Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Som beslutningsmyndighed har statsforvaltningens kontor i Budapest (Budapest Főváros Kormányhivatala) beføjelse til at træffe afgørelse om erstatningskrav modtaget fra andre medlemsstater:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-mailadresse: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Websted: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

– ansøgningen?

På et hvilket som helst sprog.

– eventuelle bilag?

På et hvilket som helst sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Den ungarske stat.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i dette land for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej, der skal ikke betales sådanne gebyrer.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Du kan ikke anmode om godtgørelse, da det ikke kræves, at du skal være personligt til stede under retssagen.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Lægeattester accepteres.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i dette land?

Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

I forbindelse med retssagen skal der træffes en afgørelse inden for en frist på højst 60 dage.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

På ungarsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Den afgørelse, der er truffet i første instans, kan appelleres, og justitsministeriet træffer som anden instans afgørelse herom. Justitsministeriets afgørelse i anden instans kan indbringes for domstolene med henblik på prøvelse af afgørelsen.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Du kan få retshjælp efter ungarsk lov nr. LXXX af 2003 om retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Alle støttetjenester for ofre stiller specialiserede rådgivere til rådighed for at hjælpe ofrene med at forsvare deres interesser. Rådgiverne yder praktisk bistand til de interesserede parter (f.eks. bistand til at udfylde ansøgninger og tilvejebringelse af oplysninger). Ofre kan også henvende sig til civilsamfundsorganisationer [såsom foreningen Fehérgyűrű, den ungarske baptistkirkes velgørenhedsorganisation (Baptista Szeretetszolgálat) osv.]

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.