Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Ζάγκρεμπ

Nikica Hamer Vidmar

Τηλέφωνο: +385 1 371 47 56
Φαξ : +385 1 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Δικτυακός τόπος: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι, υποβάλλοντας την αίτησή σας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας απευθείας ή με συστημένη επιστολή.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στην κροατική γλώσσα. Αν η αίτηση και τα δικαιολογητικά είναι σε ξένη γλώσσα, τότε πρέπει να υποβληθούν μαζί με επικυρωμένη μετάφραση που έχει εκδοθεί από εξουσιοδοτημένο δικαστικό μεταφραστή.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Η αρχή απόφασης δεν μεταφράζει την αίτηση ή τα δικαιολογητικά και δεν καλύπτει το κόστος της μετάφρασης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Δεν καταβάλλονται διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη διαδικασία σε σχέση με την αίτηση.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Αν η Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) αποφασίσει να καλέσει τον αιτούντα σε ακρόαση ή να παραστεί στη διαδικασία, επιστρέφονται τα έξοδα ταξιδίου του αιτούντος.

Κατά κανόνα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και κατά την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται η παρουσία του αιτούντος, και αν ο αιτών, οι μάρτυρες, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από το δικαστήριο ή άλλα πρόσωπα πρέπει να εξεταστούν, η Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, ως η αρχή απόφασης, μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση αποζημίωσης, να προβεί σε αυτές τις ενέργειες.

Επιπλέον, η ακρόαση που απαιτείται για μια τέτοια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση τεχνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας της πληροφορικής, των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων μέσων μετάδοσης εικόνας και ήχου. Στην περίπτωση αυτή, η ακρόαση διεξάγεται από την Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, δηλαδή την αρχή απόφασης.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Ναι.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Ξένα ιατρικά έγγραφα γίνονται δεκτά, ωστόσο η Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, ως αρχή απόφασης, ελέγχει και αξιολογεί τα ιατρικά έγγραφα και, αν είναι απαραίτητο, μπορεί να διατάξει την έκδοση γνωμάτευσης από εμπειρογνώμονα ιατρό.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Όχι

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η αρμόδια αρχή θα λάβει απόφαση επί της αίτησης περίπου εντός 60 ημερών, αν η αίτηση είναι πλήρης και έχει υποβληθεί δεόντως (αν έχουν ληφθεί και υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης). Ωστόσο, αν η αίτηση είναι ελλιπής, ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη της απόφασης μπορεί να είναι περισσότερος.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Η απόφαση επί της αίτησης θα συνταχθεί στην κροατική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, ωστόσο, ο αιτών έχει τη δυνατότητα διοικητικής προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Όχι

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Ναι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.