Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser?

Erstatningsnævnet

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Det er ikke et krav, at ansøgningen skal sendes via den bistandsydende myndighed. Ansøgningen kan sendes direkte til den besluttende myndighed i dette land (Erstatningsnævnet), som herefter vil oversende ansøgningen til politiet i den kreds, hvor straffesagen er blevet efterforsket. Ansøgningen kan også sendes direkte til politiet.

På hvilke sprog accepterer Erstatningsnævnet: Kravet? Bilag?

Alle fremsendte dokumenter accepteres på dansk og engelsk. Erstatningsnævnet ser dog helst, at alle dokumenter så vidt muligt er oversat til dansk.

Danmark har indgået en sprogkonvention med de nordiske lande Finland, Island, Norge og Sverige, hvorefter statsborgere i disse lande har ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. De sprog som omfattes af konventionen er dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk.

Hvis Erstatningsnævnet får krav/bilag, som er modtaget fra et andet EU-land oversat, hvem betaler så for dette?

Det danske politi betaler for oversættelse af dokumenter i erstatningssagerne.

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land), hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Sagsbehandlingen sker på skriftligt grundlag. Du skal derfor som ansøger hverken være til stede under Erstatningsnævnets behandling af sagen, eller når nævnet træffes en afgørelse.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Da sagsbehandlingen foregår på skriftligt grundlag, er det ikke aktuelt med personligt fremmøde eller tolkebistand.

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller genkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Der er intet krav om, at lægelige vurderinger og undersøgelser skal være foretaget af læger i dette land. Erstatningsnævnet accepterer derfor som udgangspunkt alle lægeattester.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

Normalt er det ikke nødvendigt med lægelige undersøgelser i dette land, hvis du lever i et andet EU-land, da undersøgelsen kan foregå i dit bopælsland.

Udgifter til og fra behandling kan dækkes som en helbredelsesudgift.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet kan varierer betydeligt fra sag til sag. Det skyldes bl.a., at der - afhængig af sagens konkrete omstændigheder - kan være behov for at indhente yderligere oplysninger fra f.eks. politiet, læger eller andre myndigheder, ligesom det i sager, hvor der er spørgsmål om varigt mén eller erhvervsevnetab, kan være nødvendigt at forelægge sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden.

Mere end 50 % af de nye sager, som Erstatningsnævnet modtager, behandles inden 50 dage efter en særlig hurtig procedure, der anvendes i forbindelse med ukomplicerede sager. Det drejer sig bl.a. om sager, hvor der foreligger endelig dom både vedrørende skyldsspørgsmålet og erstatningens størrelse.

Hvis sagen ikke kan afgøres efter den særlige hurtige procedure, er den almindelige sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet for tiden op til 18 måneder, fra nævnet modtager en ny ansøgning om erstatning.

Du kan lette ekspeditionen af din sag ved at sende dokumentation for dine erstatningskrav til nævnet. Dokumentationen kan bestå af f.eks. kvitteringer for køb af medicin, lægeerklæring vedrørende sygeperiode eller erklæring fra din arbejdsgiver om mistet indtægt som følge af skaden.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen?

Erstatningsnævnet udarbejder alle afgørelser på dansk. Herefter har du mulighed for at få afgørelsen oversat hos den bistandsydende myndighed i dit hjemland.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Erstatningsnævnets afgørelse kan ikke påklages til andre administrative myndigheder. Hvis man ønsker afgørelsen ændret, må man i første omgang henvende sig til Erstatningsnævnet og i den forbindelse beskrive, hvorfor man ikke er enig i afgørelsen. Nævnet vil derefter vurdere, om der er grundlag for at genoptage behandlingen af sagen. Kriteriet er som regel, at ansøgeren er kommet med nye relevante oplysninger, der har betydning for sagens udfald.

Hvis Erstatningsnævnet fastholder sin afgørelse, kan man få prøvet Erstatningsnævnets afgørelse ved domstolene.

Du kan endvidere klage til Folketingets Ombudsmand.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

Sagsbehandlingen er tilrettelagt således, at du i almindelighed ikke behøver advokatbistand, men der er mulighed herfor under anvendelse af reglerne her i landet. Erstatningsnævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgeren helt eller delvis skal have dækket udgifter, som ansøgeren har afholdt i anledning af sagens behandling ved nævnet.

Der er intet krav om, at eventuel retshjælp eller advokatbistand skal ydes af en advokat eller retshjælpsorganisation her i landet.

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Sidste opdatering: 04/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.