Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Rumunským rozhodujícím orgánem určeným podle čl. 3 odst. 2 je:

Bukurešťský okresní soud (Tribunalul București)
Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukurešť, PSČ 030823

Tel. č.: +40 214083600, +40 214083700
Fax: +4021 3187731

E-mail: tribunalul.bucuresti@just.ro

Internetové stránky: https://tribunalulbucuresti.ro/

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

  • žádost? v rumunštině
  • podpůrné dokumenty? v rumunštině

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo tyto náklady uhradí?

Nepoužije se.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Nikoli.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Fyzická přítomnost není nutná.

Právní pomoc zahrnuje také cestovní výdaje, vyžadují-li právní předpisy nebo soud fyzickou přítomnost, a pokud soud rozhodne, že neexistuje jiná možnost, jak příslušné osoby vyslechnout.

Soud rozhodne, zda budou tyto náklady uhrazeny, či nikoli, a informuje stranu o způsobu jejich náhrady.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Fyzická přítomnost není nutná.

Právní pomoc zahrnuje také cestovní výdaje, vyžadují-li právní předpisy nebo soud fyzickou přítomnost, a pokud soud rozhodne, že neexistuje jiná možnost, jak příslušné osoby vyslechnout.

Soud rozhodne, zda budou tyto náklady uhrazeny, či nikoli, a informuje stranu o způsobu jejich náhrady.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

To posuzuje určený rumunský rozhodující orgán, a to Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů při okresním soudu v Bukurešti.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Soud rozhodne, zda budou tyto náklady uhrazeny, či nikoli, a informuje stranu o způsobu jejich náhrady.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Jeden až dva roky.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V rumunštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Při vyřizování žádosti o finanční odškodnění nebo žádosti o zálohu na finanční odškodnění může Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, která je složena ze dvou soudců, v rozhodnutí schválit jedno z těchto řešení:

  1. žádost schválit, stanovit výši finančního odškodnění nebo případně zálohy na finanční odškodnění;
  2. žádost zamítnout, nejsou-li splněny zákonem stanovené požadavky pro poskytnutí finančního odškodnění nebo případně zálohy na finanční odškodnění.

Rozhodnutí o vyřízení žádosti o finanční odškodnění nebo žádosti o zálohu na finanční odškodnění je doručeno oběti.

Rozhodnutí lze napadnout u odvolacího soudu do patnácti dnů od doručení.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Veřejnou právní pomoc můžete obdržet podle rumunských právních předpisů (článek 14 a násl. zákona č. 211/2004 o určitých opatřeních týkajících se poskytování informací, podpory a ochrany obětem trestných činů).

Bezplatná právní pomoc je na žádost poskytována těmto kategoriím obětí:

  1. osobám, které se staly obětí těchto trestných činů: pokus o vraždu, zabití, ublížení na zdraví, úmyslný trestný čin mající za následek ublížení na zdraví oběti, znásilnění, sexuální útok, pohlavní styk s nezletilou osobou, sexuální korupce nezletilých;
  2. manželovi/manželce, dětem a osobám finančně závislým na osobách, které zemřely v důsledku spáchaného trestného činu vraždy, zabití a úmyslného trestného činu majícího za následek smrt osoby.

Bezplatná právní pomoc je výše uvedeným obětem poskytnuta v případě, že trestný čin byl spáchán na území Rumunska, nebo pokud byl spáchán mimo území Rumunska v případě, že obětí je rumunský občan nebo cizí státní příslušník, který oprávněně pobývá v Rumunsku, a trestní řízení je vedeno v Rumunsku.

Bezplatná právní pomoc je na žádost poskytnuta obětem jiných trestných činů v případě, že měsíční příjem oběti na rodinného příslušníka nepřekračuje vnitrostátní hrubou minimální základní mzdu pro rok, v němž oběť podala žádost o bezplatnou právní pomoc.

Bezplatná právní pomoc je poskytnuta pouze v případě, že oběť oznámila trestný čin orgánům činným v trestním řízení nebo soudu do 60 dnů od spáchání trestného činu nebo ode dne, k němuž se oběť dozvěděla o spáchání trestného činu. Jestliže oběť nebyla fyzicky nebo psychicky schopna oznámit trestný čin orgánům činným v trestním řízení, počítá se 60denní lhůta ode dne, kdy byla schopna tak učinit.

Oběti mladší osmnácti let a oběti, na něž se vztahuje zákaz, nemají povinnost oznámit spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení. Orgány činné v trestním řízení může o spáchání trestného činu informovat zástupce nezletilého či osoby, na kterou se vztahuje zákaz.

Žádost o bezplatnou právní pomoc se podává okresnímu soudu, v jehož obvodu má oběť bydliště, a vyřizují ji dva soudci Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, a to do patnácti dnů ode dne podání. K této žádosti se připojí kopie dokumentů dokládajících údaje uvedené v žádosti o bezplatnou právní pomoc, jakož i jakékoli jiné dokumenty, jež má oběť k dispozici a které jsou užitečné pro vyřízení žádosti.

Žádost o bezplatnou právní pomoc je projednána neveřejně a na jednání je předvolána oběť.

Pokud si oběť nezvolila obhájce, musí závěr ohledně schválení žádosti o bezplatné právní pomoci obsahovat také ustanovení obhájce z úřední pravomoci podle zákona č. 51/1995 o organizaci a výkonu povolání advokáta, znovu zveřejněného, v platném znění, a podle předpisů o výkonu advokacie.

Závěr ohledně schválení žádosti o bezplatnou právní pomoc je sdělen oběti. Rozhodnutí, kterým se žádost o bezplatnou právní pomoc zamítá, je předloženo k přezkumu okresnímu soudu, k němuž patří Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, a to na žádost oběti do patnácti dnů od doručení. Přezkum provádí senát složený ze dvou soudců.

Bezplatná právní pomoc je oběti během celého řízení přiznána do výše odpovídající dvěma vnitrostátním hrubým minimálním základním mzdám, jak je stanoveno pro rok, ve kterém oběť podala žádost o bezplatnou právní pomoc. Finanční prostředky potřebné pro poskytování bezplatné právní pomoci se poskytují ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu ministerstva spravedlnosti.

Výše uvedená ustanovení se vztahují obdobně i na poskytování částek potřebných k výkonu rozhodnutí o přiznání občanskoprávního odškodnění oběti trestného činu.

Žádost o bezplatnou právní pomoc a žádost o částku potřebnou pro výkon rozhodnutí, jímž se oběti trestného činu přiznává občanskoprávní odškodnění, může podat i zákonný zástupce nezletilého nebo osoby, na kterou se vztahuje zákaz. Žádost o bezplatnou právní pomoc a žádost o částku potřebnou pro výkon rozhodnutí, jímž se oběti trestného činu přiznává občanskoprávní odškodnění, jsou osvobozeny od kolkovného.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Žádost o bezplatnou právní pomoc a žádost o částku potřebnou k výkonu rozhodnutí, kterým se oběti trestného činu přiznává občanskoprávní odškodnění, mohou předložit také nevládní organizace, k jejichž činnosti patří ochrana obětí, jsou-li tyto žádosti podepsány obětí, obsahují zákonem stanovené údaje a jsou k nim připojeny potřebné podpůrné doklady.

Poslední aktualizace: 22/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.