Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Valtiokonttori

PL 50

FI-00054 Valtiokonttori

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i landet selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Du kan sende din ansøgning direkte til den finske statskasse (Valtiokonttori). Bemærk dog de begrænsninger vedrørende det sprog, der benyttes i dokumenterne, som er beskrevet nedenfor.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne erstatningsansøgningen?

Eventuelle bilag?

Ansøgningen skal være affattet på finsk, svensk eller engelsk. Bilagene skal også være på et af disse sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Den finske statskasse (Valtiokonttori) behandler ikke en ansøgning, som ikke er affattet på et af ovennævnte sprog. Hvis du har brug for hjælp til oversættelse af dokumenterne, anbefaler vi, at du kontakter den bistandsydende myndighed i dit bopælsland.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Du skal ikke betale administrative gebyrer for behandling af din ansøgning.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Sagen behandles skriftligt af den finske statskasse (Valtiokonttori). Du vil ikke blive indkaldt til at møde personligt på noget tidspunkt under behandlingen.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Se det foregående svar.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Lægeerklæringer udstedt af læger i dit bopælsland accepteres til at beskrive den skade, du har lidt.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse her i landet?

Se det foregående svar.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Du vil få en afgørelse inden for gennemsnitligt seks til otte måneder efter, at den finske statskasse (Valtiokonttori) har modtaget din ansøgning.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Den finske statskasse (Valtiokonttori) træffer udelukkende afgørelser på finsk og svensk. Hvis din ansøgning er skrevet på engelsk, vil afgørelsen blive ledsaget af et resumé på engelsk, som beskriver indholdet.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Du kan appellere erstatningsafgørelsen ved at skrive til domstolen i sager om social sikring (vakuutusoikeus) senest 30 dage efter den dato, hvor du fik besked om afgørelsen. Oplysninger om indgivelse af en klage er vedlagt afgørelsen om erstatning fra den finske statskasse (Valtiokonttori).

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Den finske statskasse (Valtiokonttori) vil rådgive dig om alt, hvad der vedrører erstatningskravet. Hvis du får hjælp af en ekstern repræsentant til at indgive kravet, kan omkostningerne alene refunderes, hvis du har fået bevilget retshjælp, eller hvis der er beskikket en rådgivende advokat i sagen. Omkostninger i forbindelse med ansøgningen kan ligeledes refunderes i tilfælde, hvor sagen ikke indbringes for en domstol, hvis du opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre i landet, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Du kan få hjælp fra tjenesten for støtte til ofre for forbrydelser (rikosuhripäivystys, RIKU). Kontaktoplysningerne på tjenesten findes på tjenestens websted på følgende adresse: https://www.riku.fi/en/home/.

Sidste opdatering: 09/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.