Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinadánštinaněmčinaestonštinařečtinaangličtinafrancouzštinachorvatštinaitalštinalotyštinalitevštinamaďarštinamaltštinanizozemštinapolštinaportugalštinarumunštinaslovenštinaslovinštinafinštinašvédština
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

U násilných trestných činů a sexuálně motivovaných trestných činů jsou asistenčním orgánem úřady pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Adresy úřadů pro podporu obětí trestných činů najdete na následujícím odkazu.

Pro trestné činy terorismu je asistenčním orgánem Ministerstvo vnitra.

Informace o asistenčním orgánu najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

V některých případech mohou asistenční orgány jiných členských států navázat přímý kontakt s rozhodujícím orgánem, doporučujeme však žádosti předávat prostřednictvím asistenčních orgánů.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgány příslušné k rozhodnutí o odškodnění přijmou – žádost? – podpůrné dokumenty?

Akceptovaným jazykem v případě žádostí o odškodnění a dokumentů je španělština.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Tato informace není k dispozici.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne, takové poplatky neexistují.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Jakmile budou dokončena všechna vyšetřování a nežli bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí nebo zamítnutí požadované pomoci, bude v případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů žadateli v souladu s platnými právními předpisy umožněno slyšení, aby mohl uvést příslušné argumenty.

Pokud byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o pomoc má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, je-li žádost podávána prostřednictvím asistenčního orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, může Generální ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů při Ministerstvu financí a veřejné správy (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) jakožto rozhodující orgán spolupracovat s příslušným asistenčním orgánem, aby provedlo postup slyšení žadatele nebo jiné osoby, pokud to považuje za nezbytné.

Za účelem slyšení může Generální ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů při Ministerstvu financí a veřejné správy požádat asistenční orgán členského státu, v němž má žadatel o pomoc obvyklé bydliště, aby mu poskytl vše potřebné k tomu, aby mohl orgán, který šetří poskytnutí nebo zamítnutí pomoci, provést slyšení přímo prostřednictvím telefonu nebo videokonference, pokud s tím žadatel souhlasí. Kromě toho musí asistenční orgán, který vede slyšení, zaslat Generálnímu ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů při Ministerstvu financí a veřejné správy zprávu o provedeném slyšení.

V případě teroristických trestných činů platí stejná pravidla jako u násilných a sexuálně motivovaných trestných činů, jestliže byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o pomoc má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, je-li žádost podávána prostřednictvím asistenčního orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, přičemž výše popsané kroky týkající se slyšení provede jakožto rozhodující orgán Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství pro podporu obětem terorismu.

Jak je uvedeno výše, je možné uskutečnit slyšení prostřednictvím telefonu nebo videokonference, pokud s tím žadatel souhlasí, a tím se vyhnout cestovním výdajům.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Pokud jde o oběti jakéhokoli trestného činu obecně, oběť, která nehovoří španělsky nebo úředním jazykem používaným v řízení nebo takovému jazyku nerozumí, má právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, který hovoří jazykem, jemuž oběť rozumí, pokud činí prohlášení ve fázi šetření, které vede vyšetřovací soudce, státní zástupce nebo policejní úředníci, nebo pokud se účastní jako svědek soudního nebo jakéhokoli jiného ústního jednání. Toto právo se vztahuje i na osoby s poruchou sluchu nebo řeči.

Pomoc tlumočníka může být poskytnuta prostřednictvím videokonference nebo jakýchkoli telekomunikačních prostředků, pokud soudce nebo soud z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení nerozhodne, že tlumočník má být fyzicky přítomen, aby byla chráněna práva oběti.

V případě policejního úkonu lze proti rozhodnutí nezajistit oběti tlumočení podat opravný prostředek u vyšetřujícího soudce. Má se za to, že tento opravný prostředek byl podán, jestliže osoba dotčená rozhodnutím vyjádří v době zamítnutí tlumočníka svou nespokojenost.

Proti soudnímu rozhodnutí nezajistit oběti tlumočení lze podat opravný prostředek.

Kromě toho poskytnou obětem informace o dostupných službách tlumočníka úřady pro podporu obětem trestných činů, které jsou asistenčními orgány u přeshraničních trestných činů.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Všechny dokumenty přiložené k žádosti musí být přeloženy do španělštiny, neboť to je jediný jazyk, který orgán pro odškodnění akceptuje.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne, nebudou.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

V případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů činí lhůta pro podání žádosti o pomoc obecně jeden rok od data, kdy k trestnému činu došlo.

Lhůty pro vydání rozhodnutí o poskytnutí nebo zamítnutí podpory, konečném nebo dočasném, jsou následující:

  • pro zranění s trvalými následky, zhoršení takových zranění nebo úmrtí: šest měsíců,
  • pro dočasnou pracovní neschopnost: čtyři měsíce,
  • pro náklady léčebné péče po sexuálně motivovaných trestných činech a náklady na pohřeb: dva měsíce.

Žádosti lze chápat jako zamítnuté, pokud do uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí nebylo výslovně vydáno žádné rozhodnutí.

V případě teroristických trestných činů musí být obecně žádosti podány ve lhůtě jednoho roku od vzniku škody, nebo od okamžiku stanovené diagnózy, jež prokazuje příčinnou souvislost mezi následkem a teroristickým činem. V případě studijní pomůcky činí lhůta tři měsíce od zápisu do kurzu.

Lhůta pro přijetí a oznámení příslušného rozhodnutí je dvanáct měsíců, s výjimkou studijních pomůcek, kde činí šest měsíců, přičemž žádost se považuje za schválenou, pokud lhůty uplynuly, aniž bylo vydáno výslovné rozhodnutí.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Ve španělštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

V případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů mohou žadatelé napadnout rozhodnutí Ministerstva financí a veřejné správy o zákonem stanovené pomoci ve lhůtě jednoho měsíce po oznámení. Není-li rozhodnutí v uvedené lhůtě zpochybněno, jedinou možností je podat u výše uvedeného ministerstva žádost o výjimečný přezkum.

Rozhodnutí se napadá podáním námitky k Ministerstvu financí a veřejné správy nebo k Národní komisi pro pomoc a podporu obětem násilných trestných činů (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Národní komise je orgánem příslušným k rozhodování o námitkách vůči rozhodnutím Ministerstva financí a veřejné správy o pomoci poskytované podle platných právních předpisů.

Pokud uplynou tři měsíce od podání námitky, aniž by národní komise přijala rozhodnutí, může být námitka považována za zamítnutou a lze proti ní podat opravný prostředek požadující soudní přezkum.

V případě teroristických trestných činů lze proti rozhodnutím, která vydá Ministerstvo vnitra ve věci správních postupů pro žádosti o různé druhy pomoci, podat opravný prostředek interně, nebo je lze napadnout přímo v rámci právního systému správní justice.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

V případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů mohou oběti požádat o právní pomoc v souladu s požadavky a postupem stanoveným v platných právních předpisech Španělska.

Konkrétně mají podle španělských právních předpisů oběti genderového násilí právo obdržet bezplatné právní poradenství bezprostředně před podáním trestního oznámení a právo na bezplatnou obhajobu a zastupování právním poradcem a advokátem ve všech správních řízeních a řízeních, která přímo nebo nepřímo vyplývají z násilí, které na nich bylo spácháno.

V těchto situacích by měl obhajobu oběti zajišťovat jeden právní tým, pokud to řádně zaručuje právo oběti na obhajobu. Toto právo platí rovněž pro příjemce jakékoli pomoci v případě úmrtí oběti, pokud se na trestných činech nepodíleli.

V případě teroristických trestných činů mají oběti terorismu uznané španělskými právní předpisy právo na právní pomoc ve všech soudních řízeních a správních řízeních vyplývajících z teroristického činu, který vedly k jejich postavení oběti, a to bez ohledu na jejich finanční zdroje, za podmínek stanovených právními předpisy o právní pomoci, které jsou ve Španělsku platné.

V každém případě je zaručena okamžitá právní pomoc všem obětem terorismu, které o ni požádají. Právo na právní pomoc zanikne, pokud postavení oběti následně není uznáno, nebo pokud dojde ke zproštění obžaloby, proti kterému nelze podat opravný prostředek, nebo pokud je žaloba zamítnuta bez povinnosti vrátit náklady na jakékoli dosud bezplatně využité výhody.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

V případě násilných a sexuálně motivovaných trestných činů se mohou žadatelé obrátit o pomoc s podáváním a odesíláním žádostí na příslušné úřady pro podporu obětem trestných činů, kde jim budou poskytnuty informace o finanční pomoci, která se jich může týkat, a o jednotlivých postupech podávání žádosti o tuto pomoci.

Tyto úřady se nacházejí v autonomních společenstvích, téměř ve všech hlavních městech provincií i v dalších městech.

Adresy úřadů pro podporu obětem trestných činů najdete na následujícím odkazu.

Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) poskytuje obecné informace o finanční pomoci, která se může týkat obětí terorismu. Úřad se nachází na adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktní telefonní číslo: + 34 914007402

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.