Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Σε κάθε περιφερειακό δικαστήριο (tribunal de grande instance — TGI), η επιτροπή αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών πράξεων (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI) αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης που υποβάλλουν θύματα εγκληματικών πράξεων ή έλκοντες δικαιώματα από τέτοια θύματα.

Στις υποθέσεις τρομοκρατίας FR, αρμόδιο να αποφανθεί επί των αιτήσεων είναι το Ταμείο Εγγύησης για τρομοκρατικές και άλλες εγκληματικές πράξεις (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions — FGTI), ενώ ασκείται έλεγχος από δικαστή, ο οποίος αποφαίνεται σε περίπτωση διαφωνίας.

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην αρχή που θα μπορεί να αποφανθεί σχετικά με την αίτησή σας.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

– την αίτηση;

– τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Η αίτηση και τα έγγραφα γίνονται δεκτά στα γαλλικά και στα αγγλικά.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Τα θύματα σε διασυνοριακές υποθέσεις καλούνται, στο μέτρο του δυνατού, να μεταφράσουν τα βασικά δικαιολογητικά έγγραφα στη γαλλική γλώσσα με δική τους επιβάρυνση.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Δεν απαιτείται να είστε παρών. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου σας, ημερήσια αποζημίωση διαμονής, για την κάλυψη των εξόδων διατροφής και στέγασής σας, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης παράστασης.

Για να λάβετε αυτή την αποζημίωση, πρέπει να επικοινωνήσετε με το δικαστήριο από το οποίο κλητευθήκατε.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Ναι, αν έρθετε, δικαιούστε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Τα ιατρικά πιστοποιητικά από τη χώρα διαμονής σας θα γίνουν δεκτά. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος από εμπειρογνώμονα ιατρό στη βάση εγγράφων.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Η ιατρική εξέταση από εμπειρογνώμονα διοργανώνεται κατά προτίμηση σε συνεννόηση με το θύμα ώστε να πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία επίσκεψής του στη Γαλλία. Σε άλλες περιπτώσεις, τα έξοδα ταξιδίου με τα οποία επιβαρύνεται το θύμα για να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από εμπειρογνώμονα μπορούν, με την προσκόμιση δικαιολογητικών, να καλυφθούν από την FGTI.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η αίτηση διαβιβάζεται αμελλητί από τη γραμματεία της CIVI στο Ταμείο Εγγύησης.

Το Ταμείο Εγγύησης πρέπει να υποβάλει στο θύμα προσφορά εντός 2 μηνών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου που απεστάλη από τη γραμματεία της CIVI.

Εάν το θύμα αποδεχτεί την προσφορά, η συμφωνία διαβιβάζεται στον πρόεδρο της CIVI για έγκριση. Σε περίπτωση που την εγκρίνει, η συμφωνία μπορεί να εκτελεστεί. Η απόφαση κοινοποιείται στο θύμα και στο Ταμείο Εγγύησης, το οποίο προβαίνει στην καταβολή.

Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης του Ταμείου Εγγύησης, άρνησης της προσφοράς από το θύμα ή μη απάντησης του θύματος στην προσφορά του Ταμείου Εγγύησης εντός προθεσμίας δύο μηνών, η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστήριο και η αίτηση εξετάζεται από δικαστή, ο οποίος επαληθεύει τις δηλώσεις και τα προσκομισθέντα έγγραφα.

Ο εισαγγελέας και το Ταμείο Εγγύησης υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους το αργότερο 15 ημέρες πριν από την ακρόαση. Ο αιτών και το Ταμείο Εγγύησης πρέπει να κλητευθούν τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα.

Μετά τη συζήτηση της υπόθεσης σε μη δημόσια συνεδρίαση, η απόφαση της CIVI για καταβολή αποζημίωσης ή για απόρριψη της αίτησης κοινοποιείται στον αιτούντα και στο Ταμείο Εγγύησης, το οποίο καταβάλλει την τυχόν επιδικασθείσα αποζημίωση εντός ενός μήνα από την εν λόγω κοινοποίηση.

Στις υποθέσεις τρομοκρατίας (FR), αν η αίτηση είναι παραδεκτή, το Ταμείο Εγγύησης καταβάλλει προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης εντός ενός μήνα από την παραλαβή του πλήρους φακέλου. Το Ταμείο Εγγύησης υποβάλλει προσφορά αποζημίωσης στο θύμα (αφού σταθεροποιηθεί η κατάστασή του) ή στους οικείους θανόντος θύματος εντός προθεσμίας τριών μηνών.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Θα λάβετε την απόφαση στα γαλλικά. Μπορείτε να ζητήσετε μετάφραση δωρεάν.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν δεν ικανοποιηθείτε με την απόφαση της CIVI, μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση της υπόθεσης από το εφετείο στο οποίο υπάγεται η CIVI.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη Γαλλία.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που να μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Οι ενώσεις στήριξης θυμάτων που λειτουργούν στα γραφεία στήριξης θυμάτων των δικαστηρίων αλλά και εντός των δικών τους εγκαταστάσεων μπορούν να σας παράσχουν δωρεάν συνδρομή στην προετοιμασία του αιτήματός σας για αποζημίωση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.