Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Hvilken myndighed træffer afgørelse i erstatningssager på tværs af landegrænser?

Den græske erstatningsmyndighed (Archí Apozimíosis)

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land, også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Hvis din bopæl (katoikía) eller dit sædvanlige opholdssted (siníthi diamoní) er på en anden medlemsstats område, skal ansøgningen indgives til den bistandsydende myndighed i den pågældende medlemsstat, som videresender den til den græske erstatningsmyndighed. I det tilfælde vil den græske erstatningsmyndighed sende følgende oplysninger hurtigst muligt til den bistandsydende myndighed i den pågældende medlemsstat og til sagsøgeren: a) kontaktoplysninger på kontaktpersonen eller den afdeling, som er sagsansvarlig, b) kvittering for ansøgningens modtagelse og c) en angivelse af den frist, inden for hvilken der kan forventes en afgørelse af sagen.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne kravet?

Det officielle sprog for indgivelsen af ansøgningen og udvekslingen af oplysninger, data og dokumentation er græsk.

Hvis erstatningsmyndigheden får kravet/bilagene oversat, hvem betaler så for dette?

Myndigheden påtager sig ikke ansvaret for oversættelse og vil derfor ikke afholde omkostningerne.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land), hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Ja, gebyret er 50 EUR. Hvis gebyret ikke er blevet betalt, når ansøgningen behandles af erstatningsmyndigheden, afvises ansøgningen. Den græske bistandsydende myndighed kan give dig oplysninger om den bankoverførsel, som du vil skulle foretage.

Hvis du er i et fælles eurobetalingsområde (SEPA) kan du betale det elektroniske gebyr via en SEPA-kreditkortoverførsel med Den Græske Nationalbank som modtager. IBAN-kontonummeret og overførselsoplysningerne er:

Betalingsmodtagerens navn: MINISTRY OF FINANCE

Betalingsmodtagerens adresse: 10 Kar. Servias St., 10562 Athen, Grækenland

Betalingsmodtagerens IBAN: GR1201000230000000481090510

Betalingsmodtagerens bankidentifikationskode (BIC): BNGRGRAA

Overførselsoplysninger: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (den græske bistandsydende myndighed vil oplyse dig det 20-cifrede kodeord/betalingskoden)

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Den græske erstatningsmyndighed kan, såfremt den finder det nødvendigt, invitere dig, gerningsmanden eller andre parter, såsom vidner eller sagkyndige, til at give personligt fremmøde med henblik på at vidne.

Hvis din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted er på en anden medlemsstats område, vil den græske erstatningsmyndighed anmode den relevante bistandsydende myndighed om at høre den pågældende person i overensstemmelse med lovgivningen i den stat, hvor den er beliggende, og fremsende den en høringsrapport. Den kan også i samarbejde med den relevante bistandsydende myndighed selv foretage høringen i overensstemmelse med græsk ret via telefon eller videokonference. I det tilfælde kan den græske erstatningsmyndighed ikke forpligte dig til at give møde for den. Den græske erstatningsmyndighed vil bistå erstatningsmyndigheden i den pågældende medlemsstat med din høring eller høringen af andre parter, såsom vidner og sagkyndige.

Den græske erstatningsmyndighed vil med henblik herpå og på anmodning af den pågældende medlemsstats erstatningsmyndighed: a) bistå erstatningsmyndigheden, når høringen foretages direkte eller af sidstnævnte via telefon eller videokonference i overensstemmelse med græsk ret, i hvilket tilfælde den bidragende myndighed vil yde og sikre den nødvendige logistiske infrastruktur, eller b) selv foretage høringen i overensstemmelse med græsk ret og sende en høringsrapport til erstatningsmyndigheden i den pågældende medlemsstat. I sidstnævnte tilfælde vil høringsrapporten, som er udarbejdet på græsk, blive oversat til det officielle sprog, et af medlemsstatens officielle sprog eller ethvert andet EU-sprog, som denne medlemsstat har indvilliget i at acceptere.

De omkostninger, som den græske erstatningsmyndighed har i denne forbindelse, afholdes af den græske stat.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja, der vil være en tolk til stede.

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

De accepteres, men det er muligt, at der også bestilles en ekspertudtalelse.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

Ja, dine rejseudgifter vil blive refunderet.

Hvor lang tid tager det ca. at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Den græske erstatningsmyndighed skal behandles sagen senest tre måneder efter ansøgningen blev indgivet og skal træffe sin endelige afgørelse senest tre måneder fra ansøgningens vurdering.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen om mit krav?

På det sprog, som du forstår.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så for den ændret?

Du kan anlægge søgsmål ved forvaltningsdomstolen i første instans (Dioikitikó Protodikeío) inden for fire måneder.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) i henhold til det andet lands regler?

Ofre for strafbare handlinger er også berettiget til retshjælp med hensyn til strafferetlige og civilretlige krav. Loven (artikel 1 i lov 3226/2004) indeholder bestemmelser om retshjælp til borgere med lav indkomst fra en EU-medlemsstat, tredjelandsstatsborgere og statsløse, hvis de har lovligt ophold eller har deres sædvanlige opholdssted i EU. Borgere med lav indkomst, som er berettiget til retshjælp, er de borgere, hvis årlige husstandsindkomst ikke overstiger to tredjedele af den årlige minimumsindkomst som fastsat i den nationale generelle kollektive overenskomst. I tilfælde af en national tvist ses der bort fra den anden sagsparts indkomst.

Findes der nogen hjælpeorganisationer for ofre i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Forskningscenter for kønsligestilling (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

Nationalt center for social solidaritet (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Generalsekretariatet for kønsligestilling (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Det græske flygtningeråd(Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – den græske afdeling (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Græsk politi – cyberkriminalitet

Sidste opdatering: 25/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.