Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Hvilken myndighed træffer afgørelse i erstatningssager i grænseoverskridende tilfælde?

De kompetente myndigheder er socialsikringsmyndighederne (Versorgungsbehörden) i delstaterne. Den kompetente myndighed i en konkret sag er den, der er beliggende i den delstat, hvor overtrædelsen fandt sted. Udenlandske ansøgere behøver ikke at lede efter den kompetente myndighed, idet de kan henvende sig til det centrale kontaktpunkt, der er forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Ministeriet videresender ansøgningen om erstatning til den rigtige myndighed.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Tyskland selv i grænseoverskridende tilfælde (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Dette er muligt, men den kompetente bistandsydende myndighed bør ligeledes underrettes herom.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

— ansøgningen?

Den kan affattes på et hvilket som helst europæisk sprog.

– eventuelle bilag?

De kan affattes på et hvilket som helst europæisk sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Ansøgerne skal ikke betale for sådanne oversættelser. Omkostningerne bæres normalt af de besluttende myndigheder.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der opkræves ikke administrative eller andre gebyrer i Tyskland i forbindelse med ofres ansøgninger om erstatning.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Eventuelle nødvendige rejseudgifter betales af den kompetente besluttende myndighed.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Der er intet retskrav på tolkebistand. I praksis bliver der dog normalt stillet en tolk til rådighed, hvis dette er nødvendigt.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Som udgangspunkt accepteres sådanne lægeattester.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Tyskland?

Eventuelle nødvendige rejseudgifter betales af den kompetente besluttende myndighed.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Der kan ikke siges noget generelt om sagsbehandlingstiden, da denne er meget afhængig af omstændighederne i den konkrete sag.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Som regel vil afgørelsen blive oversat til det relevante sprog.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Det er muligt at klage over afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, kan man få den prøvet ved domstolen i socialretlige sager (Sozialgericht).

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Alle ansøgere kan til enhver tid lade sig repræsentere af en advokat. Godtgørelse af udgifterne hertil er imidlertid ikke mulig.

Er der støtteorganisationer for ofre i Tyskland, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

I Tyskland er der en lang række lokale, regionale og nationale offerstøtteorganisationer, der kan yde bistand til ofre. Et godt overblik — også på engelsk og spansk — fås på webstedet http://www.odabs.org.

Sidste opdatering: 02/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.