Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Župančičeva 3
1000 Ljubljana.

Tel: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: gp.mp@gov.si
Internetová stránka: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost? Ve slovinštině.

– podpůrné dokumenty? Ve slovinštině, ověřený překlad.

Pokud žádost a přiložené dokumenty nejsou ve slovinštině, ministerstvo spravedlnosti je vrátí žadateli nebo orgánu jiného členského státu, od něhož žádost obdrželo, spolu s vysvětlením, že žádost a přiložené dokumenty musí byt ve slovinštině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Pokud žádost a přiložené dokumenty nejsou ve slovinštině, ministerstvo spravedlnosti je vrátí žadateli nebo orgánu, od něhož žádost obdrželo, spolu s vysvětlením, že žádost a přiložené dokumenty musí byt ve slovinštině. Orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění tedy žádosti nebo podpůrné dokumenty z jiného členského státu EU nepřekládá. Náklady na překlady jsou hrazeny z rozpočtu Republiky Slovinsko.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne, za podání žádosti, úkony a rozhodnutí v řízeních o odškodnění podle tohoto zákona se poplatky neplatí.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Ne, náklady se neproplácejí.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Osobní přítomnost při řízení zpravidla není nutná.

Komise pro rozhodování o odškodnění obětí trestných činů (Komisija za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj) se může rozhodnout, že uspořádá ústní slyšení nebo že vyslechne stranu nebo odborníka. Podle pravidel obecného správního řízení mají strany, které neznají jazyk nebo ho nemohou použít z důvodu zdravotního postižení, právo sledovat průběh řízení za pomoci tlumočníka. Orgán je o tom musí informovat.

Komise však může v souladu s právem požádat orgán, který je příslušný k provádění těchto činností v jiném členském státě Evropské unie, ve kterém žadatel podal žádost o odškodnění, aby tyto činnosti provedl. V takovém případě není osobní přítomnost nutná.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařská osvědčení budou přijata a uznána, pokud budou předložena ve slovinštině jako ověřený překlad.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Podle pravidel obecného správního řízení ne, protože se jedná o řízení na návrh žadatele.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí je tři měsíce od obdržení úplné žádosti. Aktuální řízení obvykle trvá méně než půl roku, a to v závislosti na okolnostech případu.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o žádosti budou předložena ve slovinštině.

Pokud bude řízení probíhat prostřednictvím příslušného orgánu členského státu Evropské unie, bude rozhodnutí zasláno spolu s předepsaným standardním formulářem stanoveným Evropskou komisí v jazyce příslušného členského státu, do kterého se posílá. Součástí standardního formuláře je také souhrn rozhodnutí, vysvětlení nebo právní informace o opravných prostředcích a vysvětlení dalších kroků, které se očekávají od žadatele.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Žalobou ve správním řízení, o které rozhodne Správní soud Republiky Slovinsko (Upravno sodišče Republike Slovenije).

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ve správním řízení s přípravou žádosti o odškodnění nelze obdržet bezplatnou právní pomoc.

Podle pravidel obecného správního řízení však musí úřední osoba respektovat zásadu ochrany práv dané strany, což znamená, že jí musí umožnit uplatňovat práva, musí jí v této souvislosti upozornit, vyzvat ji, aby svou žádost doplnila, a poskytnout vysvětlení, přičemž musí zajistit, aby neznalost a nevědomost nepoškozovaly její práva.

Strana se může rozhodnout podat proti rozhodnutí komise žalobu. Ve správním sporu, který je také soudním řízením, jsou cizinci (kteří nemají bydliště v Republice Slovinsko) oprávnění obdržet bezplatnou právní pomoc podle podmínky vzájemnosti nebo podle podmínek a v případech vymezených v mezinárodních smlouvách, které jsou pro Republiku Slovinsko závazné.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

O tom nemáme žádné informace.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.