Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Hvilken myndighed træffer afgørelse i erstatningssager på tværs af landegrænser?

Ved hver enkelt tribunal de grande instance (TGI) træffer erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser (CIVI) afgørelse om de ansøgninger om erstatning, der indgives af ofre for forbrydelser eller deres rettighedshavere.

I terrorsager FR. træffer garantifonden for terrorhandlinger og andre forbrydelser (FGTI) afgørelse om anmodninger med rettens kontrol i tilfælde af tvist.

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land, også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, du kan henvende dig direkte til den myndighed, der kan træffe afgørelse om din ansøgning.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

– ansøgningen?

– eventuelle bilag?

Ansøgningen og dokumenterne accepteres på fransk og engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden får kravene/bilagene, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat, hvem betaler så for dette?

Ofre i sager, der involverer flere medlemsstater, opfordres til så vidt muligt at sende en fransk oversættelse af de dokumenter, som er væsentlige for sagsbehandlingen, for egen regning.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Du behøver ikke være til stede. Under visse betingelser kan du dog kræve godtgørelse for dine rejseudgifter, udgifter til dækning af måltider og indkvartering samt fremmøde.

For at få denne godtgørelse skal du kontakte den domstol, der har indkaldt dig.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja, hvis du møder op, vil der blive stillet en tolk til rådighed gratis.

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Lægeattester fra dit bopælsland vil blive accepteret. Afhængig af sagen kan der foretages en lægesagkyndig vurdering af dokumenterne.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

Den lægesagkyndige vurdering foretages fortrinsvis efter fælles overenskomst med offeret under et af vedkommendes ophold i Frankrig. I andre tilfælde kan de rejseudgifter, som et offer afholder for at deltage i den lægesagkyndige vurdering, efter fremlæggelse af bilag afholdes af FGTI.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Begæringen videresendes straks af CIVI's justitskontor til garantifonden.

Garantifonden skal afgive et tilbud til offeret senest to måneder efter modtagelsen af de fuldstændige sagsakter fra CIVI's justitskontor.

Hvis offeret accepterer tilbuddet, sendes den indgåede aftale til godkendelse hos formanden for CIVI. I tilfælde af godkendelse kan denne aftale gennemføres. Afgørelsen meddeles offeret og garantifonden, som foretager udbetalingen.

I tilfælde af at garantifonden giver et begrundet afslag, offeret afviser tilbuddet, eller offeret ikke besvarer garantifondens tilbud inden udløbet af fristen på de to måneder, indledes en retslig procedure, idet en dommer herefter gennemgår ansøgningen og kontrollerer erklæringerne samt de fremlagte bilag.

Anklagemyndigheden og garantifonden afgiver deres indlæg senest 15 dage før retsmødet. Sagsøgeren og garantifonden skal indkaldes mindst to måneder i forvejen.

Efter retsforhandlingerne i et ikke-offentligt retsmøde bliver afgørelsen om erstatning eller CIVI's afslag meddelt sagsøgeren og garantifonden, som udbetaler den tilkendte erstatning senest en måned efter denne meddelelse.

I terrorsager (FR.) udbetaler garantifonden et forskud senest en måned efter modtagelsen af de fuldstændige sagsakter, hvis ansøgeren er erstatningsberettiget. Garantifonden giver offeret et tilbud om erstatning (når han er restitueret) eller til afdøde ofres pårørende inden for tre måneder.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen?

Du vil modtage afgørelsen på fransk. Du kan anmode om en oversættelse uden beregning.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Hvis du ikke er tilfreds med CIVI's afgørelse, kan du anmode om en ny prøvelse ved den appelret, som CIVI hører under.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

Du kan få retshjælp i henhold til de regler, der gælder i Frankrig.

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Støtteorganisationer for ofre, som du finder på hjælpecentre for ofre ved domstolene og i deres egne lokaler, vil kunne hjælpe dig med at udarbejde din erstatningsansøgning uden beregning.

Sidste opdatering: 05/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.