Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních věcech?

V Portugalsku je takovým orgánem Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC).

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních věcech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ne. Oběti násilných trestných činů nebo domácího násilí, které mají obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, musí žádost o přiznání odškodnění nebo zálohy na odškodnění, kterou má zaplatit portugalský stát, podat u příslušného orgánu členského státu EU, ve kterém mají bydliště.

Tento orgán pak žádost zašle Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti v Portugalsku, která žádost přijme a podnikne nezbytné kroky za účelem prošetření skutečností a rozhodnutí o žádosti.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

a) žádost?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti žádosti a dokumenty přijímá v portugalštině nebo v angličtině.

b) podpůrné dokumenty?

Pokud Komise pro ochranu obětí trestné činnosti požádá příslušný orgán členského státu, ve kterém má žadatel obvyklé bydliště, aby provedl výslech žadatele nebo jiné osoby (např. svědka nebo znalce), nemůže Komise pro ochranu obětí trestné činnosti písemný záznam tohoto výslechu odmítnout za předpokladu, že je tento záznam v jednom z jazyků orgánů Společenství.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo tyto úkony uhradí?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti. Služby, které lze u Komise pro ochranu obětí trestné činnosti žádat a které tato komise poskytuje v případech násilné trestné činnosti nebo domácího násilí, nezahrnují žádosti o vrácení poplatků nebo nákladů.

Je třeba uhradit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu uhradit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

The CPVC receives all the documents it needs in order to investigate and decide on the procedure for compensation payable by the Portuguese State for a crime committed in Portugal against a victim who is habitually resident in another MS. It may also request the authority of the victim’s Member State of residence to hear the victim. Žadatel nemá povinnost cestovat do Portugalska, aby ho Komise vyslechla.

Pokud portugalský soud bude považovat za zásadní, aby byl žadatel vyslechnut osobně, aniž by byly využity jiné prostředky, budou cestovní náklady a jiné související náklady uhrazeny Portugalskou republikou.

Žádost o právní pomoc přijímá a zpracovává vnitrostátní orgán sociálního zabezpečení.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen/o vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Veškeré dokumenty zaslané příslušným orgánem členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, jsou přijímány bez jakýchkoliv dalších formalit a nepodléhají legalizaci nebo obdobným formalitám.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Zdravotní dokumentaci, kterou žadatel předložil orgánu členského státu, v němž má své obvyklé bydliště, a která je nezbytná pro rozhodnutí ve věci, nebo jiné dokumenty, které jsou vyžadovány, budou zaslány Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti, aniž by bylo nezbytné podstoupit další lékařská vyšetření.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Do 10 dnů obdrží příslušný orgán členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, i sám žadatel oznámení o doručení žádosti Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti s informací o pravděpodobném časovém rámci, kdy bude o žádosti rozhodnuto.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o žádosti o odškodnění může být žadateli a orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, zasláno v portugalštině nebo v angličtině. Komise pro ochranu obětí trestné činnosti se rovněž může rozhodnout využít úřední jazyk členského státu EU, v němž má žadatel obvyklé bydliště, nebo jiný jazyk tohoto členského státu za předpokladu, že jde o jeden z jazyků orgánů EU.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, mohu ho napadnout?

Ano. Pokud se žadatel domnívá, že rozhodnutí Komise pro ochranu obětí trestné činnosti je chybné, může sám do 15 dnů zaslat Komisi stížnost. Prostřednictvím žádosti žadatel uvede, na jakém základě žádost podává, a předloží veškeré důkazy, které považuje za vhodné. Komise má dále 30denní lhůtu, aby stížnost přezkoumala a rozhodla o ní, přičemž může napadený úkon potvrdit, zrušit, anulovat, doplnit nebo nahradit.

Pokud není žadatel s rozhodnutím o stížnosti spokojen, může ho napadnout u správního soudu.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti nenabízí žádnou intervenci v této konkrétní záležitosti.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraniční věci?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC):

  • osobně – Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, od pondělí do pátku, od 9:30 do 12:30 a od 14:00 do 16:30,
  • poštou, prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Komise,
  • emailem: correio.cpvc@sg.mj.pt;
  • online, vyplněním formuláře pro oběti násilných trestných činů nebo oběti trestných činů domácího násilí (https://cpvc.mj.pt/),
  • telefonicky: (+351) 213 222 490, hovory zpoplatněné sazbou za pevnou linku, od 9:30 do 12:30 a od 14:00 do 16:30;

Portugalské sdružení na podporu obětí (APAV):

  • telefonní linka na podporu obětí: (+351) 116 006 (od 9.00 do 21.00 hod v pracovní dny),
  • online, prostřednictvím internetových stránek sdružení (dostupné v portugalštině, angličtině, ruštině, čínštině) nebo na internetových stránkách http://infovitimas.pt/pt/app/
  • služba tlumočníka do znakového jazyka prostřednictvím videa/SERV IIN – prostřednictvím videohovoru (+351 12 472), od 10:00 do 18:00 v pracovní dny.

Komise pro občanství a rovnost žen a mužů (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

  • Informační služba pro oběti domácího násilí (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (poskytuje informace o právech obětí a o zdrojích, které jsou dostupné na vnitrostátním území, a kde může být poskytnuta psychologická a sociální podpora a právní informace) – telefonicky: (+351) 800 202 148 (bezplatná, anonymní a důvěrná služba dostupná nepřetržitě).
Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.