Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění u přeshraničních případů?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky – Referát rehabilitací a odškodňování

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: victims@justice.sk
Internetová stránka: https://www.justice.gov.sk

Mohu žádost zaslat i u přeshraničních případů přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi (aniž bych postupoval přes asistenční úřad ve své zemi původu)?

S Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky není možné komunikovat přímo. U přeshraničních nároků by se měl využívat asistenční orgán v zemi původu.

Ve kterém jazyce / kterých jazycích orgány odpovědné za otázky spojené s odškodněním přijímají:

  • žádost?
    Ve slovenštině.
  • podpůrné dokumenty?
    Ve slovenštině.

Pokud orgán odpovědný za otázky spojené s odškodněním přeloží žádost / podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo překlady hradí?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky nezajišťuje překlad potřebných dokladů. Překlad a související náklady hradí oběť trestného činu.

Hradí se v této zemi správní či jiné poplatky za zpracování mé žádosti (přijaté z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu uhradit?

Řízení nepodléhá poplatkům.

Pokud budu muset být během řízení a/nebo při rozhodování o mé žádosti přítomen, mohou mi být uhrazeny cestovní výdaje? Jak o ně mohu požádat? Na koho se mám obrátit?

Při posuzování žádosti o odškodnění se přítomnost oběti trestného činu nevyžaduje. Veškeré výslechy provádí asistenční orgán, ke kterému byla žádost podána, nebo slovenské orgány prostřednictvím technických zařízení pro audiovizuální přenos. Tak nevznikají cestovní výdaje a není třeba je hradit.

Pokud budu muset být osobně přítomen, je zajištěn tlumočník?

Právní předpisy nestanovují osobní účast žadatele v řízení o odškodnění. Při posuzování žádosti o odškodnění se přítomnost oběti trestného činu nevyžaduje.

Budou má lékařská osvědčení od lékařů v mé zemi pobytu přijata nebo uznána, nebo můj zdravotní stav / zranění budou muset vyšetřit vaši lékařští odborníci?

Pro účely stanovení odškodnění v podobě bolestného se vyžaduje lékařská zpráva, která splňuje požadavky uvedené ve slovenských právních předpisech. Nicméně je i tak možné, že zdravotní stav posoudí lékař ve Slovenské republice na základě lékařských zpráv vystavených v zemi původu.

Budou mi uhrazeny cestovní výdaje, pokud v této zemi budu muset podstoupit lékařské vyšetření?

Cestovní výdaje hrazeny nebudou.

Jak dlouho přibližně trvá, než příslušný subjekt/orgán vydá rozhodnutí o odškodnění?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky rozhodne do šesti měsíců od obdržení žádosti.

Ve kterém jazyce obdržím rozhodnutí ve věci mé žádosti?

Ve slovenštině.

Pokud s rozhodnutím nebudu spokojen, jak proti němu mohu vznést námitku?

Prostřednictvím žaloby soudu.

Mohu využít právní pomoc (pomoc právníka) podle pravidel druhé země?

Slovenské právní předpisy neupravují právní pomoc konkrétně pro účely žádosti o odškodnění. Je možné využít obecnou právní pomoc poskytovanou státem prostřednictvím Centra právní pomoci nebo požádat o pomoc některou z organizací poskytujících pomoc obětem trestných činů. Samotné Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky poskytuje základní pokyny pro podání žádosti o odškodnění.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci s podáním žádosti o odškodnění u přeshraničního případu?

Ve Slovenské republice existují nevládní organizace poskytující pomoc a podporu obětem násilných trestných činů, které se zaměřují na určité oběti. Možnosti jednotlivých organizací poskytovat pomoc s žádostmi o odškodnění u přeshraničních věcí závisí hlavně na kapacitě jejich zaměstnanců.

Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.