V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Úřad pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel. +44 300 003 3601

Internetová stránka: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Žádost od vás přijmeme přímo, aniž byste museli využít asistenční orgán ve své domovské zemi.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

  • žádost?
  • podpůrné dokumenty?

Tyto dokumenty bychom chtěli obdržet v anglickém jazyce.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo tyto náklady uhradí?

Tyto překlady uhradíme.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Za naše služby neúčtujeme žádné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Žádosti zpracováváme a s žadateli komunikujeme písemně. Nemusíte být přítomen.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Není relevantní.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / moje zranění vyšetřen/vyšetřeno vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Akceptujeme zprávy, které vystavili kvalifikovaní lékaři v jiných zemích.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Cestovní výdaje nehradíme.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Naším cílem je vyřešit jednoduché případy do 12 měsíců od obdržení žádosti.  Složitější případy si vyžádají delší dobu.  Konečné rozhodnutí ve vaší věci nevydáme, dokud bude trvat vaše léčba nebo nebude známo, do jaké míry jste se zotavili.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Korespondenci s vámi povedeme v anglickém jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud s původním rozhodnutím nesouhlasíte a chcete, abychom je přezkoumali, musíte nám zaslat písemnou žádost o přezkum do 56 dnů ode dne vydání původního rozhodnutí. Na podporu svého tvrzení musíte přiložit veškeré další důkazní informace, které bychom podle vás měli zvážit.

Jakmile obdržíme vaši žádost o přezkum spolu se všemi podpůrnými informacemi, posoudí ji úředník pověřený vyřizováním žádostí, jímž nebude ten úředník, který vydal původní rozhodnutí. Rozhodnutí o přezkumu může být více nebo méně příznivé než původní rozhodnutí nebo může být původní rozhodnutí ponecháno beze změny.

Pokud s rozhodnutím o přezkumu nebudete souhlasit, můžete podat opravný prostředek k tribunálu prvního stupně (pro odškodnění za újmy způsobené trestným činem) v souladu s jednacím řádem tohoto soudu. Jednací řád je k dispozici na internetových stránkách tribunálu prvního stupně.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

K podání žádosti o náhradu škody nepotřebujete placeného zástupce, například advokáta nebo společnost pro správu pohledávek. Pokud se rozhodnete pro placené zastoupení, nemůžeme s tím spojené náklady uhradit a budete je muset nést sami.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Můžete se obrátit na informační službu pro oběti a svědky (Victims and Witness Information Service), která vám se žádostí pomůže.

Poslední aktualizace: 02/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.