Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: +46 90708200
Fax: +46 90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Internetová stránka:http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Poštovní adresa:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Švédsko

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, pokud byl trestný čin spáchán ve Švédsku, může být žádost poslána přímo Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten).

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost?

– podpůrné dokumenty?

Žádost a podpůrné dokumenty jsou přijímány ve švédském a v anglickém jazyce.

Pokud orgán příslušný pro odškodnění žádost / podpůrné dokumenty obdržené z jiné země EU překládá, kdo za tento překlad platí?

Náklady na překlad nese Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten).

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Žadatel nemusí být přítomen. Zpracování je provedeno písemně.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Je-li během procesu třeba tlumočení, existují možnosti, jak ho zajistit.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařská osvědčení nebo lékařské zprávy z jiných zemí mohou být přijaty. Je-li třeba dodatečné posouzení, Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) obvykle povolá odborné lékaře, kteří vypracují posudek na základě dostupných lékařských důkazů.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Jste-li obyvatelem jiné země EU, obvykle není třeba podstupovat lékařské vyšetření ve Švédsku. Je-li však další vyšetření tohoto druhu vyžadováno, existuje možnost nechat si náklady proplatit.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Doba zpracování se liší v závislosti na charakteru případu a pracovním zatížení daného orgánu. Průměrná doba zpracování činí přibližně tři měsíce, ale může trvat i kratší nebo delší časový úsek. Případy jsou zpracovávány dle pořadí, v jakém byly přijaty, a obvykle není žádnému případu dávána přednost.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí bude vyhotoveno ve švédském jazyce. Pokud nemluvíte švédsky, obdržíte rovněž shrnutí rozhodnutí v anglickém jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) nelze napadnout, ale orgán může své rozhodnutí změnit buď na základě žádosti, nebo z vlastní iniciativy, a to tehdy, jsou-li zjištěny nové okolnosti, nebo existují-li pro to jiné důvody.

Žadatel, který není s rozhodnutím spokojen, musí orgánu zaslat písemnou žádost o přezkoumání případu. V žádosti by měly být specifikovány jak kýžená změna rozhodnutí, tak i s ní související důvody. Veškeré dodatečné materiály by měly být předloženy současně se žádostí.

Žadatel má vždy právo požádat o přezkum rozhodnutí Tribunál pro odškodnění za škodu způsobenou trestným činem (Nämnden för brottsskadeersättning).

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Náhrada za náklady na právní zastoupení bude přiznána pouze tehdy, existují-li pro to konkrétní důvody. Pro odškodnění za škodu způsobenou trestným činem není pomoc od právníka obvykle třeba. Podání žádosti je relativně snadné. Orgán je rovněž povinen poskytnout osobám žádajícím o odškodnění informace a poradenství a je odpovědný za získání důkazů požadovaných pro rozhodnutí v daném případu.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Chcete-li podat žádost, nebo máte-li nějaké dotazy ohledně odškodnění v přeshraničním případě, je nejlepší se pro pomoc a informace obrátit na Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten). Informace naleznete na https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Na orgán se můžete rovněž obrátit telefonicky, a to na čísle +46 90 70 82 00.

Poslední aktualizace: 22/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.