Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

α) Η επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως μπορεί να επικουρεί θύματα που έχουν βελγική ιθαγένεια ή θύματα που διαμένουν στο Βέλγιο στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για να λάβουν αποζημίωση σε άλλη χώρα της ΕΕ

Διεύθυνση:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

β) Για τις υποθέσεις θυμάτων τρομοκρατίας πρέπει να επικοινωνήσετε με την «Division terrorisme» (τμήμα τρομοκρατικών ενεργειών) της επιτροπής που αναφέρεται ανωτέρω.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: terrorvictims@just.fgov.be

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

  • την αίτηση; Στα γαλλικά, τα ολλανδικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά.
  • τα δικαιολογητικά έγγραφα; Στα γαλλικά, τα ολλανδικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Δεν έχει παρουσιαστεί τέτοια περίπτωση. Το ζήτημα αυτό τελεί ακόμη υπό εξέταση.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι

Αν απαιτείται να είμαι παρών/-ούσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Όχι

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Όχι

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την επιτροπή βάσει του είδους και της βαρύτητας της βλάβης που υπέστη το θύμα.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

18 μήνες επί του παρόντος. Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη για τις διασυνοριακές υποθέσεις και τις «εθνικές» υποθέσεις.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στα γαλλικά, τα ολλανδικά, τα γερμανικά ή τα αγγλικά.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Δεν προβλέπεται διαδικασία έφεσης κατά των αποφάσεων της επιτροπής. Μόνον προσφυγή ακύρωσης ενώπιον του βελγικού Συμβουλίου της Επικρατείας είναι δυνατή.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Όχι, δεν προβλέπεται παρέμβαση της επιτροπής στο θέμα αυτό.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Υπάρχουν υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων, που μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση οικονομικής συνδρομής ενώπιον της επιτροπής οικονομικής συνδρομής.

Η παροχή συνδρομής στα θύματα υπάγεται στην αρμοδιότητα των κοινοτήτων και περιφερειών του Βελγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες (ιδίως για τις διάφορες υπηρεσίες που είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν βοήθεια) μπορείτε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους ιστότοπους:

Fédération Wallonie-Bruxelles (Ομοσπονδία Βαλλονίας-Βρυξελλών): victimes.be

Φλάνδρα: slachtofferzorg.be

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.