På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

Dette afsnit er ikke relevant. Compensation Services Northern Ireland behandler kun krav, der er opstået i Nordirland.


Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser?

-

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

-

På hvilke sprog accepterer Erstatningsnævnet: Kravet? Bilag?

-

Hvis Erstatningsnævnet får krav/bilag, som er modtaget fra et andet EU-land oversat, hvem betaler så for dette?

-

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land), hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

-

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

-

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

-

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller genkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

-

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

-

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

-

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen?

-

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

-

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

-

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

-

Sidste opdatering: 15/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.