Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

Der foreligger ingen oplysninger herom.

Kan jeg indgive min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land selv i grænseoverskridende sager (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Du kan indgive din ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land selv i grænseoverskridende sager.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden /erstatningsmyndighederne:

– ansøgningen?

På græsk og engelsk.

– bilag?

På græsk og engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Ikke relevant.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i dette land for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan ansøger jeg herom? Hvem skal jeg kontakte?

Din personlige tilstedeværelse er ikke påkrævet.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i dette land?

Lægeerklæringer, der er udstedt af læger i dit bopælsland, accepteres.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i dette land?

Ikke relevant.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Det tager seks måneder fra den dato, på hvilken alle de krævede dokumenter er tilgængelige, inden der træffes en afgørelse.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen vedrørende erstatningskravet?

På græsk og engelsk.

Hvordan kan jeg anfægte en afgørelse, jeg er utilfreds med?

Du kan anfægte afgørelsen ved forvaltningsdomstolen inden for 75 dage fra den dato, på hvilken afgørelsen blev truffet.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til dette lands lovgivning?

Du kan søge om retshjælp i forbindelse med retssagen vedrørende dit søgsmål.

Findes der støtteorganisationer for ofre i dette land, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Du kan få oplysninger om erstatningssøgsmål ved at kontakte landets socialforsikringstjenester direkte.

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.