Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Den kompetente rumænske myndighed, som er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 2, er:

Tribunal București
Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor (erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Telefon: +4021 4083600, +4021 4083700
Telefax: +4021 3187731

E-mail: tribunalul.bucuresti@just.ro

Websted: http://www.tmb.ro/

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den kompetente myndighed i Rumænien selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

  • ansøgningen? På rumænsk.
  • eventuelle bilag? På rumænsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Det er ikke relevant.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Fysisk tilstedeværelse er ikke påkrævet.

Retshjælp dækker også rejseudgifter, når fysisk tilstedeværelse er påkrævet ved lov eller pålægges af en domstol, og når domstolen beslutter, at der ikke findes andre muligheder for, at disse personer kan høres på passende vis.

Domstolen beslutter, om sådanne udgifter kan dækkes eller ikke, og informerer parten om, hvordan vedkommende kan opnå refusion.

Få jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Fysisk tilstedeværelse er ikke påkrævet.

Retshjælp dækker også rejseudgifter, når fysisk tilstedeværelse er påkrævet ved lov eller pålægges af en domstol, og når domstolen beslutter, at der ikke findes andre muligheder for, at disse personer kan høres på passende vis.

Domstolen beslutter, om sådanne udgifter kan dækkes eller ikke, og informerer parten om, hvordan vedkommende kan opnå refusion.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Det afgøres af den udpegede kompetente rumænske myndighed, nemlig Tribunal București, erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Rumænien?

Domstolen beslutter, om sådanne udgifter kan dækkes eller ikke, og informerer parten om, hvordan vedkommende kan opnå refusion.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

1-2 år.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

På rumænsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser, som er sammensat af to dommere, behandler ansøgningen om erstatning og/eller et forskud på erstatningen og kan ved afgørelse tage stilling til en af to følgende løsninger:

  1. Nævnet imødekommer kravet og fastsætter erstatningsbeløbet eller i givet fald forskuddet på erstatningen.
  2. Nævnet afviser kravet, hvis betingelserne jf. nærværende lov om tildeling af erstatning eller forskud på erstatningen, ikke er opfyldt.

Afgørelsen om erstatningskravet eller ansøgningen om forskud på erstatningen forkyndes for offeret.

Afgørelsen kan appelleres inden 15 dage fra forkyndelsen.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Du kan få offentlig retshjælp i overensstemmelse med national rumænsk lov (artikel 14 i lov nr. 211/2004 om foranstaltninger til oplysning, støtte og beskyttelse af ofre for forbrydelser).

Retshjælp tildeles gratis på anmodning til følgende kategorier af ofre:

  1. ofre for drabsforsøg, overlagt mord, legemsbeskadigelse, forsætlige handlinger med legemsbeskadigelse til følge, voldtægt, seksuelle overgreb, kønslig omgang med mindreårig og seksuel udnyttelse af mindreårig.
  2. samlever, børn og forsørgelsesberettigede personer til en person, som er død som følge af drab eller overlagt mord eller forsætlige handlinger med døden til følge.

Gratis retshjælp ydes til ovennævnte personer, hvis forbrydelsen blev begået på rumænsk område, eller — hvis forbrydelsen blev begået uden for rumænsk område — hvis offeret er rumænsk statsborger eller udlænding med lovlig bopæl i Rumænien, og hvis straffesagen finder sted i Rumænien.

Gratis retshjælp ydes efter ansøgning til ofre for andre forbrydelser, hvis den månedlige indkomst pr. medlem af offerets familie højst er lig med bruttominimumslønnen pr. land som fastsat for det år, hvor offeret indgav ansøgning om gratis retshjælp.

Gratis retshjælp ydes kun, hvis offeret har henvendt sig til anklagemyndigheden eller domstolen inden 60 dage fra datoen for forbrydelsen eller fra den dato, hvor offeret fik kendskab til forbrydelsen. Hvis offeret ikke var i stand til fysisk eller mentalt at henvende sig til anklagemyndigheden, beregnes fristen på 60 dage fra den dato, hvor offeret igen var i stand til det.

Ofre på under 18 år og ofre, som er genstand for et indrejseforbud, har ikke pligt til at henvende sig til anklagemyndigheden eller domstolen om den begåede forbrydelse. Den retlige repræsentant for den mindreårige eller den person, som er genstand for et indrejseforbud, kan henvende sig til anklagemyndigheden vedrørende den begåede forbrydelse.

Ansøgningen om gratis retshjælp indgives til domstolen i det distrikt, hvor offeret bor, og behandles af to dommere i erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser, som træffer deres afgørelse inden 15 dage fra datoen for indgivelsen. En kopi af dokumentationen for de oplysninger, der er anført i ansøgningen, og ethvert andet relevant dokument med henblik på behandlingen af ansøgningen, som offeret er i besiddelse af, skal vedlægges ansøgningen om gratis retshjælp.

Ansøgningen om gratis retshjælp behandles i undersøgelseskammeret med indkaldelse af vidnet og afgøres ved dom.

Når offeret ikke har valgt en forsvarer, skal der i afgørelsen om imødekommelse af ansøgningen om gratis retshjælp ligeledes tages stilling til udnævnelse af en beskikket forsvarer i overensstemmelse med lov nr. 51/1995 om tilrettelæggelse og udøvelse af advokaterhvervet som ændret og suppleret.

Afgørelsen om ansøgningen om gratis retshjælp forkyndes for offeret. En afgørelse om afslag på ansøgningen om gratis retshjælp kan prøves på ny, på anmodning fra offeret inden en frist på 15 dage fra forkyndelsen, af domstolen i det distrikt, hvor erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser er hjemmehørende. Fornyet prøvelse finder sted i et kammer sammensat af to dommere.

Gratis retshjælp ydes til hvert offer under hele sagen op til et beløb svarende til to bruttominimumslønninger pr. land, fastsat for det år, hvori offeret har indgivet ansøgningen om gratis retshjælp. De nødvendige midler til levering af gratis retshjælp kommer fra statens budget via justitsministeriets budget.

Ovenstående bestemmelser finder anvendelse analogt i henseende til tildeling af det nødvendige beløb til fuldbyrdelse af retsafgørelsen om udbetaling af erstatning til offeret for forbrydelsen.

Ansøgningen om gratis retshjælp og ansøgningen om tildeling af det nødvendige beløb til fuldbyrdelse af retsafgørelsen om udbetaling af erstatning til offeret for forbrydelsen kan indgives af den retlige repræsentant for den mindreårige eller den person, som er genstand for et indrejseforbud. Ansøgningen om gratis retshjælp og ansøgningen om tildeling af det nødvendige beløb til fuldbyrdelse af retsafgørelsen om udbetaling af erstatning til offeret for forbrydelsen er fritaget for stempelafgift.

Er der støtteorganisationer for ofre i Rumænien, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Ansøgningen om gratis retshjælp og ansøgningen om tildeling af det nødvendige beløb til fuldbyrdelse af retsafgørelsen om udbetaling af erstatning til offeret for forbrydelsen kan ligeledes indgives af ikke-statslige organisationer, som er aktive inden for beskyttelse af ofre, hvis de underskrives af offeret, de omfatter alle oplysninger, og den nødvendige dokumentation er vedlagt.

Sidste opdatering: 15/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.