Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

Justitsministeriet (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Tlf.: +385 1 371 47 56
Fax : +385 1 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Websted: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Kroatien selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, du kan indgive kravet til Kroatiens justitsministerium direkte eller pr. anbefalet post.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden /-erne:

Kravet og støttedokumenterne skal være på kroatisk. Hvis kravet og støttedokumenterne er på et fremmedsprog, skal de indgives sammen med deres autoriserede oversættelse udstedt af en autoriseret retsoversætter.

Hvem afholder udgifterne, hvis erstatningsmyndigheden oversætter et erstatningskrav/støttedokumenter fra et andet land?

Den beslutningstagende myndighed oversætter ikke kravet eller støttedokumenterne og bærer ikke udgifterne til oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Kroatien for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer vedrørende dette krav.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Hvis rådet for erstatning til ofre for forbrydelser (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) beslutter at indkalde en person, der gør krav på erstatning, til afhøring eller til at deltage personligt i sagen, godtgøres den pågældendes rejseudgifter.

Under sagen, og når der træffes afgørelse, skal den person, der gør krav på erstatning, generelt ikke være til stede. Hvis vedkommende, vidner, eksperter udpeget af retten eller andre personer skal afhøres, kan rådet for erstatning til ofre for forbrydelser anmode den kompetente myndighed i den anden EU-medlemsstat, hvor erstatningskravet er fremsat, om at forestå dette.

Afhøring, som kræves i forbindelse med en sådan procedure, kan desuden foretages ved brug af tekniske hjælpemidler, herunder computerteknologi, elektroniske kommunikationsnetværk og andre former for billed- og lydtransmissionsudstyr. I dette tilfælde foretages afhøringen af rådet for erstatning til ofre for forbrydelser, dvs. den besluttende myndighed.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i Kroatien?

Udenlandske helbredsdokumenter accepteres. Rådet for erstatning til ofre for forbrydelser kontrollerer og evaluerer som beslutningstagende myndighed imidlertid helbredsdokumenterne og kan kræve, at der indhentes en udtalelse fra en speciallæge.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Kroatien?

Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Den kompetente myndighed træffer en afgørelse om et krav inden for ca. 60 dage, hvis kravet er fuldstændigt og korrekt (hvis alle krævede dokumenter er indhentet og indgivet sammen med alle oplysninger og beviser, som er nødvendige for at træffe en afgørelse). Hvis kravet er ufuldstændigt, kan der imidlertid gå længere tid, inden en afgørelse kan træffes.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen udstedes på kroatisk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Afgørelsen kan ikke påklages. Den part, der fremsætter et erstatningskrav, kan imidlertid indgive en forvaltningsmæssig appel i form af en forvaltningsmæssig klage til den kompetente forvaltningsdomstol senest 30 dage efter afgørelsens forkyndelse.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til Kroatiens regler?

Nej

Er der støtteorganisationer for ofte i Kroatien, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Ja

Sidste opdatering: 01/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.