If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Belgien

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser?

a) Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger (Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) hjælper belgiske ofre eller ofre med bopæl i Belgien med de formaliteter, der er forbundet med at søge om erstatning i et andet EU-land.

Adresse:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien

b) Kommissionens "terrorafdeling" behandler sager vedrørende terrorofre.

Postadresse:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien
E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueterrorvictims@just.fgov.be

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land, også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke sprog accepterer erstatningsmyndighederne:

 • kravet om erstatning? På fransk, nederlandsk, tysk og engelsk.
 • bilagene? På fransk, nederlandsk, tysk og engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden får kravet/bilagene, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat, hvem betaler så for dette?

Dette har endnu ikke været relevant. Spørgsmålet er under behandling.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (der hidrører fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Nej

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Nej

Vil lægeattester, der er udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Kommissionen foretager en vurdering på grundlag af den skade, som offeret har lidt og dennes alvor.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en lægeundersøgelse i dette land?

Nej

Hvor lang tid tager det (ca.), før den kompetente myndighed tager stilling til min ansøgning om erstatning?

P.t. tager det 18 måneder. Sagsbehandlingstiden er den samme for grænseoverskridende og "nationale" sager.

På hvilket sprog vil afgørelsen være affattet?

På fransk, nederlandsk, tysk eller engelsk.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så anfægte den?

Det er ikke muligt at appellere afgørelser truffet af kommissionen. Der er udelukkende mulighed for at indbringe et annullationssøgsmål for den øverste forvaltningsdomstol i Belgien (Conseil d'Etat).

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) efter det andet lands regler?

Nej, kommissionen er ikke behjælpelig hermed.

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Der findes støttetjenester for ofre, som kan hjælpe ofre med at indsende krav om økonomisk støtte til kommissionen for økonomisk støtte.

De enkelte tjenester er underlagt Belgiens kommuner og regioner.

Du finder flere oplysninger (navnlig om de forskellige godkendte støttetjenester) på nedenstående hjemmesider:

Det franske fællesskab i Belgien: Link åbner i nyt vinduevictimes.be

Flandern: Link åbner i nyt vindueslachtofferzorg.be

Sidste opdatering: 14/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Bulgarien

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

REPUBLIKKEN BULGARIENS JUSTITSMINISTERIUM

Det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser

Adresse: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Bulgarien

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.compensation.bg/

I forbindelse med strafbare handlinger, der er begået på Bulgariens område, træffer det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser afgørelser om erstatningskrav, der fremsættes i grænseoverskridende sager.

I forbindelse med strafbare handlinger, der er begået uden for Bulgariens område, optræder det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser som den bistandsydende myndighed og videresender erstatningskravet til den kompetente myndighed i det land, hvor den strafbare handling blev begået.

Kan jeg i en grænseoverskridende sag sende mit erstatningskrav direkte til den beslutningstagende myndighed i dette land (uden at gå via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, det kan du.

På hvilke sprog accepterer erstatningsmyndigheden (-myndighederne):

 • erstatningskravet? På bulgarsk og engelsk.
 • støttedokumenter? På bulgarsk og engelsk.

Hvem afholder udgifterne, hvis erstatningsmyndigheden oversætter et erstatningskrav/støttedokumenter fra et andet land?

Det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser betaler for oversættelsen.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer i Bulgarien i forbindelse med behandlingen af mit erstatningskrav (som er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse?

Nej, det skal der ikke.

Hvis jeg skal være til stede under sagen, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav, vil jeg da modtage godtgørelse for mine rejseudgifter? Hvordan gør jeg krav på dem? Hvem skal jeg kontakte?

Offeret er ikke til stede under den sag, hvor det besluttes, om landet skal betale erstatning.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Se svaret på det foregående spørgsmål.

Vil lægeerklæringer, der er udfærdiget af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt, eller skal jeg undersøges af læger i Bulgarien?

Ja, det vil de. Helbredsdokumenter, herunder attester vedrørende udgifter til lægebehandling udstedt af det berørte land, accepteres og/eller anerkendes i nogle tilfælde, men det afgøres af det nationale råd fra sag til sag.

Modtager jeg godtgørelse for mine rejseudgifter, hvis jeg skal undersøges af en læge i Bulgarien?

Rejseudgifterne i forbindelse med lægeundersøgelser godtgøres i nogle tilfælde, men det afgøres af det nationale råd fra sag til sag.

Hvor lang tid tager det omtrentligt, inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

Erstatningskravet behandles senest en måned efter modtagelsesdatoen. Om nødvendigt kan denne frist forlænges med op til tre måneder.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om mit erstatningskrav?

På bulgarsk og engelsk.

Hvordan kan jeg klage over afgørelsen, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Afgørelser truffet af det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser kan ikke påklages.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Proceduren for landets tildeling af erstatning kræver ikke, at en advokat involveres.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i en grænseoverskridende sag?

Ja. Den bulgarske sammenslutning af organisationer, der yder støtte til ofre

Tlf. +359 29819300

Sidste opdatering: 10/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Tjekkiet

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Det tjekkiske justitsministerium, afdeling med ansvar for erstatninger (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tlf.: +420 221997966
Fax : +420 221997967

Email : Link åbner i nyt vindueodsk@msp.justice.cz

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Danmark selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

På tjekkisk, slovakisk eller engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Den besluttende myndighed accepterer ikke dokumenter på andre sprog en tjekkisk, slovakisk og engelsk (myndigheden tager ikke sådanne dokumenter i betragtning og vil opfordre ansøgeren til at fremsende ansøgningen eller dokumenterne oversat til et af de accepterede sprog). Hvis den besluttende myndighed har behov for en oversættelse af dokumenter på engelsk, dækker den selv omkostningerne til dette.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Danmark for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i givet fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Rejseudgifter godtgøres ikke.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Den besluttende myndighed stiller ingen tolk til rådighed.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

En lægeerklæring fra dit bopælssted vil højst sandsynligt blive anerkendt.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Danmark?

Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Der bør træffes en afgørelse inden for tre måneder.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

På tjekkisk eller engelsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ved at indgive en administrativ klage for retten.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Ja, for egen regning.

Er der støtteorganisationer for ofre i Danmark, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Den største ikkestatslige organisation til støtte for ofre for forbrydelser er Den Hvide Redningskrans (Bílý kruh obětí).

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Danmark

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser?

Erstatningsnævnet

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Det er ikke et krav, at ansøgningen skal sendes via den bistandsydende myndighed. Ansøgningen kan sendes direkte til den besluttende myndighed i dette land (Erstatningsnævnet), som herefter vil oversende ansøgningen til politiet i den kreds, hvor straffesagen er blevet efterforsket. Ansøgningen kan også sendes direkte til politiet.

På hvilke sprog accepterer Erstatningsnævnet: Kravet? Bilag?

Alle fremsendte dokumenter accepteres på dansk og engelsk. Erstatningsnævnet ser dog helst, at alle dokumenter så vidt muligt er oversat til dansk.

Danmark har indgået en sprogkonvention med de nordiske lande Finland, Island, Norge og Sverige, hvorefter statsborgere i disse lande har ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. De sprog som omfattes af konventionen er dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk.

Hvis Erstatningsnævnet får krav/bilag, som er modtaget fra et andet EU-land oversat, hvem betaler så for dette?

Det danske politi betaler for oversættelse af dokumenter i erstatningssagerne.

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land), hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Sagsbehandlingen sker på skriftligt grundlag. Du skal derfor som ansøger hverken være til stede under Erstatningsnævnets behandling af sagen, eller når nævnet træffes en afgørelse.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Da sagsbehandlingen foregår på skriftligt grundlag, er det ikke aktuelt med personligt fremmøde eller tolkebistand.

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller genkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Der er intet krav om, at lægelige vurderinger og undersøgelser skal være foretaget af læger i dette land. Erstatningsnævnet accepterer derfor som udgangspunkt alle lægeattester.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

Normalt er det ikke nødvendigt med lægelige undersøgelser i dette land, hvis du lever i et andet EU-land, da undersøgelsen kan foregå i dit bopælsland.

Udgifter til og fra behandling kan dækkes som en helbredelsesudgift.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet kan varierer betydeligt fra sag til sag. Det skyldes bl.a., at der - afhængig af sagens konkrete omstændigheder - kan være behov for at indhente yderligere oplysninger fra f.eks. politiet, læger eller andre myndigheder, ligesom det i sager, hvor der er spørgsmål om varigt mén eller erhvervsevnetab, kan være nødvendigt at forelægge sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden.

Mere end 50 % af de nye sager, som Erstatningsnævnet modtager, behandles inden 50 dage efter en særlig hurtig procedure, der anvendes i forbindelse med ukomplicerede sager. Det drejer sig bl.a. om sager, hvor der foreligger endelig dom både vedrørende skyldsspørgsmålet og erstatningens størrelse.

Hvis sagen ikke kan afgøres efter den særlige hurtige procedure, er den almindelige sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet for tiden op til 18 måneder, fra nævnet modtager en ny ansøgning om erstatning.

Du kan lette ekspeditionen af din sag ved at sende dokumentation for dine erstatningskrav til nævnet. Dokumentationen kan bestå af f.eks. kvitteringer for køb af medicin, lægeerklæring vedrørende sygeperiode eller erklæring fra din arbejdsgiver om mistet indtægt som følge af skaden.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen?

Erstatningsnævnet udarbejder alle afgørelser på dansk. Herefter har du mulighed for at få afgørelsen oversat hos den bistandsydende myndighed i dit hjemland.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Erstatningsnævnets afgørelse kan ikke påklages til andre administrative myndigheder. Hvis man ønsker afgørelsen ændret, må man i første omgang henvende sig til Erstatningsnævnet og i den forbindelse beskrive, hvorfor man ikke er enig i afgørelsen. Nævnet vil derefter vurdere, om der er grundlag for at genoptage behandlingen af sagen. Kriteriet er som regel, at ansøgeren er kommet med nye relevante oplysninger, der har betydning for sagens udfald.

Hvis Erstatningsnævnet fastholder sin afgørelse, kan man få prøvet Erstatningsnævnets afgørelse ved domstolene.

Du kan endvidere klage til Folketingets Ombudsmand.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

Sagsbehandlingen er tilrettelagt således, at du i almindelighed ikke behøver advokatbistand, men der er mulighed herfor under anvendelse af reglerne her i landet. Erstatningsnævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgeren helt eller delvis skal have dækket udgifter, som ansøgeren har afholdt i anledning af sagens behandling ved nævnet.

Der er intet krav om, at eventuel retshjælp eller advokatbistand skal ydes af en advokat eller retshjælpsorganisation her i landet.

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Sidste opdatering: 07/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Tyskland

Hvilken myndighed træffer afgørelse i erstatningssager i grænseoverskridende tilfælde?

De kompetente myndigheder er socialsikringsmyndighederne (Versorgungsbehörden) i delstaterne. Den kompetente myndighed i en konkret sag er den, der er beliggende i den delstat, hvor overtrædelsen fandt sted. Udenlandske ansøgere behøver ikke at lede efter den kompetente myndighed, idet de kan henvende sig til det centrale kontaktpunkt, der er forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Ministeriet videresender ansøgningen om erstatning til den rigtige myndighed.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Tyskland selv i grænseoverskridende tilfælde (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Dette er muligt, men den kompetente bistandsydende myndighed bør ligeledes underrettes herom.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

— ansøgningen?

Den kan affattes på et hvilket som helst europæisk sprog.

– eventuelle bilag?

De kan affattes på et hvilket som helst europæisk sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Ansøgerne skal ikke betale for sådanne oversættelser. Omkostningerne bæres normalt af de besluttende myndigheder.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der opkræves ikke administrative eller andre gebyrer i Tyskland i forbindelse med ofres ansøgninger om erstatning.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Eventuelle nødvendige rejseudgifter betales af den kompetente besluttende myndighed.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Der er intet retskrav på tolkebistand. I praksis bliver der dog normalt stillet en tolk til rådighed, hvis dette er nødvendigt.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Som udgangspunkt accepteres sådanne lægeattester.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Tyskland?

Eventuelle nødvendige rejseudgifter betales af den kompetente besluttende myndighed.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Der kan ikke siges noget generelt om sagsbehandlingstiden, da denne er meget afhængig af omstændighederne i den konkrete sag.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Som regel vil afgørelsen blive oversat til det relevante sprog.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Det er muligt at klage over afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, kan man få den prøvet ved domstolen i socialretlige sager (Sozialgericht).

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Alle ansøgere kan til enhver tid lade sig repræsentere af en advokat. Godtgørelse af udgifterne hertil er imidlertid ikke mulig.

Er der støtteorganisationer for ofre i Tyskland, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

I Tyskland er der en lang række lokale, regionale og nationale offerstøtteorganisationer, der kan yde bistand til ofre. Et godt overblik — også på engelsk og spansk — fås på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.odabs.org.

Sidste opdatering: 02/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Estland

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser om en ansøgning om erstatning?

Socialsikringsstyrelsen (Sotsiaalkindlustusamet)

Endla 8
15092
TALLINN

Tlf.: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-mail: Link åbner i nyt vindueInfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Bemærkninger:
Den besluttende myndighed er Socialsikringsstyrelsen sammen med de lokale pensionsafdelinger. Oplysninger om de lokale pensionsafdelinger vil snart kunne findes her på siden.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden at modtage dokumentationen?

De officielle EU-sprog, helst estisk eller engelsk.

Hvem bærer omkostningerne, hvis erstatningsmyndigheden får ansøgninger/bilag, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat?

Den myndighed, som har bestilt oversættelsen, betaler for den.

Er der administrationsgebyrer eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle min ansøgning (der hidrører fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Du behøver ikke være fysisk til stede under afgørelsesprocessen.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Du behøver ikke være personligt til stede.

Vil lægeattester, udstedt af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt — eller skal mit helbred/min skade undersøges af medicinske eksperter i dette land?

Dokumenter udstedt i andre medlemsstater i Den Europæiske Union vil blive accepteret, men en medicinsk ekspert vil vurdere ofrets helbred og skader på grundlag af de lægeattester, der er udstedt i ofrets bopælsland.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

Du behøver ikke undergå en medicinsk undersøgelse.

Hvor lang tid går der cirka, inden myndigheden har truffet afgørelse vedrørende min ansøgning om erstatning?

Der træffes afgørelse senest 30 dage efter modtagelse af det sidste dokument.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen om min ansøgning?

Estisk.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

En klage over afgørelsen skal indgives senest 30 dage efter, at afgørelsen er modtaget. Der kan alternativt indgives en klage til en forvaltningsdomstol efter den procedure, der er fastlagt i loven om forvaltningsretspleje (halduskohtumenetluse seadus). Vi vil afklare en anfægtelse senest 30 dage efter, at denne er modtaget.

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) under det andet lands regler?

Ja.

Er der nogen offerstøtteorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Ja: Støttetjenester for ofre. Du finder deres kontaktoplysninger på Link åbner i nyt vindueSocialsikringsstyrelsens websted.

Sidste opdatering: 15/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Grækenland

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

Link åbner i nyt vindueDen græske erstatningsmyndighed (Archí Apozimíosis)

Kan jeg i en grænseoverskridende sag sende mit erstatningskrav direkte til den beslutningstagende myndighed i dette land (uden at gå via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Hvis du har din bopæl (katoikía) eller dit sædvanlige opholdssted (siníthi diamoní) i en anden medlemsstat, skal erstatningskravet indgives til den bistandsydende myndighed i den pågældende medlemsstat, som sender det til den græske erstatningsmyndighed. I dette tilfælde sender den græske erstatningsmyndighed så hurtigt som muligt følgende oplysninger til den bistandsydende myndighed i den pågældende medlemsstat og til den person, der fremsætter erstatningskravet: a) navnet på den kontaktperson eller den afdeling, der er ansvarlig for at behandle sagen, b) en kvittering for modtagelse af ansøgningen og c) en angivelse af det omtrentlige tidspunkt, hvor der kan forventes en afgørelse om erstatningskravet.

På hvilke sprog accepterer erstatningsmyndigheden (-myndighederne) erstatningskravet?

Det officielle sprog ved indgivelse af erstatningskrav og udveksling af oplysninger, data og støttedokumenter er græsk.

Hvem afholder udgifterne, hvis erstatningsmyndigheden oversætter et erstatningskrav/støttedokumenter?

Erstatningsmyndigheden påtager sig ikke ansvaret for oversættelsen og bærer følgelig ikke omkostningerne.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer i dette land i forbindelse med behandlingen af mit erstatningskrav (som er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse?

Ja, gebyret er 100 EUR. Hvis gebyret ikke er blevet betalt, når erstatningskravet behandles af erstatningsmyndigheden, afvises kravet. Den græske bistandsydende myndighed kan give dig de oplysninger, du skal bruge til bankoverførslen.

Hvis du befinder dig i et land i det fælles eurobetalingsområde (SEPA), kan du betale det elektroniske gebyr ved en SEPA-overførsel i euro med Bank of Greece som modtagende bank. IBAN-kontonummeret og overførselsoplysningerne er følgende:

Betalingsmodtagers navn: MINISTRY OF FINANCE

Betalingsmodtagers adresse: 10 Kar. Servias St., 10562, Athen

Betalingsmodtagers IBAN: GR1201000230000000481090510

BIC for betalingsmodtagers bank: BNGRGRAA

Overførselsoplysninger: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (du modtager adgangskoden/betalingskoden på 20 cifre fra den græske bistandsydende myndighed)

Hvis jeg skal være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav, vil jeg da modtage godtgørelse for mine rejseudgifter? Hvordan gør jeg krav på dem? Hvem skal jeg kontakte?

Erstatningsmyndigheden kan, hvis den finder det nødvendigt, indkalde dig, gerningsmanden eller andre parter, f.eks. vidner eller eksperter, til personligt at afgive forklaring for myndigheden.

Hvis du har din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted i en anden medlemsstat, anmoder den græske erstatningsmyndighed den relevante bistandsydende myndighed om at afhøre dig i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning og sende den en rapport. Den kan også i samarbejde med den relevante bistandsydende myndighed selv afhøre dig i overensstemmelse med græsk lovgivning pr. telefon eller videokonference. I dette tilfælde kan den græske erstatningsmyndighed ikke pålægge dig at give fremmøde. Den græske bistandsydende myndighed vil bistå erstatningsmyndigheden i den pågældende medlemsstat med din afhøring eller afhøring af andre parter, f.eks. vidner eller eksperter.

Til dette formål vil den græske bistandsydende myndighed efter anmodning fra erstatningsmyndigheden i den pågældende medlemsstat: a) bistå erstatningsmyndigheden, når afhøringen gennemføres direkte af sidstnævnte pr. telefon eller videokonference, i overensstemmelse med græsk lovgivning, i hvilket tilfælde den bistandsydende myndighed tilvejebringer og sørger for den nødvendige logistiske infrastruktur, eller b) selv foretage afhøringen i overensstemmelse med græsk lovgivning og sende en rapport om afhøringen til den pågældende medlemsstats erstatningsmyndighed. I sidstnævnte tilfælde oversættes rapporten om afhøringen, der udarbejdes på græsk, til medlemsstatens officielle sprog eller til et andet EU-sprog, som den pågældende medlemsstat accepterer.

Den græske bistandsydende myndigheds udgifter i denne forbindelse bæres af den græske stat.

Tilbydes der en tolk, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja, en tolk stilles til rådighed.

Vil lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland blive accepteret eller anerkendt, eller skal jeg undersøges af landets egne læger?

De accepteres, men en ekspertudtalelse kræves også i visse tilfælde.

Modtager jeg godtgørelse for mine rejseudgifter, hvis jeg skal undersøges af en læge i dette land?

Ja, du modtager godtgørelse.

Hvor lang tid tager det omtrentligt, inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

Erstatningsmyndigheden skal undersøge sagen inden for tre måneder fra datoen for indgivelsen af erstatningskravet og skal træffe sin endelige afgørelse inden for tre måneder fra datoen for vurdering af erstatningskravet.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om mit erstatningskrav?

På det sprog, som du forstår.

Hvordan kan jeg klage over afgørelsen, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Du kan indbringe en sag for forvaltningsdomstolen i første instans (Dioikitikoú Protodikeíou).

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Ofre for strafbare forbrydelser har ret til retshjælp i forbindelse med alle strafferetlige og civile krav. I henhold til loven (artikel 1 i lov 3226/2004) ydes der retshjælp til EU-borgere, tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med lav indkomst, hvis de har lovligt ophold eller bopæl i Den Europæiske Union. De borgere med lav indkomst, som har ret til retshjælp, er personer, hvis årlige husstandsindkomst ikke overstiger to tredjedele af den årlige personlige minimumsindkomst fastsat i den nationale alment gældende kollektive overenskomst. Hvis der er tale om en national tvist, tages der ikke hensyn til den anden parts indkomst.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i en grænseoverskridende sag?

Link åbner i nyt vindueCentret for forskning i ligestilling mellem mænd og kvinder (KEThI)

Link åbner i nyt vindueNationalt center for social solidaritet (EKKA)

Link åbner i nyt vindueGeneralsekretariatet for ligestilling mellem mænd og kvinder (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Link åbner i nyt vindueGræsk flygtningehjælp (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Link åbner i nyt vindueAmnesty International – den græske afdeling

Link åbner i nyt vindueGrækenlands politi – Cyberkriminalitet

Sidste opdatering: 21/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Spanien

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser?

-

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land, også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fungerer kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser som den bistandsydende myndighed.

Du finder kontaktoplysningernekontorerne for bistand til ofre for forbrydelserLink åbner i nyt vinduefølgende link.

Ved terrorforbrydelser fungerer indenrigsministeriet som den bistandsydende myndighed.

Se Link åbner i nyt vindueindenrigsministeriets websted for oplysninger om den bistandsydende myndighed.

I visse tilfælde kan den bistandsydende myndighed i en anden medlemsstat rette direkte henvendelse til den besluttende myndighed. Det anbefales i den forbindelse at få den bistandsydende myndighed til at videregive kravene.

På hvilke sprog accepterer erstatningsmyndighederne erstatningskravene og bilagene?

Erstatningskrav og bilag skal udfærdiges på spansk.

Hvis erstatningsmyndigheden får kravet/bilagene, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat, hvem betaler så for dette?

Denne information foreligger ikke.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (der hidrører fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed høres ansøgeren i henhold til den gældende lov, hvor han/hun kan fremføre sine kommentarer, efter forundersøgelsen er helt afsluttet, og inden der er blevet udarbejdet et beslutningsforslag vedrørende erstatningsspørgsmålet.

Er forbrydelsen blevet begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat, og erstatningskravet er blevet gjort gældende over for den bistandsydende myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, kan Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública (generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter – finans- og handelsministeriet) som besluttende myndighed anmode om, at den kompetente bistandsydende myndighed samarbejder omkring høringen af ansøgeren eller andre personer, såfremt denne anser det for nødvendigt.

I forbindelse med retsmødet kan Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública opfordre den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, til at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at enheden med ansvar for undersøgelsen af erstatningsspørgsmålet kan høre ansøgeren direkte, såfremt han/hun indvilger heri, via telekonference eller videokonference. Den bistandsydende myndighed, som varetager høringen, skal endvidere forelægge en rapport om høringen for Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

I tilfælde af terrorforbrydelser gælder de samme regler som anført for voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, hvis forbrydelsen er blevet begået i Spanien, ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat, og erstatningskravet er blevet fremsat gennem den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, i dette tilfælde indenrigsministeriet via Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (generaldirektoratet for hjælp til terrorofre) som besluttende myndighed, der træffer ovenstående foranstaltninger i forhold til retsmødet.

Som beskrevet kan høringen foregå ved hjælp af telekonference eller videokonference, såfremt ansøgeren indvilger heri. Herved undgås rejse- og befordringsudgifter.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ofre for en hvilken som helst forbrydelse, der ikke taler eller forstår spansk eller det officielle sprog i den pågældende sag, har generelt ret til gratis at blive bistået af en tolk, der taler et sprog, som offeret forstår, under modtagelsen af erklæringen i forbindelse med dommerens, anklagemyndighedens eller politiembedsmandens undersøgelsesfase eller under offerets intervention som vidne i forbindelse med den mundtlige forhandling eller ethvert andet retsmøde. Denne ret gælder også for hørehæmmede og personer med sprogproblemer.

Der kan ydes tolkebistand via videokonference eller et andet kommunikationsmiddel, medmindre dommeren eller retten på eget initiativ eller efter anmodning fra en af parterne indvilger i tolkens fysiske tilstedeværelse for at beskytte offerets rettigheder.

I politisager kan afgørelsen om, at offeret ikke får stillet en tolk til rådighed, appelleres til undersøgelsesdommeren. Appellen anses som indgivet, fra det øjeblik hvor den person, som finder sig uretmæssigt behandlet ved beslutningen, erklærer sig uenig, i forbindelse med at afvisningen meddeles.

Retsafgørelsen om, at offeret ikke får stillet en tolk til rådighed, kan appelleres.

Derfor er kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet, som fungerer som den bistandsydende myndighed i grænseoverskridende sager, forpligtet til at oplyse ofrene om de tilgængelige tolketjenester.

Vil lægeattester, der er udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Alle dokumenter, der indgår i kravet, skal oversættes til spansk, såfremt dette er det eneste sprog, der accepteres af erstatningsmyndigheden.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en lægeundersøgelse i dette land?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.), før den kompetente myndighed tager stilling til min ansøgning om erstatning?

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed er den generelle frist for fremsættelsen af erstatningskrav et år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået.

Afgørelser – enten endelige eller midlertidige – vedrørende erstatningsspørgsmålet skal træffes:

 • i tilfælde af invaliderende skader, forværring af invaliderende skader og dødsfald: inden for seks måneder,
 • i tilfælde af uarbejdsdygtighed: inden for fire måneder,
 • i forhold til udgifter forbundet med terapeutisk behandling som følge af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed og begravelsesudgifter: inden for to måneder.

Kravet anses som afvist, hvis der ikke er truffet en udtrykkelig afgørelse inden den gældende frists udløb.

Ved terrorforbrydelser gælder det generelt, at kravene skal fremsættes inden for et år fra den dato, hvor skaden indtraf, eller fra den dato, hvor der er stillet en diagnose til bekræftelse af, at der en forbindelse mellem skaderne og terrorhandlingen. Fristen i forbindelse med uddannelsesstøtte er tre måneder fra tilmeldingen til undervisningsforløbet.

Afgørelsen skal træffes og forkyndes inden for 12 måneder, bortset fra de tilfælde hvor der er tale om uddannelsesstøtte, hvor fristen er seks måneder, idet kravet anses som godkendt, medmindre der er truffet en udtrykkelig afgørelse inden udløbet af de ovenstående frister.

På hvilket sprog vil afgørelsen være affattet?

På spansk.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så anfægte den?

I tilfælde af voldsforbrydelser eller forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne anfægte de afgørelser, der er truffet af Ministerio de Hacienda y Función Pública vedrørende den lovbestemte erstatning inden for en måned efter afgørelsens forkyndelse. Bliver afgørelsen ikke anfægtet inden fristens udløb, kan anfægtelse kun ske i forbindelse med en genoptagelse af sagen ved det kompetente ministerium, som er et ekstraordinært retsmiddel.

Det er muligt at appellere afgørelsen til Ministerio de Hacienda y Función Pública eller Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos (den nationale kommission for hjælp og bistand til ofre for voldsforbrydelser).

Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos er det kompetente organ i appelsager mod afgørelser truffet af Ministerio de Hacienda y Función Pública vedrørende lovbestemt erstatning.

Har Comisión Nacional ikke truffet en afgørelse inden for tre måneder fra appellens indgivelse, anses appellen som afvist. Herefter er der mulighed for at indgive en klage over en administrativ afgørelse.

I tilfælde af terrorforbrydelser er det muligt at indgive en intern klage over afgørelser som truffet af indenrigsministeriet inden for rammerne af den administrative procedure for forskellige erstatningskrav eller at anfægte disse direkte over for den kompetente myndighed i forvaltningssager.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) efter det andet lands regler?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed har ofrene ret til gratis retshjælp i henhold til de krav og den fremgangsmåde, der er fastsat i den gældende spanske lovgivning.

Ofre for kønsbaseret vold har i henhold til spansk lov navnlig ret til gratis retshjælp forud for anmeldelsen samt til gratis forsvar og repræsentation ved en advokat og en procesfuldmægtig i forbindelse med alle de administrative procedurer og processer, der direkte eller indirekte vedrører de pågældende voldshandlinger.

I dette tilfælde varetages offerets forsvar af én og samme advokat, forudsat at offerets behørige forsvar er sikret i den forbindelse. Denne ret gælder også for personer, der modtager støtte af enhver art som følge af offerets død, forudsat at disse personer ikke var indblandet i forbrydelsen.

I tilfælde af terrorforbrydelser har ofre, der er anerkendt i henhold til den spanske lov, ret til gratis retshjælp i forbindelse med alle de administrative procedurer og processer, der vedrører den terrorhandling, de er blevet udsat for, uafhængigt af deres økonomiske midler, i henhold til de i lovgivningen fastsatte betingelser vedrørende gratis retshjælp i Spanien.

Ofre for terrorhandlinger får efter anmodning under alle omstændigheder gratis juridisk strakshjælp. Retten til gratis retshjælp bortfalder, hvis den pågældende på et senere tidspunkt ikke får status som offer, hvis der afsiges en frifindelsesdom, som ikke kan appelleres, eller hvis sagen henlægges, uden at dette medfører et krav om at skulle betale omkostningerne for de tidligere tilvejebragte gratis tjenester.

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i sager på tværs af landegrænser?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne rette henvendelse til kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser i forhold til fremsættelse og fremsendelse af et erstatningskrav og videregivelse heraf. Kontorerne giver oplysninger om økonomisk støtte til ofre og de forskellige formaliteter, der skal være opfyldt for at kunne fremsætte kravet.

Disse kontorer findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

Du finder kontaktoplysningerne på kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser på Link åbner i nyt vinduefølgende link.

Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (de nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre) giver generelle oplysninger om økonomisk støtte til ofre for terrorhandlinger. Tjenesten ligger på følgende adresse:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefon: 34 91 400 74 02

Sidste opdatering: 02/12/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Frankrig

Hvilken myndighed træffer afgørelse i erstatningssager på tværs af landegrænser?

Ved hver enkelt tribunal de grande instance (TGI) træffer erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser (CIVI) afgørelse om de ansøgninger om erstatning, der indgives af ofre for forbrydelser eller deres rettighedshavere.

I terrorsager Link åbner i nyt vindueFR. træffer garantifonden for terrorhandlinger og andre forbrydelser (FGTI) afgørelse om anmodninger med rettens kontrol i tilfælde af tvist.

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land, også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, du kan henvende dig direkte til den myndighed, der kan træffe afgørelse om din ansøgning.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

– ansøgningen?

– eventuelle bilag?

Ansøgningen og dokumenterne accepteres på fransk og engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden får kravene/bilagene, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat, hvem betaler så for dette?

Ofre i sager, der involverer flere medlemsstater, opfordres til så vidt muligt at sende en fransk oversættelse af de dokumenter, som er væsentlige for sagsbehandlingen, for egen regning.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Du behøver ikke være til stede. Under visse betingelser kan du dog kræve godtgørelse for dine rejseudgifter, udgifter til dækning af måltider og indkvartering samt fremmøde.

For at få denne godtgørelse skal du kontakte den domstol, der har indkaldt dig.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja, hvis du møder op, vil der blive stillet en tolk til rådighed gratis.

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Lægeattester fra dit bopælsland vil blive accepteret. Afhængig af sagen kan der foretages en lægesagkyndig vurdering af dokumenterne.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

Den lægesagkyndige vurdering foretages fortrinsvis efter fælles overenskomst med offeret under et af vedkommendes ophold i Frankrig. I andre tilfælde kan de rejseudgifter, som et offer afholder for at deltage i den lægesagkyndige vurdering, efter fremlæggelse af bilag afholdes af FGTI.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Begæringen videresendes straks af CIVI's justitskontor til garantifonden.

Garantifonden skal afgive et tilbud til offeret senest to måneder efter modtagelsen af de fuldstændige sagsakter fra CIVI's justitskontor.

Hvis offeret accepterer tilbuddet, sendes den indgåede aftale til godkendelse hos formanden for CIVI. I tilfælde af godkendelse kan denne aftale gennemføres. Afgørelsen meddeles offeret og garantifonden, som foretager udbetalingen.

I tilfælde af at garantifonden giver et begrundet afslag, offeret afviser tilbuddet, eller offeret ikke besvarer garantifondens tilbud inden udløbet af fristen på de to måneder, indledes en retslig procedure, idet en dommer herefter gennemgår ansøgningen og kontrollerer erklæringerne samt de fremlagte bilag.

Anklagemyndigheden og garantifonden afgiver deres indlæg senest 15 dage før retsmødet. Sagsøgeren og garantifonden skal indkaldes mindst to måneder i forvejen.

Efter retsforhandlingerne i et ikke-offentligt retsmøde bliver afgørelsen om erstatning eller CIVI's afslag meddelt sagsøgeren og garantifonden, som udbetaler den tilkendte erstatning senest en måned efter denne meddelelse.

I terrorsager (Link åbner i nyt vindueFR.) udbetaler garantifonden et forskud senest en måned efter modtagelsen af de fuldstændige sagsakter, hvis ansøgeren er erstatningsberettiget. Garantifonden giver offeret et tilbud om erstatning (når han er restitueret) eller til afdøde ofres pårørende inden for tre måneder.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen?

Du vil modtage afgørelsen på fransk. Du kan anmode om en oversættelse uden beregning.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Hvis du ikke er tilfreds med CIVI's afgørelse, kan du anmode om en ny prøvelse ved den appelret, som CIVI hører under.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

Du kan få retshjælp i henhold til de regler, der gælder i Frankrig.

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Link åbner i nyt vindueStøtteorganisationer for ofre, som du finder på Link åbner i nyt vinduehjælpecentre for ofre ved domstolene og i deres egne lokaler, vil kunne hjælpe dig med at udarbejde din erstatningsansøgning uden beregning.

Sidste opdatering: 05/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Kroatien

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

Justitsministeriet (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Tlf.: +385 1 371 40 00
Fax : +385 1 371 45 07

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Kroatien selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, du kan indgive kravet til Kroatiens justitsministerium direkte eller pr. anbefalet post.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden /-erne:

Kravet og støttedokumenterne skal være på kroatisk. Hvis kravet og støttedokumenterne er på et fremmedsprog, skal de indgives sammen med deres autoriserede oversættelse udstedt af en autoriseret retsoversætter.

Hvem afholder udgifterne, hvis erstatningsmyndigheden oversætter et erstatningskrav/støttedokumenter fra et andet land?

Den beslutningstagende myndighed oversætter ikke kravet eller støttedokumenterne og bærer ikke udgifterne til oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Kroatien for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer vedrørende dette krav.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Hvis rådet for erstatning til ofre for forbrydelser (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) beslutter at indkalde en person, der gør krav på erstatning, til afhøring eller til at deltage personligt i sagen, godtgøres den pågældendes rejseudgifter.

Under sagen, og når der træffes afgørelse, skal den person, der gør krav på erstatning, generelt ikke være til stede. Hvis vedkommende, vidner, eksperter udpeget af retten eller andre personer skal afhøres, kan rådet for erstatning til ofre for forbrydelser anmode den kompetente myndighed i den anden EU-medlemsstat, hvor erstatningskravet er fremsat, om at forestå dette.

Afhøring, som kræves i forbindelse med en sådan procedure, kan desuden foretages ved brug af tekniske hjælpemidler, herunder computerteknologi, elektroniske kommunikationsnetværk og andre former for billed- og lydtransmissionsudstyr. I dette tilfælde foretages afhøringen af rådet for erstatning til ofre for forbrydelser, dvs. den besluttende myndighed.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i Kroatien?

Udenlandske helbredsdokumenter accepteres. Rådet for erstatning til ofre for forbrydelser kontrollerer og evaluerer som beslutningstagende myndighed imidlertid helbredsdokumenterne og kan kræve, at der indhentes en udtalelse fra en speciallæge.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Kroatien?

Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Den kompetente myndighed træffer en afgørelse om et krav inden for ca. 60 dage, hvis kravet er fuldstændigt og korrekt (hvis alle krævede dokumenter er indhentet og indgivet sammen med alle oplysninger og beviser, som er nødvendige for at træffe en afgørelse). Hvis kravet er ufuldstændigt, kan der imidlertid gå længere tid, inden en afgørelse kan træffes.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen udstedes på kroatisk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Afgørelsen kan ikke påklages. Den part, der fremsætter et erstatningskrav, kan imidlertid indgive en forvaltningsmæssig appel i form af en forvaltningsmæssig klage til den kompetente forvaltningsdomstol senest 30 dage efter afgørelsens forkyndelse.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til Kroatiens regler?

Nej

Er der støtteorganisationer for ofte i Kroatien, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Ja

Sidste opdatering: 09/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Italien

Hvilken myndighed træffer afgørelse om et erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti (kommissionen for solidaritet med ofre for mafiaforbrydelser og overlagte voldsforbrydelser) under indenrigsministeriet (Via Cavour n. 6, bekræftet e-mailadresse: Link åbner i nyt vindueprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it), ledet af kommissæren (formand) og sammensat af en repræsentant for indenrigsministeriet, to repræsentanter for justitsministeriet, en repræsentant for ministeriet for økonomisk udvikling, en repræsentant for økonomi- og finansministeriet, en repræsentant for arbejds-, sundheds- og socialministeriet og en repræsentant for generalagenturet for offentlige forsikringstjenester (CONSAP) (uden stemmeret), som forestår fondens økonomiske forvaltning.

Ansøgningen om adgang til fonden indgives til behandling ved præfekturet (regeringens lokale kontor (Prefettura Ufficio territoriale del Governo)) på det sted, hvor den retslige myndighed, der afsagde dommen for en af de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 11 i lov nr. 122 fra 2016, har hjemsted, eller på det sted, hvor den pågældende person eller de erstatningsberettigede, hvis offeret for forbrydelsen er afgået ved døden, har bopæl, eller på det sted, hvor den særlige repræsentant har bopæl, hvis offeret eller de erstatningsberettigede er italienske statsborgere eller EU-statsborgere, som ikke bor i Italien.

Afgørelsen træffes imidlertid af Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Betingelserne for adgang til fonden og ansøgningsskemaet findes på indenrigsministeriets websted:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, selv om det er hensigtsmæssigt at inddrage den bistandsydende myndighed med hensyn til oversættelse af ansøgningen og eventuelle bilag.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

 • - ansøgningen?
 • - eventuelle bilag?

På italiensk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Det er gratis for ansøgeren.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Det er ikke nødvendigt at være personligt til stede, da der ikke er tale om en kontradiktorisk procedure. Kommentarer eller supplerende dokumenter kan sendes til den bekræftede e-mailadresse eller via den bistandsydende myndighed.

Artikel 6 i bekendtgørelse 222/2008 – den italienske besluttende myndigheds krav om høring af ansøgeren

1. Hvis den italienske besluttende myndighed i henhold tilLink åbner i nyt vindueartikel 2, stk. 3, i bekendtgørelsen beslutter sig for at høre ansøgeren eller en anden person, sender den begæringen til den anden medlemsstats bistandsydende myndighed efter retningslinjerne iLink åbner i nyt vindueartikel 3, stk. 2, i denne forordning. Begæringen skal indeholde visse formelle oplysninger efter italiensk lov og anmode den bistandsydende myndighed i den anden medlemsstat, som modtager begæringen, om at formidle disse formaliteter videre til den person, der skal høres.

2. Hvis den italienske besluttende myndighed i henhold tilLink åbner i nyt vindueartikel 2, stk. 3, sidste afsnit, i bekendtgørelsen anmoder den bistandsydende myndighed i den anden medlemsstat om at høre ansøgeren i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat, sender den begæringen efter retningslinjerne iLink åbner i nyt vindueartikel 3, stk. 2, i denne forordning.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

SE SVAR PÅ DET FOREGÅENDE SPØRGSMÅL.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

De vil blive anerkendt, men de skal være affattet på italiensk eller engelsk. Der foreligger ingen specifikke krav om, at nationale læger skal kontrollere skaden.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse her i landet?

Der foreligger ingen krav om en sådan lægeundersøgelse. Du skal forelægge lægeerklæringer og fakturaer som dokumentation for de afholdte udgifter til lægebehandling.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Fristen er for øjeblikket på 60 dage fra modtagelsen af ansøgningen. Du skal dog huske, at en anmodning om dokumenter eller yderligere oplysninger afbryder proceduren i henhold til artikel 10a i lov 241/90.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

På italiensk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Du kan appellere den til den almindelige domstol senest 60 dage efter forkyndelsen.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i efter det andet lands regler?

Nej.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Ikke så vidt vi er orienteret.

Sidste opdatering: 16/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Cypern

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

Der foreligger ingen oplysninger herom.

Kan jeg indgive min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land selv i grænseoverskridende sager (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Du kan indgive din ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land selv i grænseoverskridende sager.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden /erstatningsmyndighederne:

– ansøgningen?

På græsk og engelsk.

– bilag?

På græsk og engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Ikke relevant.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i dette land for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan ansøger jeg herom? Hvem skal jeg kontakte?

Din personlige tilstedeværelse er ikke påkrævet.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i dette land?

Lægeerklæringer, der er udstedt af læger i dit bopælsland, accepteres.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i dette land?

Ikke relevant.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Det tager seks måneder fra den dato, på hvilken alle de krævede dokumenter er tilgængelige, inden der træffes en afgørelse.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen vedrørende erstatningskravet?

På græsk og engelsk.

Hvordan kan jeg anfægte en afgørelse, jeg er utilfreds med?

Du kan anfægte afgørelsen ved forvaltningsdomstolen inden for 75 dage fra den dato, på hvilken afgørelsen blev truffet.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til dette lands lovgivning?

Du kan søge om retshjælp i forbindelse med retssagen vedrørende dit søgsmål.

Findes der støtteorganisationer for ofre i dette land, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Du kan få oplysninger om erstatningssøgsmål ved at kontakte landets Link åbner i nyt vinduesocialforsikringstjenester direkte.

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Letland

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Retshjælpstjenesten (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Gratis telefonlinje: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: Link åbner i nyt vinduejpa@jpa.gov.lv
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed her i landet selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Du kan sende din erstatningsansøgning direkte til Link åbner i nyt vindueretshjælpstjenesten uden at skulle gå gennem den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, du normalt bor i.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

Retshjælpstjenesten accepterer erstatningsansøgninger og tilhørende dokumenter på lettisk eller engelsk. De dokumenter, der forelægges for Link åbner i nyt vindueretshjælpstjenesten, er fritaget for legalisering og andre lignende formaliteter.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Hvis erstatningsansøgningen og de tilhørende dokumenter skal oversættes, dækkes udgifterne til oversættelse af de nationale budgetmidler, der går til retshjælpstjenesten.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer her i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Du skal ikke betale for at få behandlet en erstatningsansøgning, som kommer fra en anden EU-medlemsstat.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Du behøver ikke være personligt til stede ved behandlingen af din erstatningsansøgning, eller når der træffes afgørelse om, hvorvidt din ansøgning skal efterkommes eller ej.

Hvis retshjælpstjenesten konstaterer, at der er brug for yderligere oplysninger for at træffe en afgørelse, vil du blive underrettet herom senest syv dage efter tjenestens modtagelse af din erstatningsansøgning.

Afgørelsen vil blive sendt til den adresse, der er oplyst i erstatningsansøgningen.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Du behøver ikke være personligt til stede ved behandlingen af din erstatningsansøgning, eller når der træffes afgørelse om, hvorvidt din ansøgning skal efterkommes eller ej.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Beslutningen om at indhente en udtalelse fra en sagkyndig træffes af den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen). Retshjælpstjenesten anmoder den myndighed, der behandler sagen, om resultaterne af den sagkyndiges arbejde.

Den sagkyndige baserer sin udtalelse på lægeerklæringerne eller andre objektive data.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse her i landet?

Hvis den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), træffer en beslutning om at indhente en udtalelse fra en lægeekspert, vil dine rejseudgifter blive godtgjort op til det beløb og ud fra de betingelser, der er fastsat i Letlands lovgivning, med midler fra det nationale budget.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Retshjælpstjenesten træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udbetales erstatning fra staten eller ej, senest en måned efter modtagelse af ansøgningen. Den sender afgørelsen til den adresse, der er oplyst i erstatningsansøgningen.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger fra din side eller fra den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), suspenderes fristen for afgørelsens vedtagelse, indtil alle nødvendige oplysninger er modtaget.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen om udbetaling eller afvisning af udbetaling af erstatning fra staten vil blive fremsendt på lettisk sammen med en oversættelse til et sprog, som den EU-medlemsstat, du bor i, har oplyst, at den accepterer.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Du kan appellere retshjælpstjenestens afgørelse om udbetaling eller afvisning af udbetaling af erstatning fra staten senest en måned efter datoen for afgørelsens ikrafttræden ved at indgive en begæring i denne henseende til retshjælpstjenesten, som sender den videre til Link åbner i nyt vinduejustitsministeriet.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Du behøver ikke retshjælp for at søge erstatning fra staten. Retshjælpstjenesten yder den nødvendige bistand under ansøgningsproceduren.

Er der støtteorganisationer for ofre i landet, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Selskabet Skalbes driver den gratis telefonlinje 116006 (hjælpetjeneste for ofre for forbrydelser (Palīdzības dienests nozieguma upuriem)) (hver dag fra kl. 7.00 til 22.00), som tilbyder følelsesmæssig og psykologisk bistand til ofre for forbrydelser, oplysninger om ofrenes formelle rettigheder (f.eks. rettigheder i straffesager, ret til skadeserstatning og erstatning fra staten osv.) og om eventuelle tjenester og institutioner, der yder støtte til ofre.

Sidste opdatering: 12/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Litauen

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimino pr. 30
Vilnius

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Republikken Litauen selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, man kan sende sin ansøgning direkte til justitsministeriet i Republikken Litauen.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

– ansøgningen?

– eventuelle bilag?

Ansøgningen og bilagene skal afleveres på litauisk eller engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Udgifterne til oversættelse til litauisk eller engelsk skal dækkes af den ansøgende part eller den fremsendende myndighed.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i dette land for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Et offer for en kriminel handling behøver ikke være til stede, når der træffes afgørelse om vedkommendes ansøgning. Sådanne udgifter refunderes derfor ikke.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Et offer for en kriminel handling behøver ikke være til stede, når der træffes afgørelse om vedkommendes ansøgning.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Dokumenter udstedt af de kompetente myndigheder/personer i offerets bopælsland accepteres.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i dette land?

Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Der træffes afgørelse senest en måned efter indgivelsen af anmodningen og alle de nødvendige dokumenter til justitsministeriet i Republikken Litauen.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Normalt på litauisk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Afgørelser truffet af justitsministeriet i Republikken Litauen kan appelleres i kommissionen for administrative tvistigheder eller den regionale forvaltningsdomstol i Vilnius inden for en måned fra datoen for forkyndelsen af afgørelsen.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Ja, man kan søge om retshjælp fra den statsgaranterede retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre her i landet, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Nej.

Sidste opdatering: 22/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Luxembourg

Hvilken myndighed træffer afgørelse i erstatningssager på tværs af landegrænser?

Ministère de la Justice (justitsministeriet)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tlf.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax : (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@mj.public.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mj.public.lu/

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land, også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, erstatningskravet skal sendes direkte til det luxembourgske justitsministerium som simpelt brev, såfremt ansøgeren ikke er berettiget til erstatning fra en anden stat, og ansøgeren dokumenterer at have lovlig og sædvanlig bopæl i Luxembourg.

Ansøgeren er fritaget fra kravet om at have lovlig og sædvanlig bopæl i Luxembourg, når vedkommende har været offer for en forbrydelse som anført i straffelovens artikel 382-1 (menneskehandel).

På hvilke sprog accepterer erstatningsmyndighederne:

erstatningskravet og dokumentationen?

 • Luxembourgsk
 • Fransk
 • Tysk.

Hvis erstatningsmyndigheden får kravene/bilagene, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat, hvem betaler så for dette?

Justitsministeriet betaler for oversættelsen.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Offerets tilstedeværelse er ikke obligatorisk. Offeret kan vælge at være repræsenteret ved sin advokat. Således er det ikke nødvendigt at foretage en rejse derhen.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja.

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Lægeattester, der er udarbejdet af læger i dit bopælsland, vil blive accepteret eller anerkendt som dokumentation for forbrydelsen og den lidte skade.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

Ikke relevant Udenlandske lægeattester accepteres som dokumentation.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Justitsministeriet træffer en afgørelse inden for seks måneder fra den dato, hvor erstatningskravet blev fremsat.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen?

Kravet skal udfærdiges på fransk, tysk eller luxembourgsk, hvorfor afgørelsen ligeledes udfærdiges på et af de accepterede tre sprog.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Bestrides justitsministeriets afgørelse, hvad angår princippet eller det tildelte beløbs størrelse, kan der anlægges sag mod staten repræsenteret ved justitsministeren. Sagen skal indbringes for underretten i Luxembourg eller Diekirch efter ansøgerens eget valg.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

En person, der dokumenterer ikke at råde over en tilstrækkelig indtægt, har i henhold til de lovbestemte betingelser ret til at få gratis retshjælp. Den pågældende vil få bevilget en advokat til at yde juridisk rådgivning eller repræsentere denne i retten. Staten bærer udgifterne forbundet med denne bistand. Alle har adgang til juridisk information og rådgivning. "Service d’Accueil et d’Information juridique" (tjenesten for juridisk rådgivning og information) giver gratis information på det juridiske område.

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Service central d’assistance sociale (SCAS, hovedtjenesten for social bistand) - Service d’aide aux victimes (SAV, hjælpetjenesten for ofre)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tlf.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Sidste opdatering: 24/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Ungarn

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Som beslutningsmyndighed har statsforvaltningens kontor i Budapest (Budapest Főváros Kormányhivatala) beføjelse til at træffe afgørelse om erstatningskrav modtaget fra andre medlemsstater:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

– ansøgningen?

På et hvilket som helst sprog.

– eventuelle bilag?

På et hvilket som helst sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Den ungarske stat.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i dette land for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej, der skal ikke betales sådanne gebyrer.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Du kan ikke anmode om godtgørelse, da det ikke kræves, at du skal være personligt til stede under retssagen.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Lægeattester accepteres.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i dette land?

Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

I forbindelse med retssagen skal der træffes en afgørelse inden for en frist på højst 60 dage.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

På ungarsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Den afgørelse, der er truffet i første instans, kan appelleres, og justitsministeriet træffer som anden instans afgørelse herom. Justitsministeriets afgørelse i anden instans kan indbringes for domstolene med henblik på prøvelse af afgørelsen.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Du kan få retshjælp efter ungarsk lov nr. LXXX af 2003 om retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Alle støttetjenester for ofre stiller specialiserede rådgivere til rådighed for at hjælpe ofrene med at forsvare deres interesser. Rådgiverne yder praktisk bistand til de interesserede parter (f.eks. bistand til at udfylde ansøgninger og tilvejebringelse af oplysninger). Ofre kan også henvende sig til civilsamfundsorganisationer [såsom foreningen Fehérgyűrű, den ungarske baptistkirkes velgørenhedsorganisation (Baptista Szeretetszolgálat) osv.]

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Malta

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

Claims Officer

The Palace, St George’s Square
Valletta

Kan jeg indgive mit erstatningskrav direkte til den besluttende myndighed i Malta selv i grænseoverskridende sager (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Du kan ikke indgive dit krav direkte.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndighederne:

 • erstatningskravet? Maltesisk eller engelsk
 • eventuelle bilag? Maltesisk eller engelsk

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter dokumenter fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Erstatningsmyndigheden betaler herfor.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Malta for at behandle mit erstatningskrav (når det er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der opkræves ingen gebyrer.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om mit erstatningskrav? Hvordan ansøger jeg herom? Hvem skal jeg kontakte?

Ikke relevant

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade lægeeksperter i Malta foretage en helbredsundersøgelse eller en undersøgelse af min skade?

Claims Officer kan skønsmæssigt godkende dem, men også beslutte at anmode om en udtalelse fra lokale lægeeksperter.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Malta?

Ja, disse udgifter vil blive godtgjort.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

1-2 måneder.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen vedrørende erstatningskravet?

Du kan få afgørelsen på engelsk.

Hvordan kan jeg anfægte en afgørelse, jeg er utilfreds med?

Dette er ikke muligt.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til Maltas lovgivning?

Ja, du kan.

Findes der støtteorganisationer for ofre i Malta, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Link åbner i nyt vinduehttp://vso.org.mt/

eller Chief Advocate for Legal Aid: Link åbner i nyt vinduehttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Nederlandene

Hvilken myndighed afgør en ansøgning om erstatning i grænseoverskridende sager?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (erstatningsnævnet for voldsofre)

Adresse:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@schadefonds.nl

Postadresse:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i det pågældende land selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden:

- ansøgningen?

På et hvilket som helst sprog, men helst på nederlandsk eller engelsk.

- eventuelle bilag?

På et hvilket som helst sprog, men helst på nederlandsk eller engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Schadefonds Geweldsmisdrijven afholder udgifterne til oversættelse af ansøgningen/bilagene.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i det pågældende land for at behandle min ansøgning (når den hidrører fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej, behandlingen af ansøgningen indebærer ikke betaling af administrative eller andre gebyrer.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes afgørelse i sagen? Hvordan anmoder jeg om en sådan godtgørelse? Hvem skal jeg kontakte?

Det er ikke obligatorisk, at du er personligt til stede under sagen. Afgørelsen affattes altid skriftligt og sendes til dig med posten.

Får jeg stillet en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægekonsulenter i det andet land?

I almindelighed accepterer erstatningsnævnte de lægelige oplysninger, der er afgivet af de behandlende læger i dit hjemland, men de kan efter behov forelægges for nævnets egne lægekonsulenter med henblik på at opnå deres vurdering. Disse lægekonsulenter foretager ikke selv nogen undersøgelser.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i det pågældende land?

Ikke relevant.

Hvor lang tid går der cirka, før den pågældende myndighed/det offentlige organ tager stilling til min ansøgning?

Der går maksimalt 26 uger, men der vil sædvanligvis foreligge en afgørelse på et tidligere tidspunkt.

På hvilket sprog er afgørelsen affattet?

På det sprog, som ansøgningen er affattet på.

Hvordan kan jeg anfægte en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ved at indgive en klage til erstatningsnævnets klageudvalg (afdeling bezwaar van het Schadefonds Geweldsmisdrijven). Afgørelsen indeholder en klagevejledning.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Nej.

Findes der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederland kan helt sikkert hjælpe dig. Du kan kontakte Sachstofferhulp Nederland pr. telefon: +31 0900-0101.

Sidste opdatering: 28/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Østrig

Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser om en ansøgning om erstatning?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 0043010599882516

E-mail: Link åbner i nyt vinduepost.wien@sozialministeriumservice.at

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

Hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndighederne:

Ved en bistandsydende myndigheds og offerets fremsendelse af dokumenter: Tysk og engelsk.

(hvis offeret – ved myndighedens direkte behandling – ikke har mulighed for at kontakte myndigheden på tysk eller engelsk, accepteres oplysninger også på andre sprog, som derefter oversættes).

Hvem bærer omkostningerne, hvis erstatningsmyndigheden får ansøgning/bilag, som er modtaget fra et andet EU-land, oversat?

Myndigheden.

Er der administrationsgebyrer eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle min ansøgning (modtaget fra et andet EU-land)? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne?

Der skal ikke betales nogen omkostninger.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg gøre krav på dem? Hvem skal jeg kontakte?

Det er normalt ikke nødvendigt at være til stede.

I forbindelse med tilsigelse fra en myndighed om at give møde betales rejseudgifter, der skal kræves betalt. Den kompetente myndighed i den forbindelse er Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (de sociale myndigheder).

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja, hvis det er nødvendigt.

Vil lægeattester, udarbejdet i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af sagkyndige læger i dette land?

Normalt konsulteres en indenlandsk eller en af myndigheden udpeget ekstern sagkyndig, som også medtager de fremlagte attester fra hjemlandet i sin vurdering.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en lægeundersøgelse i dette land?

Ja.

Hvor lang tid går der cirka, inden myndigheden har truffet afgørelse vedrørende min ansøgning om erstatning?

Sagens varighed afhænger af den ydelse, der er ansøgt om, for det meste træffes afgørelsen inden seks måneder.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen om min ansøgning?

På tysk.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Den afgørelse, som Sozialministeriumservice (det statslige direktorat for social bistand) har truffet, kan indbringes for Bundesverwaltungsgericht (forbundsforvaltningsdomstolen), desuden kan den prøves ved Verfassungsgerichtshof (forfatningsdomstolen) og Verwaltungsgerichtshof (forvaltningsdomstolen).

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Ja. Der er imidlertid ikke fastsat nogen regler om godtgørelse af advokatudgifter hos Sozialministeriumservice og ved Bundesverwaltungsgericht.

Er der nogen offerstøtteorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

Eventuel bistand gennem en offerstøtteorganisation (f.eks. "Der Weisse Ring") skal afklares med denne.

Sidste opdatering: 19/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Polen

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Denne information er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Danmark selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

En ansøgning om erstatning bør i princippet fremsendes til den besluttende myndighed af den bistandsydende myndighed. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at den berettigede person fremsender ansøgningen direkte til den polske besluttende myndighed.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

– ansøgningen?

– eventuelle bilag?

Den besluttende myndighed accepterer korrespondance på polsk og engelsk.

Den af den bistandsydende myndighed i en anden stat udarbejdede afhøringsprotokol modtages af den besluttende myndighed på dette lands officielle sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Udgifter til oversættelse dækkes af statskassen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Danmark for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Den person, der søger erstatning, er fuldt ud fritaget for pligten til at betale sagsomkostninger.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Loven indeholder ikke bestemmelser om refusion af rejseudgifter. Der er dog muligt at blive afhørt ved hjælp af fjernkommunikation, altså uden at det er nødvendigt at rejse til den besluttende myndigheds hovedsæde. Du kan henvende dig til den besluttende myndighed for at bede den om at anmode den bistandsydende myndighed i dit hjemland om hjælp til at organisere en transmission af din afhøring. Du vil skulle give dit samtykke til denne form for afhøring.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Om nødvendigt udnævner den besluttende myndighed en sagkyndig tolk, og du vil ikke skulle bære nogen omkostninger ved dette.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Det er den besluttende myndighed, som vurderer, om den undersøgelse, der er foretaget af læger i dit bopælsland, er pålidelig. Såfremt myndigheden konstaterer, at det er nødvendigt med en ny undersøgelse, bør du få foretaget denne. Du vil kun skulle afholde rejseudgifter for dette.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Danmark?

Loven indeholder ikke bestemmelser om refusion af rejseudgifter, selv i de tilfælde hvor det er nødvendigt at få foretaget en lægeundersøgelse.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Der er i bestemmelserne ikke fastsat nogen frist for, hvornår der skal foreligge en afgørelse om erstatningsansøgningen. Fristen vil ikke kun være afhængig af, hvor kompliceret sagen er, og hvilke beviser det besluttende organ skal gøre sig bekendt med, men også af det antal sager, som den besluttende myndighed ligger inde med.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Erstatningsafgørelsen vil blive udarbejdet på polsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Hvis du er utilfreds med erstatningsafgørelsen, kan du appellere til retten i 2. instans. Du vil ikke bære nogen omkostninger i forbindelse hermed.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Der kan ydes retshjælp på grundlag af bestemmelserne i polsk lov. Hjælpen kan modtages af en person, som påviser, at vedkommende på grund af sin materielle situation ikke kan betale for en advokat. Du bedes dog bemærke, at du kan forvente hjælp til din erstatningsansøgning fra den anklagemyndighed, som fører sagen om den lovovertrædelse, som erstatningen vedrører.

Er der støtteorganisationer for ofre i Danmark, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

I Polen er det Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (fonden for støtte til ofre for forbrydelser og assistance efter afsoning af straf), som indsamler midler til blandt andet ofre for forbrydelser og disses nærmeste. Fonden forvaltes af justitsministeriet. Hjælpen er organiseret på en sådan måde, at fondens forvalter (justitsministeriet) via en åben udbudsprocedure vælger en organisation, hvis tilbud anses for at være det bedste, hvorefter denne tildeles målrettede tilskud til foranstaltninger til fordel for ofre for forbrydelser.

Fondens midler ydes til retshjælp, psykologhjælp og materiel støtte. Retshjælpen kan inkludere hjælp til at kræve erstatning, herunder i grænseoverskridende sager.

Personer, som er interesseret i at gøre brug af hjælpen, bør henvende sig til den ikkestatslige organisation, som har modtaget det målrettede tilskud fra justitsministeriet, samt påvise, at der er begået en forbrydelse til skade for vedkommende. En liste over disse organisationer, herunder deres kontaktoplysninger, findes på justitsministeriets internetside, Link åbner i nyt vinduehttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/, via følgende sti: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Sidste opdatering: 03/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Portugal

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

I Portugal er det Link åbner i nyt vindueComissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC (kommissionen for beskyttelse af ofre for forbrydelser).

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Portugal selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Nej. Et offer for en voldsforbrydelse, herunder vold i hjemmet, som har sit sædvanlige opholdssted i en anden EU-medlemsstat, skal indgive ansøgningen om erstatning og/eller forskud på erstatning, som skal betales af den portugisiske stat, til den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor vedkommende er bosat.

Denne myndighed videresender den pågældende ansøgning til CPVC i Portugal, som herefter træffer de nødvendige foranstaltninger til at kontrollere de faktiske omstændigheder og træffer afgørelse om kravet.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

a) ansøgninger?

CPVC accepterer ansøgninger og bilag på portugisisk eller engelsk.

b) bilag?

Hvis CPVC anmoder den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, om at afhøre vedkommende eller enhver anden person (f.eks. et vidne eller en sagkyndig), skal CPVC acceptere afhøringsprotokollen, forudsat at den er udfærdiget på et af EU-institutionernes officielle sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (CPVC). I forbindelse med voldsforbrydelser, herunder vold i hjemmet, giver de tjenesteydelser, som CPVC har leveret, ikke anledning til krav om godtgørelse af udgifter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Portugal for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

CPVC modtager alle nødvendige dokumenter til at undersøge sagen og træffe afgørelse om den erstatning, som den portugisiske stat skal betale i forbindelse med en forbrydelse begået i Portugal mod et offer, der har sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat. CPVC kan endog anmode myndigheden i offerets bopælsmedlemsstat om at afhøre offeret. Ansøgeren er ikke forpligtet til at rejse til Portugal for at blive afhørt af CPVC.

Hvis en portugisisk domstol finder det nødvendigt at afhøre ansøgeren personligt i Portugal, vil rejseudgifterne og andre hermed forbundne udgifter blive betalt af den portugisiske stat.

Segurança Social (det portugisiske socialsikringsorgan) modtager og videresender ansøgninger om retshjælp.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Alle dokumenter, der fremsendes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, accepteres uden særlige formaliteter og er fritaget for legalisering eller andre tilsvarende formaliteter.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Portugal?

De lægeerklæringer, som ansøgeren har indgivet til myndigheden i den medlemsstat, hvor vedkommende har sit sædvanlige opholdssted, og som er nødvendige for at afgøre sagen, eller andre påkrævede dokumenter vil blive fremsendt til CPVC, uden at der skal foretages yderligere lægeundersøgelser i Portugal.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Inden for en frist på ti dage vil både den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, og ansøgeren selv få meddelelse om CPVC's modtagelse af erstatningskravet med angivelse af den sandsynlige tidsfrist for erstatningsafgørelsen.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Erstatningsafgørelsen kan meddeles ansøgeren og myndigheden i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, på portugisisk eller engelsk. CPVC kan også beslutte at anvende det officielle sprog i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, eller et andet sprog i samme medlemsstat, forudsat at det er et af EU-institutionernes officielle sprog.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ja. En ansøger, der mener at være negativt berørt af CPVC's afgørelse, kan indgive en klage over afgørelsen til CPVC inden for en frist på 15 dage. Klageren skal anføre sine argumenter i klagen og kan vedlægge den dokumentation, som vedkommende finder relevant. CPVC har 30 dage til at behandle klagen og træffe afgørelse og kan bekræfte, ophæve, annullere, ændre eller erstatte den anfægtede afgørelse.

Hvis du ikke er enig i klageafgørelsen, kan afgørelsen indbringes for forvaltningsdomstolene.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter et andet lands regler?

CPVC har ikke truffet nogen foranstaltninger på dette specifikke område.

Er der støtteorganisationer for ofre i Portugal, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC (kommissionen for beskyttelse af ofre for forbrydelser):

 • I Portugal – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7º dte, 1050-115 Lissabon, mandag til fredag kl. 9.30-12.30 og kl. 14.00-16.30
 • Pr. post ved at udfylde formularen på CPVC's websted
 • Pr. e-mail: Link åbner i nyt vinduecorreio.cpcv@sg.mj.pt
 • Online ved at udfylde formularen for ofre for voldsforbrydelser, herunder for vold i hjemmet (Link åbner i nyt vinduehttps://cpvc.mj.pt/)
 • Pr. telefon: (+351) 213 222 490, fastnettakst, kl. 9.30-12.30 og kl. 14.00-16.30.

Associação Portuguesa de apoio à Vítima – APAV (støtteorganisationen for ofre):

 • Telefonisk hjælpetjeneste for ofre (+351) 116 006 (hverdage kl. 9.00-21.00)
 • Online på Link åbner i nyt vindueAPAV's websted (tilgængelig på portugisisk, engelsk, russisk og kinesisk) eller på adressen Link åbner i nyt vinduehttp://infovitimas.pt/pt/app/
 • Videotolkning på tegnsprog/SERV IIN – ved videoopkald (+351 12 472), hverdage kl. 10.00-18.00.

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG (kommissionen for borgerskab og ligestilling mellem kønnene):

 • Informationstjeneste for ofre for vold i hjemmet (informerer om ofres rettigheder og klageadgang på hele det nationale område og om, hvor de kan modtage psykologisk, social eller juridisk bistand) – Tlf.: (+351) 800 202 148 (gratis, anonym og fortrolig tjeneste, der er tilgængelig døgnet rundt).
Sidste opdatering: 13/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Rumænien

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Den kompetente rumænske myndighed, som er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 2, er:

Tribunal București
Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor (erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Telefon: +4021 4083600, +4021 4083700
Telefax: +4021 3187731

E-mail: Link åbner i nyt vinduetribunalul.bucuresti@just.ro

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.tmb.ro/

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den kompetente myndighed i Rumænien selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

 • ansøgningen? På rumænsk.
 • eventuelle bilag? På rumænsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Det er ikke relevant.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Fysisk tilstedeværelse er ikke påkrævet.

Retshjælp dækker også rejseudgifter, når fysisk tilstedeværelse er påkrævet ved lov eller pålægges af en domstol, og når domstolen beslutter, at der ikke findes andre muligheder for, at disse personer kan høres på passende vis.

Domstolen beslutter, om sådanne udgifter kan dækkes eller ikke, og informerer parten om, hvordan vedkommende kan opnå refusion.

Få jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Fysisk tilstedeværelse er ikke påkrævet.

Retshjælp dækker også rejseudgifter, når fysisk tilstedeværelse er påkrævet ved lov eller pålægges af en domstol, og når domstolen beslutter, at der ikke findes andre muligheder for, at disse personer kan høres på passende vis.

Domstolen beslutter, om sådanne udgifter kan dækkes eller ikke, og informerer parten om, hvordan vedkommende kan opnå refusion.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Det afgøres af den udpegede kompetente rumænske myndighed, nemlig Tribunal București, erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Rumænien?

Domstolen beslutter, om sådanne udgifter kan dækkes eller ikke, og informerer parten om, hvordan vedkommende kan opnå refusion.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

1-2 år.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

På rumænsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser, som er sammensat af to dommere, behandler ansøgningen om erstatning og/eller et forskud på erstatningen og kan ved afgørelse tage stilling til en af to følgende løsninger:

 1. Nævnet imødekommer kravet og fastsætter erstatningsbeløbet eller i givet fald forskuddet på erstatningen.
 2. Nævnet afviser kravet, hvis betingelserne jf. nærværende lov om tildeling af erstatning eller forskud på erstatningen, ikke er opfyldt.

Afgørelsen om erstatningskravet eller ansøgningen om forskud på erstatningen forkyndes for offeret.

Afgørelsen kan appelleres inden 15 dage fra forkyndelsen.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Du kan få offentlig retshjælp i overensstemmelse med national rumænsk lov (artikel 14 i lov nr. 211/2004 om foranstaltninger til oplysning, støtte og beskyttelse af ofre for forbrydelser).

Retshjælp tildeles gratis på anmodning til følgende kategorier af ofre:

 1. ofre for drabsforsøg, overlagt mord, legemsbeskadigelse, forsætlige handlinger med legemsbeskadigelse til følge, voldtægt, seksuelle overgreb, kønslig omgang med mindreårig og seksuel udnyttelse af mindreårig.
 2. samlever, børn og forsørgelsesberettigede personer til en person, som er død som følge af drab eller overlagt mord eller forsætlige handlinger med døden til følge.

Gratis retshjælp ydes til ovennævnte personer, hvis forbrydelsen blev begået på rumænsk område, eller — hvis forbrydelsen blev begået uden for rumænsk område — hvis offeret er rumænsk statsborger eller udlænding med lovlig bopæl i Rumænien, og hvis straffesagen finder sted i Rumænien.

Gratis retshjælp ydes efter ansøgning til ofre for andre forbrydelser, hvis den månedlige indkomst pr. medlem af offerets familie højst er lig med bruttominimumslønnen pr. land som fastsat for det år, hvor offeret indgav ansøgning om gratis retshjælp.

Gratis retshjælp ydes kun, hvis offeret har henvendt sig til anklagemyndigheden eller domstolen inden 60 dage fra datoen for forbrydelsen eller fra den dato, hvor offeret fik kendskab til forbrydelsen. Hvis offeret ikke var i stand til fysisk eller mentalt at henvende sig til anklagemyndigheden, beregnes fristen på 60 dage fra den dato, hvor offeret igen var i stand til det.

Ofre på under 18 år og ofre, som er genstand for et indrejseforbud, har ikke pligt til at henvende sig til anklagemyndigheden eller domstolen om den begåede forbrydelse. Den retlige repræsentant for den mindreårige eller den person, som er genstand for et indrejseforbud, kan henvende sig til anklagemyndigheden vedrørende den begåede forbrydelse.

Ansøgningen om gratis retshjælp indgives til domstolen i det distrikt, hvor offeret bor, og behandles af to dommere i erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser, som træffer deres afgørelse inden 15 dage fra datoen for indgivelsen. En kopi af dokumentationen for de oplysninger, der er anført i ansøgningen, og ethvert andet relevant dokument med henblik på behandlingen af ansøgningen, som offeret er i besiddelse af, skal vedlægges ansøgningen om gratis retshjælp.

Ansøgningen om gratis retshjælp behandles i undersøgelseskammeret med indkaldelse af vidnet og afgøres ved dom.

Når offeret ikke har valgt en forsvarer, skal der i afgørelsen om imødekommelse af ansøgningen om gratis retshjælp ligeledes tages stilling til udnævnelse af en beskikket forsvarer i overensstemmelse med lov nr. 51/1995 om tilrettelæggelse og udøvelse af advokaterhvervet som ændret og suppleret.

Afgørelsen om ansøgningen om gratis retshjælp forkyndes for offeret. En afgørelse om afslag på ansøgningen om gratis retshjælp kan prøves på ny, på anmodning fra offeret inden en frist på 15 dage fra forkyndelsen, af domstolen i det distrikt, hvor erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser er hjemmehørende. Fornyet prøvelse finder sted i et kammer sammensat af to dommere.

Gratis retshjælp ydes til hvert offer under hele sagen op til et beløb svarende til to bruttominimumslønninger pr. land, fastsat for det år, hvori offeret har indgivet ansøgningen om gratis retshjælp. De nødvendige midler til levering af gratis retshjælp kommer fra statens budget via justitsministeriets budget.

Ovenstående bestemmelser finder anvendelse analogt i henseende til tildeling af det nødvendige beløb til fuldbyrdelse af retsafgørelsen om udbetaling af erstatning til offeret for forbrydelsen.

Ansøgningen om gratis retshjælp og ansøgningen om tildeling af det nødvendige beløb til fuldbyrdelse af retsafgørelsen om udbetaling af erstatning til offeret for forbrydelsen kan indgives af den retlige repræsentant for den mindreårige eller den person, som er genstand for et indrejseforbud. Ansøgningen om gratis retshjælp og ansøgningen om tildeling af det nødvendige beløb til fuldbyrdelse af retsafgørelsen om udbetaling af erstatning til offeret for forbrydelsen er fritaget for stempelafgift.

Er der støtteorganisationer for ofre i Rumænien, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Ansøgningen om gratis retshjælp og ansøgningen om tildeling af det nødvendige beløb til fuldbyrdelse af retsafgørelsen om udbetaling af erstatning til offeret for forbrydelsen kan ligeledes indgives af ikke-statslige organisationer, som er aktive inden for beskyttelse af ofre, hvis de underskrives af offeret, de omfatter alle oplysninger, og den nødvendige dokumentation er vedlagt.

Sidste opdatering: 15/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Slovenien

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Sloveniens justitsministerium)
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail:Link åbner i nyt vinduegp.mp@gov.si
Websted:Link åbner i nyt vinduehttp://www.mp.gov.si

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i landet selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

- erstatningsansøgningen? På slovensk.

- eventuelle bilag? Bekræftet oversættelse, på slovensk.

Hvis ansøgningen og bilagene ikke er på slovensk, sender justitsministeriet dem tilbage til ansøgeren eller myndigheden i den anden medlemsstat, som ansøgningen stammer fra, med en forklaring om, at ansøgningen og bilagene skal være på slovensk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Hvis ansøgningen og bilagene ikke er på slovensk, sender justitsministeriet dem tilbage til ansøgeren eller den myndighed, som ansøgningen kommer fra, med en forklaring om, at ansøgningen og bilagene skal være på slovensk. Erstatningsmyndigheden oversætter således ikke ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land. Udgifterne til oversættelse påhviler Slovenien.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej, du skal ikke betale for indgivelse af ansøgninger, gennemførelse af procedurer og vedtagelse af afgørelser i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om erstatning ifølge denne lov.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Nej, disse udgifter godtgøres ikke.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Det er generelt ikke nødvendigt at være til stede under sagsbehandlingen.

Den kommission, som træffer afgørelse om erstatning til ofre for forbrydelser, kan vælge et mundtligt retsmøde eller en høring af en part eller en sagkyndig. Efter de almindelige forvaltningsregler har de parter, som ikke kender sproget eller ikke kan bruge det på grund af et handicap, ret til at følge sagen gennem en tolk. Myndigheden har pligt til at informere dem herom.

Kommissionen kan dog i overensstemmelse med lovgivningen anmode den kompetente myndighed om at sørge for dette i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren indgav erstatningsansøgningen. I så fald er det ikke nødvendigt at være personligt til stede.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Lægeerklæringer vil blive accepteret og anerkendt, hvis de leveres på slovensk i form af en bekræftet oversættelse.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse her i landet?

Nej, for ifølge de almindelige forvaltningsregler gennemføres denne procedure på initiativ af den pågældende part.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Den lovbestemte frist for at træffe en afgørelse er tre måneder fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning. I almindelighed varer selve proceduren mindre end seks måneder, alt efter omstændighederne i sagen.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen om ansøgningen træffes på slovensk.

Hvis sagen skal behandles af den kompetente myndighed i en anden EU-medlemsstat, meddeles afgørelsen samtidig med den standardformular, der er foreskrevet af Europa-Kommissionen, og som skal meddeles på det sprog, der tales i den kompetente medlemsstat, hvortil den er rettet. Standardformularen indeholder ligeledes et resumé af afgørelsen, nærmere oplysninger eller lovpligtige instrukser om klagemuligheder og en forklaring af de øvrige foranstaltninger, som det påhviler ansøgeren at træffe.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ved at indbringe en sag for den slovenske forvaltningsdomstol, som har kompetence til at dømme i forvaltningssager.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

I forbindelse med den administrative procedure kan der ikke fås gratis retshjælp til udfærdigelse af en erstatningsansøgning.

Efter de almindelige forvaltningsregler skal tjenestemænd overholde princippet om beskyttelse af en parts rettigheder, hvilket betyder at give den pågældende lov til at udøve sine rettigheder, gøre ham opmærksom herpå, om nødvendigt opfordre ham til at udfylde sin ansøgning, samt give forklaringer, samtidig med at de skal sørge for, at ansøgerens uvidenhed eller manglende erfaring ikke skader hans rettigheder.

Ansøgeren kan beslutte at anlægge sag mod en afgørelse truffet af kommissionen. I forvaltningsretlige tvister i form af en retssag har udlændinge (der ikke er bosat i Slovenien) ret til gratis juridisk bistand under forudsætning af gensidighed eller på de betingelser og i de tilfælde, der er fastsat i de internationale traktater, som er bindende for Republikken Slovenien.

Er der støtteorganisationer for ofre i landet, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Det har vi ingen oplysninger om.

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Slovakiet

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania [Den Slovakiske Republiks justitsministerium – afdelingen for rehabilitering og erstatning]

Telefon: +421 288891225
Fax: +421 288891579

E-mail: Link åbner i nyt vinduevictims@justice.sk
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.gov.sk/

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i landet selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Det er ikke muligt at kommunikere direkte med justitsministeriet i Den Slovakiske Republik. Vedrørende grænseoverskridende ansøgninger skal du henvende dig til den bistandsydende myndighed i dit hjemland.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

 • ansøgningen?
  På slovakisk.
 • eventuelle bilag?
  På slovakisk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Det slovakiske justitsministerium sørger ikke for oversættelse af de nødvendige dokumenter. Oversættelse og omkostninger i den forbindelse skal betales af offeret for forbrydelsen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Sagsbehandlingen er gratis.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Under behandlingen af erstatningsansøgningen kræves det ikke, at offeret for en voldsforbrydelse er til stede. En eventuel høring foretages af den bistandsydende myndighed, som har modtaget ansøgningen, eller af den slovakiske myndighed gennem audiovisuelle hjælpemidler. Takket være dette system er der således ingen rejseomkostninger, og det er derfor ikke nødvendigt at anmode om godtgørelse.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Loven kræver ikke, at ansøgeren er til stede under erstatningssagen. Under behandlingen af erstatningsansøgningen kræves det ikke, at offeret for en voldsforbrydelse er til stede.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

For at bestemme svie og smerte er en lægeerklæring i overensstemmelse med kravene i de slovakiske retsregler nødvendig. Det er dog ikke udelukket, at en slovakisk læge vurderer offerets helbredstilstand på grundlag af lægeerklæringer udstedt i offerets bopælsland.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse her i landet?

Rejseudgifter godtgøres ikke.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Det slovakiske justitsministerium træffer sin afgørelse senest seks måneder efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

På slovakisk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ved at anlægge en retssag.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

De slovakiske retsregler omfatter ikke specifik retshjælp til indgivelse af en erstatningsansøgning. Det er muligt at få almindelig retshjælp, som ydes af staten gennem centret for retshjælp, eller søge om hjælp hos en af de organisationer, som sørger for hjælp til ofre for forbrydelser. Ved indgivelse af ansøgningen om erstatning giver det slovakiske justitsministerium selv de væsentligste oplysninger.

Er der støtteorganisationer for ofre i landet, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Der findes på slovakisk område ikkestatslige organisationer, som yder hjælp og støtte til visse kategorier af ofre for voldsforbrydelser. De forskellige organisationers muligheder for at hjælpe ofrene med at søge erstatning i grænseoverskridende sager afhænger bl.a. af deres personaleressourcer.

Sidste opdatering: 09/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Finland

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Valtiokonttori

PL 50

FI-00054 Valtiokonttori

E-mail: Link åbner i nyt vinduerikosvahingot@valtiokonttori.fi

Link åbner i nyt vinduehttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i landet selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Du kan sende din ansøgning direkte til den finske statskasse (Valtiokonttori). Bemærk dog de begrænsninger vedrørende det sprog, der benyttes i dokumenterne, som er beskrevet nedenfor.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne erstatningsansøgningen?

Eventuelle bilag?

Ansøgningen skal være affattet på finsk, svensk eller engelsk. Bilagene skal også være på et af disse sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Den finske statskasse (Valtiokonttori) behandler ikke en ansøgning, som ikke er affattet på et af ovennævnte sprog. Hvis du har brug for hjælp til oversættelse af dokumenterne, anbefaler vi, at du kontakter den bistandsydende myndighed i dit bopælsland.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Du skal ikke betale administrative gebyrer for behandling af din ansøgning.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Sagen behandles skriftligt af den finske statskasse (Valtiokonttori). Du vil ikke blive indkaldt til at møde personligt på noget tidspunkt under behandlingen.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Se det foregående svar.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Lægeerklæringer udstedt af læger i dit bopælsland accepteres til at beskrive den skade, du har lidt.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse her i landet?

Se det foregående svar.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Du vil få en afgørelse inden for gennemsnitligt seks til otte måneder efter, at den finske statskasse (Valtiokonttori) har modtaget din ansøgning.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Den finske statskasse (Valtiokonttori) træffer udelukkende afgørelser på finsk og svensk. Hvis din ansøgning er skrevet på engelsk, vil afgørelsen blive ledsaget af et resumé på engelsk, som beskriver indholdet.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Du kan appellere erstatningsafgørelsen ved at skrive til domstolen i sager om social sikring (vakuutusoikeus) senest 30 dage efter den dato, hvor du fik besked om afgørelsen. Oplysninger om indgivelse af en klage er vedlagt afgørelsen om erstatning fra den finske statskasse (Valtiokonttori).

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Den finske statskasse (Valtiokonttori) vil rådgive dig om alt, hvad der vedrører erstatningskravet. Hvis du får hjælp af en ekstern repræsentant til at indgive kravet, kan omkostningerne alene refunderes, hvis du har fået bevilget retshjælp, eller hvis der er beskikket en rådgivende advokat i sagen. Omkostninger i forbindelse med ansøgningen kan ligeledes refunderes i tilfælde, hvor sagen ikke indbringes for en domstol, hvis du opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre i landet, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Du kan få hjælp fra tjenesten for støtte til ofre for forbrydelser (rikosuhripäivystys, RIKU). Kontaktoplysningerne på tjenesten findes på tjenestens websted på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://www.riku.fi/en/home/.

Sidste opdatering: 09/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Sverige

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Brottsoffermyndigheten

Storgatan 49
Umeå

Tlf.: (46)90708200
Fax: (46)90178353

E-mail: Link åbner i nyt vindueregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postadresse:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Sverige selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, hvis lovovertrædelsen fandt sted i Sverige, kan ansøgningen indgives direkte til Brottsoffermyndigheten.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

— ansøgningen?

— eventuelle bilag?

Ansøgningen om erstatning og dokumentationen accepteres på svensk og engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Oversættelser betales af Brottsoffermyndigheten.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Sverige for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Ansøgeren behøver ikke at være til stede. Behandlingen er skriftlig.

Få jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Der er mulighed for tolkning, hvis behovet opstår under sagsbehandlingen.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland — eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Lægeerklæringer og journaler fra andre lande accepteres. Hvis der er behov for en yderligere vurdering, foretages denne af en lægefaglig ekspert udpeget af Brottsoffermyndigheten, der baserer sin vurdering på de lægeundersøgelser, der er til rådighed.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Sverige?

Der er normalt ikke behov for lægeundersøgelse i Sverige, når man er bosat i et andet EU-land. Men hvis der er behov for en sådan yderligere undersøgelse, er det muligt at få omkostningerne refunderet.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Sagsbehandlingstiden varierer afhængigt af sagens karakter og myndighedens arbejdsbyrde. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er normalt omkring tre måneder, men det kan både gå hurtigere eller tage længere tid. Sagerne behandles i den rækkefølge, der kommer ind, og der gives normalt ikke fortrinsbehandling.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen er på svensk. Hvis du ikke behersker svensk, modtager du også en sammenfatning af afgørelsen på engelsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Brottsoffermyndighetens afgørelser kan ikke påklages, men myndigheden kan, på anmodning eller af egen drift, ændre afgørelsen, hvis der fremkommer nye omstændigheder, eller det i øvrigt kan begrundes.

En person, som er utilfreds med en afgørelse, skal da sende en skriftlig anmodning om fornyet behandling til myndigheden. Det skal i anmodningen specificeres, hvilke ændringer der ønskes foretaget, med angivelse af grundene hertil. Eventuelt supplerende materiale skal indgives sammen med anmodningen.

Ansøgeren har altid ret til at få prøvet afgørelsen vedrørende erstatning for en forbrydelse på ny (Nämnden för brottsskadeersättning).

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Godtgørelse af advokatomkostninger refunderes kun, hvis der foreligger særlige grunde. Normalt er der ikke noget behov for hjælp fra en advokat i sager om erstatning til ofre for forbrydelser. Det er forholdsvis enkelt at ansøge. Myndigheden har også en forpligtelse til at give oplysninger og yde bistand til den erstatningssøgende og et ansvar for at indhente de undersøgelser, en afgørelse i sagen kræver.

Er der støtteorganisationer for ofre i Sverige, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Hvis du ønsker at ansøge eller har spørgsmål om erstatning i grænseoverskridende sager, er det mest hensigtsmæssigt at henvende sig til Brottsoffermyndigheten for at få hjælp og information. Information findes på Link åbner i nyt vinduehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. Du kan også ringe til +46 90 70 82 00.

Sidste opdatering: 22/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - England og Wales

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 203 684 2517

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i England og Wales selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Vi accepterer en ansøgning direkte fra dig. Du behøver ikke gå gennem den bistandsydende myndighed i dit hjemland.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

 • ansøgningen?
 • eventuelle bilag?

Vi vil helst modtage disse dokumenter på engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Vi betaler for disse oversættelser.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i England og Wales for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Vi forlanger ikke gebyrer for vores tjenesteydelser.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Vi behandler ansøgningerne og kontakter ansøgerne skriftligt. Du behøver ikke være til stede.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i England/Wales?

Vi accepterer erklæringer fra uddannede læger i andre lande.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i England/Wales?

Vi betaler ikke rejseudgifter.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Den tid, det tager at vurdere en ansøgning, afhænger af, hvor kompliceret den er. F.eks. tager ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste længere tid end ansøgninger, der kun indebærer betaling i henhold til skadetariffen. CICA færdigbehandler ikke en ansøgning, før du bekræfter, at du er kommet dig over dine skader i det omfang, det er muligt. Vi sigter mod at løse ukomplicerede sager senest 12 måneder efter modtagelsen.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Vi giver dig skriftlig besked på engelsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Hvis du er uenig i den oprindelige afgørelse og ønsker, at vi ser på den igen, skal du sende os en skriftlig anmodning om fornyet prøvelse senest 56 dage efter datoen for den oprindelige afgørelse. Du skal vedlægge eventuel yderligere dokumentation, som du ønsker, at vi ser på til støtte for dit krav.

Når vi modtager din begæring om fornyet prøvelse sammen med alle dine ekstra oplysninger, vil den blive gennemgået af en anden sagsbehandler ("claims officer") end den, der traf den oprindelige afgørelse. Afgørelsen om den fornyede vurdering kan være mere eller mindre gunstig end den oprindelige afgørelse, eller den oprindelige afgørelse kan være uændret.

Hvis du ikke er enig i den fornyede afgørelse, kan du appellere til First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation) (retten i første instans, afdelingen for erstatningsordningen for skader) i overensstemmelse med rettens procesreglement. Du kan finde dette reglement på Link åbner i nyt vindueFirst-tier Tribunals websted.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Du behøver ikke en betalt repræsentant som en advokat eller en virksomhed til administration af krav til at søge om erstatning. Hvis du vælger at betale en advokat, kan vi ikke dække omkostningerne hertil, og du vil skulle betale disse omkostninger selv.

Er der støtteorganisationer for ofre i England og Wales, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Du kan kontakte Link åbner i nyt vindueOfrenes informationstjeneste for at få hjælp med din ansøgning.

Sidste opdatering: 16/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Nordirland

Dette afsnit er ikke relevant. Compensation Services Northern Ireland behandler kun krav, der er opstået i Nordirland.


Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser?

-

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

-

På hvilke sprog accepterer Erstatningsnævnet: Kravet? Bilag?

-

Hvis Erstatningsnævnet får krav/bilag, som er modtaget fra et andet EU-land oversat, hvem betaler så for dette?

-

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land), hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

-

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

-

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

-

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller genkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

-

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

-

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

-

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen?

-

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

-

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

-

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

-

Sidste opdatering: 15/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Skotland

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 300 003 3601

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Skotland selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Vi accepterer en ansøgning direkte fra dig. Du behøver ikke gå gennem den bistandsydende myndighed i dit hjemland.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

 • ansøgningen?
 • eventuelle bilag?

Vi vil helst modtage disse dokumenter på engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Vi betaler for disse oversættelser.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Skotland for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Vi forlanger ikke gebyrer for vores tjenesteydelser.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Vi behandler ansøgningerne og kontakter ansøgerne skriftligt. Du behøver ikke være til stede.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i Skotland?

Vi accepterer erklæringer fra uddannede læger i andre lande.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Skotland?

Vi betaler ikke rejseudgifter.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Vi sigter mod at løse ukomplicerede sager senest 12 måneder efter modtagelsen.  Komplicerede sager tager længere tid.  Vi træffer ikke en endelig afgørelse i din sag, hvis din lægebehandling ikke er afsluttet, eller din restitueringsgrad ikke er kendt.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Vi giver dig skriftlig besked på engelsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Hvis du er uenig i den oprindelige afgørelse og ønsker, at vi ser på den igen, skal du sende os en skriftlig anmodning om fornyet prøvelse senest 56 dage efter datoen for den oprindelige afgørelse. Du skal vedlægge eventuel yderligere dokumentation, som du ønsker, at vi ser på til støtte for dit krav.

Når vi modtager din begæring om fornyet prøvelse sammen med alle dine ekstra oplysninger, vil den blive gennemgået af en anden sagsbehandler ("claims officer") end den, der traf den oprindelige afgørelse. Afgørelsen om den fornyede vurdering kan være mere eller mindre gunstig end den oprindelige afgørelse, eller den oprindelige afgørelse kan være uændret.

Hvis du ikke er enig i den fornyede afgørelse, kan du appellere til First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation) (retten i første instans, afdelingen for erstatningsordningen for skader) i overensstemmelse med rettens procesreglement. Du kan finde dette reglement på Link åbner i nyt vindueFirst-tier Tribunals websted.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Du behøver ikke en betalt repræsentant som en advokat eller en virksomhed til administration af krav til at søge om erstatning. Hvis du vælger at betale en advokat, kan vi ikke dække omkostningerne hertil, og du vil skulle betale disse omkostninger selv.

Er der støtteorganisationer for ofre i Skotland, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Du kan kontakte Link åbner i nyt vindueInformationstjenesten for ofre og vidner for at få hjælp med din ansøgning.

Sidste opdatering: 15/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.