Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Polen

Indholdet er leveret af
Polen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Denne information er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Danmark selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

En ansøgning om erstatning bør i princippet fremsendes til den besluttende myndighed af den bistandsydende myndighed. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at den berettigede person fremsender ansøgningen direkte til den polske besluttende myndighed.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

– ansøgningen?

– eventuelle bilag?

Den besluttende myndighed accepterer korrespondance på polsk og engelsk.

Den af den bistandsydende myndighed i en anden stat udarbejdede afhøringsprotokol modtages af den besluttende myndighed på dette lands officielle sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Udgifter til oversættelse dækkes af statskassen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Danmark for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Den person, der søger erstatning, er fuldt ud fritaget for pligten til at betale sagsomkostninger.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Loven indeholder ikke bestemmelser om refusion af rejseudgifter. Der er dog muligt at blive afhørt ved hjælp af fjernkommunikation, altså uden at det er nødvendigt at rejse til den besluttende myndigheds hovedsæde. Du kan henvende dig til den besluttende myndighed for at bede den om at anmode den bistandsydende myndighed i dit hjemland om hjælp til at organisere en transmission af din afhøring. Du vil skulle give dit samtykke til denne form for afhøring.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Om nødvendigt udnævner den besluttende myndighed en sagkyndig tolk, og du vil ikke skulle bære nogen omkostninger ved dette.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Det er den besluttende myndighed, som vurderer, om den undersøgelse, der er foretaget af læger i dit bopælsland, er pålidelig. Såfremt myndigheden konstaterer, at det er nødvendigt med en ny undersøgelse, bør du få foretaget denne. Du vil kun skulle afholde rejseudgifter for dette.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Danmark?

Loven indeholder ikke bestemmelser om refusion af rejseudgifter, selv i de tilfælde hvor det er nødvendigt at få foretaget en lægeundersøgelse.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Der er i bestemmelserne ikke fastsat nogen frist for, hvornår der skal foreligge en afgørelse om erstatningsansøgningen. Fristen vil ikke kun være afhængig af, hvor kompliceret sagen er, og hvilke beviser det besluttende organ skal gøre sig bekendt med, men også af det antal sager, som den besluttende myndighed ligger inde med.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Erstatningsafgørelsen vil blive udarbejdet på polsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Hvis du er utilfreds med erstatningsafgørelsen, kan du appellere til retten i 2. instans. Du vil ikke bære nogen omkostninger i forbindelse hermed.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Der kan ydes retshjælp på grundlag af bestemmelserne i polsk lov. Hjælpen kan modtages af en person, som påviser, at vedkommende på grund af sin materielle situation ikke kan betale for en advokat. Du bedes dog bemærke, at du kan forvente hjælp til din erstatningsansøgning fra den anklagemyndighed, som fører sagen om den lovovertrædelse, som erstatningen vedrører.

Er der støtteorganisationer for ofre i Danmark, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

I Polen er det Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (fonden for støtte til ofre for forbrydelser og assistance efter afsoning af straf), som indsamler midler til blandt andet ofre for forbrydelser og disses nærmeste. Fonden forvaltes af justitsministeriet. Hjælpen er organiseret på en sådan måde, at fondens forvalter (justitsministeriet) via en åben udbudsprocedure vælger en organisation, hvis tilbud anses for at være det bedste, hvorefter denne tildeles målrettede tilskud til foranstaltninger til fordel for ofre for forbrydelser.

Fondens midler ydes til retshjælp, psykologhjælp og materiel støtte. Retshjælpen kan inkludere hjælp til at kræve erstatning, herunder i grænseoverskridende sager.

Personer, som er interesseret i at gøre brug af hjælpen, bør henvende sig til den ikkestatslige organisation, som har modtaget det målrettede tilskud fra justitsministeriet, samt påvise, at der er begået en forbrydelse til skade for vedkommende. En liste over disse organisationer, herunder deres kontaktoplysninger, findes på justitsministeriets internetside, https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/, via følgende sti: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Sidste opdatering: 03/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.