Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Sloveniens justitsministerium)
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail:gp.mp@gov.si
Websted:https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i landet selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

- erstatningsansøgningen? På slovensk.

- eventuelle bilag? Bekræftet oversættelse, på slovensk.

Hvis ansøgningen og bilagene ikke er på slovensk, sender justitsministeriet dem tilbage til ansøgeren eller myndigheden i den anden medlemsstat, som ansøgningen stammer fra, med en forklaring om, at ansøgningen og bilagene skal være på slovensk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Hvis ansøgningen og bilagene ikke er på slovensk, sender justitsministeriet dem tilbage til ansøgeren eller den myndighed, som ansøgningen kommer fra, med en forklaring om, at ansøgningen og bilagene skal være på slovensk. Erstatningsmyndigheden oversætter således ikke ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land. Udgifterne til oversættelse påhviler Slovenien.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej, du skal ikke betale for indgivelse af ansøgninger, gennemførelse af procedurer og vedtagelse af afgørelser i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om erstatning ifølge denne lov.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Nej, disse udgifter godtgøres ikke.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Det er generelt ikke nødvendigt at være til stede under sagsbehandlingen.

Den kommission, som træffer afgørelse om erstatning til ofre for forbrydelser, kan vælge et mundtligt retsmøde eller en høring af en part eller en sagkyndig. Efter de almindelige forvaltningsregler har de parter, som ikke kender sproget eller ikke kan bruge det på grund af et handicap, ret til at følge sagen gennem en tolk. Myndigheden har pligt til at informere dem herom.

Kommissionen kan dog i overensstemmelse med lovgivningen anmode den kompetente myndighed om at sørge for dette i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren indgav erstatningsansøgningen. I så fald er det ikke nødvendigt at være personligt til stede.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Lægeerklæringer vil blive accepteret og anerkendt, hvis de leveres på slovensk i form af en bekræftet oversættelse.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse her i landet?

Nej, for ifølge de almindelige forvaltningsregler gennemføres denne procedure på initiativ af den pågældende part.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Den lovbestemte frist for at træffe en afgørelse er tre måneder fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning. I almindelighed varer selve proceduren mindre end seks måneder, alt efter omstændighederne i sagen.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen om ansøgningen træffes på slovensk.

Hvis sagen skal behandles af den kompetente myndighed i en anden EU-medlemsstat, meddeles afgørelsen samtidig med den standardformular, der er foreskrevet af Europa-Kommissionen, og som skal meddeles på det sprog, der tales i den kompetente medlemsstat, hvortil den er rettet. Standardformularen indeholder ligeledes et resumé af afgørelsen, nærmere oplysninger eller lovpligtige instrukser om klagemuligheder og en forklaring af de øvrige foranstaltninger, som det påhviler ansøgeren at træffe.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ved at indbringe en sag for den slovenske forvaltningsdomstol, som har kompetence til at dømme i forvaltningssager.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

I forbindelse med den administrative procedure kan der ikke fås gratis retshjælp til udfærdigelse af en erstatningsansøgning.

Efter de almindelige forvaltningsregler skal tjenestemænd overholde princippet om beskyttelse af en parts rettigheder, hvilket betyder at give den pågældende lov til at udøve sine rettigheder, gøre ham opmærksom herpå, om nødvendigt opfordre ham til at udfylde sin ansøgning, samt give forklaringer, samtidig med at de skal sørge for, at ansøgerens uvidenhed eller manglende erfaring ikke skader hans rettigheder.

Ansøgeren kan beslutte at anlægge sag mod en afgørelse truffet af kommissionen. I forvaltningsretlige tvister i form af en retssag har udlændinge (der ikke er bosat i Slovenien) ret til gratis juridisk bistand under forudsætning af gensidighed eller på de betingelser og i de tilfælde, der er fastsat i de internationale traktater, som er bindende for Republikken Slovenien.

Er der støtteorganisationer for ofre i landet, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Det har vi ingen oplysninger om.

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.