Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Det tjekkiske justitsministerium, afdeling med ansvar for erstatninger (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tlf.: +420 221997966
Fax : +420 221997967

Email : odsk@msp.justice.cz

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Danmark selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

På tjekkisk, slovakisk eller engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Den besluttende myndighed accepterer ikke dokumenter på andre sprog en tjekkisk, slovakisk og engelsk (myndigheden tager ikke sådanne dokumenter i betragtning og vil opfordre ansøgeren til at fremsende ansøgningen eller dokumenterne oversat til et af de accepterede sprog). Hvis den besluttende myndighed har behov for en oversættelse af dokumenter på engelsk, dækker den selv omkostningerne til dette.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Danmark for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i givet fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Rejseudgifter godtgøres ikke.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Den besluttende myndighed stiller ingen tolk til rådighed.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

En lægeerklæring fra dit bopælssted vil højst sandsynligt blive anerkendt.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Danmark?

Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Der bør træffes en afgørelse inden for tre måneder.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

På tjekkisk eller engelsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ved at indgive en administrativ klage for retten.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Ja, for egen regning.

Er der støtteorganisationer for ofre i Danmark, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Den største ikkestatslige organisation til støtte for ofre for forbrydelser er Den Hvide Redningskrans (Bílý kruh obětí).

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.