Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

REPUBLIKKEN BULGARIENS JUSTITSMINISTERIUM

Det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser

Adresse: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Bulgarien

Websted: https://www.compensation.bg

I forbindelse med strafbare handlinger, der er begået på Bulgariens område, træffer det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser afgørelser om erstatningskrav, der fremsættes i grænseoverskridende sager.

I forbindelse med strafbare handlinger, der er begået uden for Bulgariens område, optræder det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser som den bistandsydende myndighed og videresender erstatningskravet til den kompetente myndighed i det land, hvor den strafbare handling blev begået.

Kan jeg i en grænseoverskridende sag sende mit erstatningskrav direkte til den beslutningstagende myndighed i dette land (uden at gå via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, det kan du.

På hvilke sprog accepterer erstatningsmyndigheden (-myndighederne):

  • erstatningskravet? På bulgarsk og engelsk.
  • støttedokumenter? På bulgarsk og engelsk.

Hvem afholder udgifterne, hvis erstatningsmyndigheden oversætter et erstatningskrav/støttedokumenter fra et andet land?

Det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser betaler for oversættelsen.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer i Bulgarien i forbindelse med behandlingen af mit erstatningskrav (som er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse?

Nej, det skal der ikke.

Hvis jeg skal være til stede under sagen, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav, vil jeg da modtage godtgørelse for mine rejseudgifter? Hvordan gør jeg krav på dem? Hvem skal jeg kontakte?

Offeret er ikke til stede under den sag, hvor det besluttes, om landet skal betale erstatning.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Se svaret på det foregående spørgsmål.

Vil lægeerklæringer, der er udfærdiget af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt, eller skal jeg undersøges af læger i Bulgarien?

Ja, det vil de. Helbredsdokumenter, herunder attester vedrørende udgifter til lægebehandling udstedt af det berørte land, accepteres og/eller anerkendes i nogle tilfælde, men det afgøres af det nationale råd fra sag til sag.

Modtager jeg godtgørelse for mine rejseudgifter, hvis jeg skal undersøges af en læge i Bulgarien?

Rejseudgifterne i forbindelse med lægeundersøgelser godtgøres i nogle tilfælde, men det afgøres af det nationale råd fra sag til sag.

Hvor lang tid tager det omtrentligt, inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

Erstatningskravet behandles senest en måned efter modtagelsesdatoen. Om nødvendigt kan denne frist forlænges med op til tre måneder.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om mit erstatningskrav?

På bulgarsk og engelsk.

Hvordan kan jeg klage over afgørelsen, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Afgørelser truffet af det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser kan ikke påklages.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Proceduren for landets tildeling af erstatning kræver ikke, at en advokat involveres.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i en grænseoverskridende sag?

Ja. Den bulgarske sammenslutning af organisationer, der yder støtte til ofre

Tlf. +359 29819300

Sidste opdatering: 08/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.