Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser om en ansøgning om erstatning?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 0043010599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

Hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndighederne:

Ved en bistandsydende myndigheds og offerets fremsendelse af dokumenter: Tysk og engelsk.

(hvis offeret – ved myndighedens direkte behandling – ikke har mulighed for at kontakte myndigheden på tysk eller engelsk, accepteres oplysninger også på andre sprog, som derefter oversættes).

Hvem bærer omkostningerne, hvis erstatningsmyndigheden får ansøgning/bilag, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat?

Myndigheden.

Er der administrationsgebyrer eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle min ansøgning (modtaget fra et andet EU-land)? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne?

Der skal ikke betales nogen omkostninger.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg gøre krav på dem? Hvem skal jeg kontakte?

Det er normalt ikke nødvendigt at være til stede.

I forbindelse med tilsigelse fra en myndighed om at give møde betales rejseudgifter, der skal kræves betalt. Den kompetente myndighed i den forbindelse er Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (de sociale myndigheder).

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja, hvis det er nødvendigt.

Vil lægeattester, udarbejdet i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af sagkyndige læger i dette land?

Normalt konsulteres en indenlandsk eller en af myndigheden udpeget ekstern sagkyndig, som også medtager de fremlagte attester fra hjemlandet i sin vurdering.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en lægeundersøgelse i dette land?

Ja.

Hvor lang tid går der cirka, inden myndigheden har truffet afgørelse vedrørende min ansøgning om erstatning?

Sagens varighed afhænger af den ydelse, der er ansøgt om, for det meste træffes afgørelsen inden seks måneder.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen om min ansøgning?

På tysk.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Den afgørelse, som Sozialministeriumservice (det statslige direktorat for social bistand) har truffet, kan indbringes for Bundesverwaltungsgericht (forbundsforvaltningsdomstolen), desuden kan den prøves ved Verfassungsgerichtshof (forfatningsdomstolen) og Verwaltungsgerichtshof (forvaltningsdomstolen).

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Ja. Der er imidlertid ikke fastsat nogen regler om godtgørelse af advokatudgifter hos Sozialministeriumservice og ved Bundesverwaltungsgericht.

Er der nogen offerstøtteorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Eventuel bistand gennem en offerstøtteorganisation (f.eks. "Der Weisse Ring") skal afklares med denne.

Sidste opdatering: 19/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.