Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser?

a) Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger (Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) hjælper belgiske ofre eller ofre med bopæl i Belgien med de formaliteter, der er forbundet med at søge om erstatning i et andet EU-land.

Adresse:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien

b) Kommissionens "terrorafdeling" behandler sager vedrørende terrorofre.

Postadresse:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien
E-mailadresse: terrorvictims@just.fgov.be

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land, også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke sprog accepterer erstatningsmyndighederne:

  • kravet om erstatning? På fransk, nederlandsk, tysk og engelsk.
  • bilagene? På fransk, nederlandsk, tysk og engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden får kravet/bilagene, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat, hvem betaler så for dette?

Dette har endnu ikke været relevant. Spørgsmålet er under behandling.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (der hidrører fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Nej

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Nej

Vil lægeattester, der er udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Kommissionen foretager en vurdering på grundlag af den skade, som offeret har lidt og dennes alvor.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en lægeundersøgelse i dette land?

Nej

Hvor lang tid tager det (ca.), før den kompetente myndighed tager stilling til min ansøgning om erstatning?

P.t. tager det 18 måneder. Sagsbehandlingstiden er den samme for grænseoverskridende og "nationale" sager.

På hvilket sprog vil afgørelsen være affattet?

På fransk, nederlandsk, tysk eller engelsk.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så anfægte den?

Det er ikke muligt at appellere afgørelser truffet af kommissionen. Der er udelukkende mulighed for at indbringe et annullationssøgsmål for den øverste forvaltningsdomstol i Belgien (Conseil d'Etat).

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) efter det andet lands regler?

Nej, kommissionen er ikke behjælpelig hermed.

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Der findes støttetjenester for ofre, som kan hjælpe ofre med at indsende krav om økonomisk støtte til kommissionen for økonomisk støtte.

De enkelte tjenester er underlagt Belgiens kommuner og regioner.

Du finder flere oplysninger (navnlig om de forskellige godkendte støttetjenester) på nedenstående hjemmesider:

Det franske fællesskab i Belgien: victimes.be

Flandern: slachtofferzorg.be

Sidste opdatering: 14/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.