Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για κοινωνικές υποθέσεις και ζητήματα αναπηρίας (υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων) (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Βιέννη

Τηλ.: 0043 158831
ΦΑΞ: 0043(0)10599882516

Ηλ. ταχυδρομείο: post.wien@sozialministeriumservice.at

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

Κατά τη διαβίβαση από την αρχή συνδρομής και κατά τη διαβίβαση από το θύμα: κατ’ αρχήν, στη γερμανική και την αγγλική γλώσσα.

(Εάν το θύμα -στην περίπτωση που η αρχή έχει επιληφθεί απευθείας- δεν μπορεί να επικοινωνήσει στη γερμανική και την αγγλική γλώσσα, γίνονται δεκτά και έγγραφα σε άλλες γλώσσες, τα οποία ακολούθως μεταφράζονται).

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Η αρχή.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Δεν καταβάλλονται τέλη.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Κατά κανόνα δεν απαιτείται η παρουσία σας.

Σε περίπτωση κλήτευσής σας από την αρχή, καλύπτονται τα καταβλητέα έξοδα ταξιδιού. Αρμόδια προς τούτο είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία για κοινωνικές υποθέσεις και ζητήματα αναπηρίας (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Εφόσον απαιτείται, ναι.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Κατά κανόνα, προσλαμβάνεται ημεδαπός εμπειρογνώμονας από την αρχή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του κατά την αξιολόγηση και τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά από τη χώρα καταγωγής.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Ναι.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από τη ζητούμενη παροχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις η απόφαση εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στη γερμανική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Η απόφαση της υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων (Sozialministeriumservice) μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του ομοσπονδιακού διοικητικού δικαστηρίου (Bundesverwaltungsgericht) [της υπόθεσης μπορεί να επιληφθούν επίσης το Συνταγματικό Δικαστήριο (Verfassungsgerichtshof) και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof)].

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Ναι. Ωστόσο, δεν προβλέπεται επιστροφή εξόδων για αμοιβές δικηγόρων από την υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων (Sozialministeriumservice) και το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht).

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Τυχόν υποστήριξη από οργανισμό στήριξης θυμάτων (π.χ. από τον Λευκό Δακτύλιο) πρέπει να διευκρινιστεί με τον ίδιο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.