Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Retshjælpstjenesten (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Gratis telefonlinje: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Websted: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed her i landet selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Du kan sende din erstatningsansøgning direkte til retshjælpstjenesten uden at skulle gå gennem den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, du normalt bor i.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

Retshjælpstjenesten accepterer erstatningsansøgninger og tilhørende dokumenter på lettisk eller engelsk. De dokumenter, der forelægges for retshjælpstjenesten, er fritaget for legalisering og andre lignende formaliteter.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Hvis erstatningsansøgningen og de tilhørende dokumenter skal oversættes, dækkes udgifterne til oversættelse af de nationale budgetmidler, der går til retshjælpstjenesten.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer her i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Du skal ikke betale for at få behandlet en erstatningsansøgning, som kommer fra en anden EU-medlemsstat.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Du behøver ikke være personligt til stede ved behandlingen af din erstatningsansøgning, eller når der træffes afgørelse om, hvorvidt din ansøgning skal efterkommes eller ej.

Hvis retshjælpstjenesten konstaterer, at der er brug for yderligere oplysninger for at træffe en afgørelse, vil du blive underrettet herom senest syv dage efter tjenestens modtagelse af din erstatningsansøgning.

Afgørelsen vil blive sendt til den adresse, der er oplyst i erstatningsansøgningen.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Du behøver ikke være personligt til stede ved behandlingen af din erstatningsansøgning, eller når der træffes afgørelse om, hvorvidt din ansøgning skal efterkommes eller ej.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Beslutningen om at indhente en udtalelse fra en sagkyndig træffes af den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen). Retshjælpstjenesten anmoder den myndighed, der behandler sagen, om resultaterne af den sagkyndiges arbejde.

Den sagkyndige baserer sin udtalelse på lægeerklæringerne eller andre objektive data.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse her i landet?

Hvis den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), træffer en beslutning om at indhente en udtalelse fra en lægeekspert, vil dine rejseudgifter blive godtgjort op til det beløb og ud fra de betingelser, der er fastsat i Letlands lovgivning, med midler fra det nationale budget.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Retshjælpstjenesten træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udbetales erstatning fra staten eller ej, senest en måned efter modtagelse af ansøgningen. Den sender afgørelsen til den adresse, der er oplyst i erstatningsansøgningen.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger fra din side eller fra den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), suspenderes fristen for afgørelsens vedtagelse, indtil alle nødvendige oplysninger er modtaget.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen om udbetaling eller afvisning af udbetaling af erstatning fra staten vil blive fremsendt på lettisk sammen med en oversættelse til et sprog, som den EU-medlemsstat, du bor i, har oplyst, at den accepterer.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Du kan appellere retshjælpstjenestens afgørelse om udbetaling eller afvisning af udbetaling af erstatning fra staten senest en måned efter datoen for afgørelsens ikrafttræden ved at indgive en begæring i denne henseende til retshjælpstjenesten, som sender den videre til justitsministeriet.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Du behøver ikke retshjælp for at søge erstatning fra staten. Retshjælpstjenesten yder den nødvendige bistand under ansøgningsproceduren.

Er der støtteorganisationer for ofre i landet, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Selskabet Skalbes driver den gratis telefonlinje 116006 (hjælpetjeneste for ofre for forbrydelser (Palīdzības dienests nozieguma upuriem)) (hver dag fra kl. 7.00 til 22.00), som tilbyder følelsesmæssig og psykologisk bistand til ofre for forbrydelser, oplysninger om ofrenes formelle rettigheder (f.eks. rettigheder i straffesager, ret til skadeserstatning og erstatning fra staten osv.) og om eventuelle tjenester og institutioner, der yder støtte til ofre.

Sidste opdatering: 18/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.