Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

I Portugal er det Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC (kommissionen for beskyttelse af ofre for forbrydelser).

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Portugal selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Nej. Et offer for en voldsforbrydelse, herunder vold i hjemmet, som har sit sædvanlige opholdssted i en anden EU-medlemsstat, skal indgive ansøgningen om erstatning og/eller forskud på erstatning, som skal betales af den portugisiske stat, til den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor vedkommende er bosat.

Denne myndighed videresender den pågældende ansøgning til CPVC i Portugal, som herefter træffer de nødvendige foranstaltninger til at kontrollere de faktiske omstændigheder og træffer afgørelse om kravet.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

a) ansøgninger?

CPVC accepterer ansøgninger og bilag på portugisisk eller engelsk.

b) bilag?

Hvis CPVC anmoder den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, om at afhøre vedkommende eller enhver anden person (f.eks. et vidne eller en sagkyndig), skal CPVC acceptere afhøringsprotokollen, forudsat at den er udfærdiget på et af EU-institutionernes officielle sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (CPVC). I forbindelse med voldsforbrydelser, herunder vold i hjemmet, giver de tjenesteydelser, som CPVC har leveret, ikke anledning til krav om godtgørelse af udgifter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Portugal for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

CPVC modtager alle nødvendige dokumenter til at undersøge sagen og træffe afgørelse om den erstatning, som den portugisiske stat skal betale i forbindelse med en forbrydelse begået i Portugal mod et offer, der har sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat. CPVC kan endog anmode myndigheden i offerets bopælsmedlemsstat om at afhøre offeret. Ansøgeren er ikke forpligtet til at rejse til Portugal for at blive afhørt af CPVC.

Hvis en portugisisk domstol finder det nødvendigt at afhøre ansøgeren personligt i Portugal, vil rejseudgifterne og andre hermed forbundne udgifter blive betalt af den portugisiske stat.

Segurança Social (det portugisiske socialsikringsorgan) modtager og videresender ansøgninger om retshjælp.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Alle dokumenter, der fremsendes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, accepteres uden særlige formaliteter og er fritaget for legalisering eller andre tilsvarende formaliteter.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Portugal?

De lægeerklæringer, som ansøgeren har indgivet til myndigheden i den medlemsstat, hvor vedkommende har sit sædvanlige opholdssted, og som er nødvendige for at afgøre sagen, eller andre påkrævede dokumenter vil blive fremsendt til CPVC, uden at der skal foretages yderligere lægeundersøgelser i Portugal.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Inden for en frist på ti dage vil både den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, og ansøgeren selv få meddelelse om CPVC's modtagelse af erstatningskravet med angivelse af den sandsynlige tidsfrist for erstatningsafgørelsen.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Erstatningsafgørelsen kan meddeles ansøgeren og myndigheden i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, på portugisisk eller engelsk. CPVC kan også beslutte at anvende det officielle sprog i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, eller et andet sprog i samme medlemsstat, forudsat at det er et af EU-institutionernes officielle sprog.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ja. En ansøger, der mener at være negativt berørt af CPVC's afgørelse, kan indgive en klage over afgørelsen til CPVC inden for en frist på 15 dage. Klageren skal anføre sine argumenter i klagen og kan vedlægge den dokumentation, som vedkommende finder relevant. CPVC har 30 dage til at behandle klagen og træffe afgørelse og kan bekræfte, ophæve, annullere, ændre eller erstatte den anfægtede afgørelse.

Hvis du ikke er enig i klageafgørelsen, kan afgørelsen indbringes for forvaltningsdomstolene.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter et andet lands regler?

CPVC har ikke truffet nogen foranstaltninger på dette specifikke område.

Er der støtteorganisationer for ofre i Portugal, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC (kommissionen for beskyttelse af ofre for forbrydelser):

  • I Portugal – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7º dte, 1050-115 Lissabon, mandag til fredag kl. 9.30-12.30 og kl. 14.00-16.30
  • Pr. post ved at udfylde formularen på CPVC's websted
  • Pr. e-mail: correio.cpcv@sg.mj.pt
  • Online ved at udfylde formularen for ofre for voldsforbrydelser, herunder for vold i hjemmet (https://cpvc.mj.pt/)
  • Pr. telefon: (+351) 213 222 490, fastnettakst, kl. 9.30-12.30 og kl. 14.00-16.30.

Associação Portuguesa de apoio à Vítima – APAV (støtteorganisationen for ofre):

  • Telefonisk hjælpetjeneste for ofre (+351) 116 006 (hverdage kl. 9.00-21.00)
  • Online på APAV's websted (tilgængelig på portugisisk, engelsk, russisk og kinesisk) eller på adressen http://infovitimas.pt/pt/app/
  • Videotolkning på tegnsprog/SERV IIN – ved videoopkald (+351 12 472), hverdage kl. 10.00-18.00.

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG (kommissionen for borgerskab og ligestilling mellem kønnene):

  • Informationstjeneste for ofre for vold i hjemmet (informerer om ofres rettigheder og klageadgang på hele det nationale område og om, hvor de kan modtage psykologisk, social eller juridisk bistand) – Tlf.: (+351) 800 202 148 (gratis, anonym og fortrolig tjeneste, der er tilgængelig døgnet rundt).
Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.