Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser?

-

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land, også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fungerer kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser som den bistandsydende myndighed.

Du finder kontaktoplysningernekontorerne for bistand til ofre for forbrydelserfølgende link.

Ved terrorforbrydelser fungerer indenrigsministeriet som den bistandsydende myndighed.

Se indenrigsministeriets websted for oplysninger om den bistandsydende myndighed.

I visse tilfælde kan den bistandsydende myndighed i en anden medlemsstat rette direkte henvendelse til den besluttende myndighed. Det anbefales i den forbindelse at få den bistandsydende myndighed til at videregive kravene.

På hvilke sprog accepterer erstatningsmyndighederne erstatningskravene og bilagene?

Erstatningskrav og bilag skal udfærdiges på spansk.

Hvis erstatningsmyndigheden får kravet/bilagene, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat, hvem betaler så for dette?

Denne information foreligger ikke.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (der hidrører fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed høres ansøgeren i henhold til den gældende lov, hvor han/hun kan fremføre sine kommentarer, efter forundersøgelsen er helt afsluttet, og inden der er blevet udarbejdet et beslutningsforslag vedrørende erstatningsspørgsmålet.

Er forbrydelsen blevet begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat, og erstatningskravet er blevet gjort gældende over for den bistandsydende myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, kan Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública (generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter – finans- og handelsministeriet) som besluttende myndighed anmode om, at den kompetente bistandsydende myndighed samarbejder omkring høringen af ansøgeren eller andre personer, såfremt denne anser det for nødvendigt.

I forbindelse med retsmødet kan Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública opfordre den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, til at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at enheden med ansvar for undersøgelsen af erstatningsspørgsmålet kan høre ansøgeren direkte, såfremt han/hun indvilger heri, via telekonference eller videokonference. Den bistandsydende myndighed, som varetager høringen, skal endvidere forelægge en rapport om høringen for Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

I tilfælde af terrorforbrydelser gælder de samme regler som anført for voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, hvis forbrydelsen er blevet begået i Spanien, ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat, og erstatningskravet er blevet fremsat gennem den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, i dette tilfælde indenrigsministeriet via Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (generaldirektoratet for hjælp til terrorofre) som besluttende myndighed, der træffer ovenstående foranstaltninger i forhold til retsmødet.

Som beskrevet kan høringen foregå ved hjælp af telekonference eller videokonference, såfremt ansøgeren indvilger heri. Herved undgås rejse- og befordringsudgifter.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ofre for en hvilken som helst forbrydelse, der ikke taler eller forstår spansk eller det officielle sprog i den pågældende sag, har generelt ret til gratis at blive bistået af en tolk, der taler et sprog, som offeret forstår, under modtagelsen af erklæringen i forbindelse med dommerens, anklagemyndighedens eller politiembedsmandens undersøgelsesfase eller under offerets intervention som vidne i forbindelse med den mundtlige forhandling eller ethvert andet retsmøde. Denne ret gælder også for hørehæmmede og personer med sprogproblemer.

Der kan ydes tolkebistand via videokonference eller et andet kommunikationsmiddel, medmindre dommeren eller retten på eget initiativ eller efter anmodning fra en af parterne indvilger i tolkens fysiske tilstedeværelse for at beskytte offerets rettigheder.

I politisager kan afgørelsen om, at offeret ikke får stillet en tolk til rådighed, appelleres til undersøgelsesdommeren. Appellen anses som indgivet, fra det øjeblik hvor den person, som finder sig uretmæssigt behandlet ved beslutningen, erklærer sig uenig, i forbindelse med at afvisningen meddeles.

Retsafgørelsen om, at offeret ikke får stillet en tolk til rådighed, kan appelleres.

Derfor er kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet, som fungerer som den bistandsydende myndighed i grænseoverskridende sager, forpligtet til at oplyse ofrene om de tilgængelige tolketjenester.

Vil lægeattester, der er udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Alle dokumenter, der indgår i kravet, skal oversættes til spansk, såfremt dette er det eneste sprog, der accepteres af erstatningsmyndigheden.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en lægeundersøgelse i dette land?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.), før den kompetente myndighed tager stilling til min ansøgning om erstatning?

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed er den generelle frist for fremsættelsen af erstatningskrav et år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået.

Afgørelser – enten endelige eller midlertidige – vedrørende erstatningsspørgsmålet skal træffes:

  • i tilfælde af invaliderende skader, forværring af invaliderende skader og dødsfald: inden for seks måneder,
  • i tilfælde af uarbejdsdygtighed: inden for fire måneder,
  • i forhold til udgifter forbundet med terapeutisk behandling som følge af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed og begravelsesudgifter: inden for to måneder.

Kravet anses som afvist, hvis der ikke er truffet en udtrykkelig afgørelse inden den gældende frists udløb.

Ved terrorforbrydelser gælder det generelt, at kravene skal fremsættes inden for et år fra den dato, hvor skaden indtraf, eller fra den dato, hvor der er stillet en diagnose til bekræftelse af, at der en forbindelse mellem skaderne og terrorhandlingen. Fristen i forbindelse med uddannelsesstøtte er tre måneder fra tilmeldingen til undervisningsforløbet.

Afgørelsen skal træffes og forkyndes inden for 12 måneder, bortset fra de tilfælde hvor der er tale om uddannelsesstøtte, hvor fristen er seks måneder, idet kravet anses som godkendt, medmindre der er truffet en udtrykkelig afgørelse inden udløbet af de ovenstående frister.

På hvilket sprog vil afgørelsen være affattet?

På spansk.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så anfægte den?

I tilfælde af voldsforbrydelser eller forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne anfægte de afgørelser, der er truffet af Ministerio de Hacienda y Función Pública vedrørende den lovbestemte erstatning inden for en måned efter afgørelsens forkyndelse. Bliver afgørelsen ikke anfægtet inden fristens udløb, kan anfægtelse kun ske i forbindelse med en genoptagelse af sagen ved det kompetente ministerium, som er et ekstraordinært retsmiddel.

Det er muligt at appellere afgørelsen til Ministerio de Hacienda y Función Pública eller Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos (den nationale kommission for hjælp og bistand til ofre for voldsforbrydelser).

Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos er det kompetente organ i appelsager mod afgørelser truffet af Ministerio de Hacienda y Función Pública vedrørende lovbestemt erstatning.

Har Comisión Nacional ikke truffet en afgørelse inden for tre måneder fra appellens indgivelse, anses appellen som afvist. Herefter er der mulighed for at indgive en klage over en administrativ afgørelse.

I tilfælde af terrorforbrydelser er det muligt at indgive en intern klage over afgørelser som truffet af indenrigsministeriet inden for rammerne af den administrative procedure for forskellige erstatningskrav eller at anfægte disse direkte over for den kompetente myndighed i forvaltningssager.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) efter det andet lands regler?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed har ofrene ret til gratis retshjælp i henhold til de krav og den fremgangsmåde, der er fastsat i den gældende spanske lovgivning.

Ofre for kønsbaseret vold har i henhold til spansk lov navnlig ret til gratis retshjælp forud for anmeldelsen samt til gratis forsvar og repræsentation ved en advokat og en procesfuldmægtig i forbindelse med alle de administrative procedurer og processer, der direkte eller indirekte vedrører de pågældende voldshandlinger.

I dette tilfælde varetages offerets forsvar af én og samme advokat, forudsat at offerets behørige forsvar er sikret i den forbindelse. Denne ret gælder også for personer, der modtager støtte af enhver art som følge af offerets død, forudsat at disse personer ikke var indblandet i forbrydelsen.

I tilfælde af terrorforbrydelser har ofre, der er anerkendt i henhold til den spanske lov, ret til gratis retshjælp i forbindelse med alle de administrative procedurer og processer, der vedrører den terrorhandling, de er blevet udsat for, uafhængigt af deres økonomiske midler, i henhold til de i lovgivningen fastsatte betingelser vedrørende gratis retshjælp i Spanien.

Ofre for terrorhandlinger får efter anmodning under alle omstændigheder gratis juridisk strakshjælp. Retten til gratis retshjælp bortfalder, hvis den pågældende på et senere tidspunkt ikke får status som offer, hvis der afsiges en frifindelsesdom, som ikke kan appelleres, eller hvis sagen henlægges, uden at dette medfører et krav om at skulle betale omkostningerne for de tidligere tilvejebragte gratis tjenester.

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i sager på tværs af landegrænser?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne rette henvendelse til kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser i forhold til fremsættelse og fremsendelse af et erstatningskrav og videregivelse heraf. Kontorerne giver oplysninger om økonomisk støtte til ofre og de forskellige formaliteter, der skal være opfyldt for at kunne fremsætte kravet.

Disse kontorer findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

Du finder kontaktoplysningerne på kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser på følgende link.

Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (de nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre) giver generelle oplysninger om økonomisk støtte til ofre for terrorhandlinger. Tjenesten ligger på følgende adresse:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefon: 34 91 400 74 02

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.