Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Αρχές απόφασης είναι οι προνοιακές αρχές των ομόσπονδων κρατών. Η αρμοδιότητα καθορίζεται βάσει του ομόσπονδου κράτους όπου τελέστηκε η πράξη. Οι αλλοδαποί αιτούντες μπορούν, για να αποφύγουν την αναζήτηση του αρμόδιου οργάνου, να απευθύνονται στο κεντρικό σημείο επαφής (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). Το κεντρικό σημείο επαφής διαβιβάζει την αίτηση αποζημίωσης στην αρμόδια αρχή.

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Αυτό είναι δυνατό, ωστόσο οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές συνδρομής θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

– την αίτηση;

Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα.

– τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Οι μεταφράσεις είναι δωρεάν για τους αιτούντες. Το σχετικό κόστος βαρύνει κατά κανόνα τις αρχές απόφασης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Διοικητικά έξοδα ή τέλη δεν επιβάλλονται σε υποθέσεις αποζημίωσης θυμάτων στη Γερμανία.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Τα έξοδα ταξιδίου αναλαμβάνονται, στον βαθμό που είναι αναγκαία, από την αρμόδια αρχή απόφασης.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Δεν υφίσταται έννομη αξίωση για διερμηνέα. Ωστόσο, στην πράξη συνήθως παρέχεται διερμηνέας, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Τέτοιου είδους πιστοποιητικά γίνονται συνήθως δεκτά.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Τα έξοδα ταξιδίου αναλαμβάνονται, στον βαθμό που είναι αναγκαία, από την αρμόδια αρχή απόφασης.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Δεν μπορεί να δοθεί γενική απάντηση για τη διάρκεια της διαδικασίας αποζημίωσης, διότι αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Κατά κανόνα, η απόφαση μεταφράζεται στην εκάστοτε εθνική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Κατά της απόφασης της διαδικασίας αποζημίωσης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή. Αν αυτή δεν γίνει δεκτή, είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου κοινωνικών υποθέσεων (Sozialgericht).

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Κάθε αιτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσλάβει νομικό παραστάτη για την υπόθεσή του. Ωστόσο, η απόδοση της δαπάνης δεν είναι δυνατή.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Στη Γερμανία υπάρχουν πολυάριθμοι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί οργανισμοί στήριξης θυμάτων, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν στήριξη στους πληγέντες. Ικανοποιητική επισκόπηση —και στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα— μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο http://www.odabs.org.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.