude v polštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud nejste s rozhodnutím o odškodnění spokojeni, můžete se proti němu odvolat k soudu druhého stupně (sąd II instancji). Nebudete hradit žádné náklady týkající se odvolání.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Právní pomoc lze poskytnout podle polských právních předpisů. Poskytuje se lidem, kteří prokáží, že si právníka nemohou dovolit. Mějte prosím na paměti, že žádáte-li o odškodnění, můžete počítat s pomocí státního zástupce, který vede přípravné řízení týkající se trestného činu, za který žádáte odškodnění.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

V Polsku existuje Fond na podporu obětí a pomoc po uvěznění (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), který shromažďuje finanční prostředky, které se přidělují mimo jiné na pomoc obětem trestných činů a jejich nejbližším příbuzným. Tento fond spravuje ministerstvo spravedlnosti. Podpora se organizuje tak, že správce fondu ve veřejné soutěži vybírá organizace, jejichž nabídky považuje za nejlepší, a přidělí jim účelové dotace na opatření pro oběti trestných činů.

Finanční prostředky se používají na financování právní, psychologické a hmotné pomoci. Právní pomoc může zahrnovat pomoc při snaze získat odškodnění, včetně přeshraničních případů.

Pokud chcete této pomoci využít, měli byste se obrátit na nevládní organizaci, která obdržela dotace od ministerstva spravedlnosti, a prokázat, že jste obětí trestného činu. Seznam těchto organizací, společně s jejich kontaktními údaji naleznete na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti (https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/) v sekci, která se týká činností / podpory obětí trestných činů / podpory obětí trestných činů a jejich nejbližších příbuzných – seznamu subjektů a organizací (klikněte na: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Poslední aktualizace: 03/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.