Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Hvilken myndighed afgør en ansøgning om erstatning i grænseoverskridende sager?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (erstatningsnævnet for voldsofre)

Adresse:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Postadresse:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i det pågældende land selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden:

- ansøgningen?

På et hvilket som helst sprog, men helst på nederlandsk eller engelsk.

- eventuelle bilag?

På et hvilket som helst sprog, men helst på nederlandsk eller engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Schadefonds Geweldsmisdrijven afholder udgifterne til oversættelse af ansøgningen/bilagene.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i det pågældende land for at behandle min ansøgning (når den hidrører fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej, behandlingen af ansøgningen indebærer ikke betaling af administrative eller andre gebyrer.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes afgørelse i sagen? Hvordan anmoder jeg om en sådan godtgørelse? Hvem skal jeg kontakte?

Det er ikke obligatorisk, at du er personligt til stede under sagen. Afgørelsen affattes altid skriftligt og sendes til dig med posten.

Får jeg stillet en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægekonsulenter i det andet land?

I almindelighed accepterer erstatningsnævnte de lægelige oplysninger, der er afgivet af de behandlende læger i dit hjemland, men de kan efter behov forelægges for nævnets egne lægekonsulenter med henblik på at opnå deres vurdering. Disse lægekonsulenter foretager ikke selv nogen undersøgelser.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i det pågældende land?

Ikke relevant.

Hvor lang tid går der cirka, før den pågældende myndighed/det offentlige organ tager stilling til min ansøgning?

Der går maksimalt 26 uger, men der vil sædvanligvis foreligge en afgørelse på et tidligere tidspunkt.

På hvilket sprog er afgørelsen affattet?

På det sprog, som ansøgningen er affattet på.

Hvordan kan jeg anfægte en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ved at indgive en klage til erstatningsnævnets klageudvalg (afdeling bezwaar van het Schadefonds Geweldsmisdrijven). Afgørelsen indeholder en klagevejledning.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Nej.

Findes der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Slachtofferhulp Nederland kan helt sikkert hjælpe dig. Du kan kontakte Sachstofferhulp Nederland pr. telefon: +31 0900-0101.

Sidste opdatering: 26/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.