På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 203 684 2517

Websted: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i England og Wales selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Vi accepterer en ansøgning direkte fra dig. Du behøver ikke gå gennem den bistandsydende myndighed i dit hjemland.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

  • ansøgningen?
  • eventuelle bilag?

Vi vil helst modtage disse dokumenter på engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Vi betaler for disse oversættelser.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i England og Wales for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Vi forlanger ikke gebyrer for vores tjenesteydelser.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Vi behandler ansøgningerne og kontakter ansøgerne skriftligt. Du behøver ikke være til stede.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i England/Wales?

Vi accepterer erklæringer fra uddannede læger i andre lande.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i England/Wales?

Vi betaler ikke rejseudgifter.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Den tid, det tager at vurdere en ansøgning, afhænger af, hvor kompliceret den er. F.eks. tager ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste længere tid end ansøgninger, der kun indebærer betaling i henhold til skadetariffen. CICA færdigbehandler ikke en ansøgning, før du bekræfter, at du er kommet dig over dine skader i det omfang, det er muligt. Vi sigter mod at løse ukomplicerede sager senest 12 måneder efter modtagelsen.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Vi giver dig skriftlig besked på engelsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Hvis du er uenig i den oprindelige afgørelse og ønsker, at vi ser på den igen, skal du sende os en skriftlig anmodning om fornyet prøvelse senest 56 dage efter datoen for den oprindelige afgørelse. Du skal vedlægge eventuel yderligere dokumentation, som du ønsker, at vi ser på til støtte for dit krav.

Når vi modtager din begæring om fornyet prøvelse sammen med alle dine ekstra oplysninger, vil den blive gennemgået af en anden sagsbehandler ("claims officer") end den, der traf den oprindelige afgørelse. Afgørelsen om den fornyede vurdering kan være mere eller mindre gunstig end den oprindelige afgørelse, eller den oprindelige afgørelse kan være uændret.

Hvis du ikke er enig i den fornyede afgørelse, kan du appellere til First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation) (retten i første instans, afdelingen for erstatningsordningen for skader) i overensstemmelse med rettens procesreglement. Du kan finde dette reglement på First-tier Tribunals websted.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Du behøver ikke en betalt repræsentant som en advokat eller en virksomhed til administration af krav til at søge om erstatning. Hvis du vælger at betale en advokat, kan vi ikke dække omkostningerne hertil, og du vil skulle betale disse omkostninger selv.

Er der støtteorganisationer for ofre i England og Wales, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Du kan kontakte Ofrenes informationstjeneste for at få hjælp med din ansøgning.

Sidste opdatering: 16/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.