Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Brottsoffermyndigheten

Storgatan 49
Umeå

Tlf.: (46)90708200
Fax: (46)90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Websted: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postadresse:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Sverige selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, hvis lovovertrædelsen fandt sted i Sverige, kan ansøgningen indgives direkte til Brottsoffermyndigheten.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

— ansøgningen?

— eventuelle bilag?

Ansøgningen om erstatning og dokumentationen accepteres på svensk og engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Oversættelser betales af Brottsoffermyndigheten.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Sverige for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Ansøgeren behøver ikke at være til stede. Behandlingen er skriftlig.

Få jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Der er mulighed for tolkning, hvis behovet opstår under sagsbehandlingen.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland — eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Lægeerklæringer og journaler fra andre lande accepteres. Hvis der er behov for en yderligere vurdering, foretages denne af en lægefaglig ekspert udpeget af Brottsoffermyndigheten, der baserer sin vurdering på de lægeundersøgelser, der er til rådighed.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Sverige?

Der er normalt ikke behov for lægeundersøgelse i Sverige, når man er bosat i et andet EU-land. Men hvis der er behov for en sådan yderligere undersøgelse, er det muligt at få omkostningerne refunderet.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Sagsbehandlingstiden varierer afhængigt af sagens karakter og myndighedens arbejdsbyrde. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er normalt omkring tre måneder, men det kan både gå hurtigere eller tage længere tid. Sagerne behandles i den rækkefølge, der kommer ind, og der gives normalt ikke fortrinsbehandling.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen er på svensk. Hvis du ikke behersker svensk, modtager du også en sammenfatning af afgørelsen på engelsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Brottsoffermyndighetens afgørelser kan ikke påklages, men myndigheden kan, på anmodning eller af egen drift, ændre afgørelsen, hvis der fremkommer nye omstændigheder, eller det i øvrigt kan begrundes.

En person, som er utilfreds med en afgørelse, skal da sende en skriftlig anmodning om fornyet behandling til myndigheden. Det skal i anmodningen specificeres, hvilke ændringer der ønskes foretaget, med angivelse af grundene hertil. Eventuelt supplerende materiale skal indgives sammen med anmodningen.

Ansøgeren har altid ret til at få prøvet afgørelsen vedrørende erstatning for en forbrydelse på ny (Nämnden för brottsskadeersättning).

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Godtgørelse af advokatomkostninger refunderes kun, hvis der foreligger særlige grunde. Normalt er der ikke noget behov for hjælp fra en advokat i sager om erstatning til ofre for forbrydelser. Det er forholdsvis enkelt at ansøge. Myndigheden har også en forpligtelse til at give oplysninger og yde bistand til den erstatningssøgende og et ansvar for at indhente de undersøgelser, en afgørelse i sagen kræver.

Er der støtteorganisationer for ofre i Sverige, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Hvis du ønsker at ansøge eller har spørgsmål om erstatning i grænseoverskridende sager, er det mest hensigtsmæssigt at henvende sig til Brottsoffermyndigheten for at få hjælp og information. Information findes på https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Du kan også ringe til +46 90 70 82 00.

Sidste opdatering: 22/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.