Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Δεν είναι υποχρεωτική η αποστολή της αίτησης μέσω της αρχής συνδρομής. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή (το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων), η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει την αίτηση στην αστυνομική διεύθυνση της περιοχής στην οποία διεξήχθη η ποινική έρευνα της υπόθεσης. Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί απευθείας στην αστυνομία.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές: την αίτηση; τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται γίνονται δεκτά στη δανική και στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων προτιμά να μεταφράζονται κατά το δυνατόν όλα τα έγγραφα στη δανική γλώσσα.

Η Δανία έχει συνάψει γλωσσική συνθήκη με τις Βόρειες χώρες (Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία), δυνάμει της οποίας οι πολίτες αυτών των χωρών έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα όταν βρίσκονται σε άλλη Βόρεια χώρα. Οι γλώσσες που καλύπτονται από τη συνθήκη είναι η δανική, η ισλανδική, η νορβηγική, η φινλανδική και η σουηδική.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Στις υποθέσεις αποζημίωσης, τα έξοδα για τη μετάφραση των εγγράφων καταβάλλονται από τη δανική αστυνομία.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Η διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης είναι έγγραφη. Ως εκ τούτου, ως αιτών δεν χρειάζεται να είστε παρών ούτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσης από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ούτε κατά τη λήψη απόφασης από το συμβούλιο.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Δεδομένου ότι η εξέταση της υπόθεσης διενεργείται εγγράφως, δεν τίθεται ζήτημα αυτοπρόσωπης παράστασης και συνδρομής από διερμηνέα.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Δεν απαιτείται να διενεργηθούν ιατρικές εκτιμήσεις και εξετάσεις από ιατρούς σε αυτή τη χώρα. Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων δέχεται καταρχήν όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Κατά κανόνα δεν απαιτείται να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις σε αυτή τη χώρα, αν διαμένετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στη χώρα διαμονής σας.

Τα έξοδα ταξιδίου από και προς τον τόπο της θεραπείας μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο των εξόδων ανάρρωσης.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση της υπόθεσης από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την υπόθεση. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες —ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις της κάθε υπόθεσης— από την αστυνομία, τους ιατρούς ή άλλες αρχές. Ομοίως, σε υποθέσεις που αφορούν μόνιμη σωματική βλάβη ή απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας, ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η υποβολή της υπόθεσης στον Οργανισμό Ασφάλισης για την Αγορά Εργασίας (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), κάτι που ενδέχεται να παρατείνει τον χρόνο εξέτασης της υπόθεσης.

Άνω του 50 % των νέων υποθέσεων που υποβάλλονται στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων εξετάζονται εντός 50 ημερών, μέσω μιας ιδιαίτερα ταχείας διαδικασίας που εφαρμόζεται σε απλές υποθέσεις. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, υποθέσεις στις οποίες υπάρχει τελεσίδικη απόφαση τόσο για το ζήτημα της ενοχής του δράστη όσο και για το ποσό της αποζημίωσης.

Εάν δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της υπόθεσης μέσω της ανωτέρω ιδιαίτερα ταχείας διαδικασίας, ο συνήθης χρόνος διεκπεραίωσης της υπόθεσης από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ανέρχεται επί του παρόντος σε 18 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από το χρονικό σημείο που το συμβούλιο έλαβε τη νέα αίτηση αποζημίωσης.

Μπορείτε να επισπεύσετε τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία στο συμβούλιο. Η τεκμηρίωση μπορεί να συνίσταται, για παράδειγμα, σε αποδείξεις αγοράς φαρμάκων, ιατρικά πιστοποιητικά για την περίοδο της ασθένειας ή δήλωση του εργοδότη σας σχετικά με τα απολεσθέντα εισοδήματά σας λόγω της βλάβης.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων συντάσσει όλες τις αποφάσεις στη δανική γλώσσα. Στη συνέχεια, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη μετάφραση της απόφασης από την αρχή συνδρομής στην πατρίδα σας.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Δεν μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της απόφασης του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ενώπιον άλλων διοικητικών αρχών. Εάν επιθυμείτε την τροποποίηση της απόφασης, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων και να εξηγήσετε γιατί διαφωνείτε με την απόφαση. Στη συνέχεια, το εν λόγω συμβούλιο αξιολογεί κατά πόσον υφίστανται βάσιμοι λόγοι για την επανεξέταση της υπόθεσης. Κατά κανόνα, το κριτήριο είναι η προσκόμιση νέων σχετικών πληροφοριών από τον αιτούντα, οι οποίες είναι σημαντικές για την έκβαση της υπόθεσης.

Εάν το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων επικυρώσει την απόφασή του, μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης του συμβουλίου.

Μπορείτε επίσης να προσφύγετε στον Κοινοβουλευτικό Διαμεσολαβητή.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Η διαδικασία εξέτασης των υποθέσεων είναι οργανωμένη με τέτοιον τρόπο ώστε, κατά κανόνα, δεν είναι αναγκαία η παροχή νομικής συνδρομής· υπάρχει όμως η σχετική δυνατότητα βάσει των κανονισμών αυτής της χώρας. Σε ειδικές περιπτώσεις, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να αποφασίσει ότι ο αιτών πρέπει να καλύψει το σύνολο ή μέρος των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του συμβουλίου.

Σε αυτή τη χώρα δεν απαιτείται διασφάλιση πρόσβασης σε δικηγόρο ούτε παροχή νομικής συνδρομής από δικηγόρους ή οργανώσεις νομικής συνδρομής.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

  • Hjælp Voldsofre (Rådhusstræde 7, 1. sal, DK-8900 Randers C, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: voldsofre@voldsofre.dk)
  • Offerrådgivningen (Vesterballevej 5, DK-7000 Fredericia, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@offerraadgivning.dk)
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.