Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Αν έχετε κατοικία ή συνήθη διαμονή στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους, η αίτηση κατατίθεται στην αντίστοιχη Αρχή Συνδρομής του κράτους - μέλους, η οποία την αποστέλλει στην Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης κοινοποιεί το συντομότερο δυνατό στην Αρχή Συνδρομής του οικείου κράτους - μέλους και στον αιτούντα τα ακόλουθα στοιχεία: α) το πρόσωπο ή το αρμόδιο τμήμα που χειρίζεται την υπόθεση, β) απόδειξη παραλαβής της αίτησης, γ) κατά προσέγγιση προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την αίτηση.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

Ως επίσημη γλώσσα για την υποβολή της αίτησης και την ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και δικαιολογητικών εγγράφων ορίζεται η ελληνική.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Δεν αναλαμβάνει τη μετάφραση και κατά συνέπεια το κόστος.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Ναι, το ύψος του τέλους είναι 50 ευρώ. Η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται εάν μέχρι την εξέτασή της από την Αρχή Αποζημίωσης δεν έχει καταβληθεί. Η Ελληνική Αρχή Συνδρομής θα σας δώσει πληροφορίες για το τραπεζικό έμβασμα που θα πρέπει να καταβάλετε.

Αν βρίσκεστε σε μία χώρα της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ - Single Euro Payment Area) μπορείτε να πληρώσετε το ηλεκτρονικό παράβολο με Sepa Credit Transfer σε ευρώ με παραλήπτρια Τράπεζα την Τράπεζα Ελλάδος και αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ καθώς και πληροφορίες εμβάσματος σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Επωνυμία Δικαιούχου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διεύθυνση Δικαιούχου: Κ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα

IBAN Δικαιούχου: GR1201000230000000481090510

Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας Δικαιούχου: BNGRGRAA

Πληροφορίες εμβάσματος: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (o 20-ψήφιος κωδικός παραβόλου – κωδικός πληρωμής θα σας δοθεί από την Ελληνική Αρχή Συνδρομής)

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να καλέσει εσάς, τον δράστη ή τρίτα πρόσωπα, όπως μάρτυρες ή πραγματογνώμονες, να εμφανισθούν αυτοπροσώπως για να καταθέσουν ενώπιόν της.

Στην περίπτωση που έχετε την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή σας στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους, η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης ζητεί από την οικεία Αρχή Συνδρομής να διενεργήσει την ακρόαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους όπου εδρεύει, και να της διαβιβάσει στη συνέχεια το σχετικό πρακτικό. Δύναται, επίσης, σε συνεργασία με την οικεία Αρχή Συνδρομής, να διενεργήσει η ίδια απευθείας την ακρόαση, σύμφωνα με το ημεδαπό δίκαιο, τηλεφωνικώς ή με τη χρήση τηλεεικονοδιάσκεψης. Στην τελευταία περίπτωση, η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης δεν μπορεί να σας υποχρεώσει να εμφανισθείτε ενώπιόν της. Η Ελληνική Αρχή Συνδρομής παρέχει τη συνδρομή της στην αντίστοιχη Αρχή Αποζημίωσης του οικείου κράτους - μέλους κατά τη διενέργεια ακρόασής σας ή τρίτων προσώπων, όπως είναι ιδίως οι μάρτυρες ή οι πραγματογνώμονες.

Προς το σκοπό αυτόν η Ελληνική Αρχή Συνδρομής, μετά από σχετικό αίτημα της Αρχής Αποζημίωσης του οικείου κράτους - μέλους: α) συντρέχει αυτήν κατά τη διενέργεια απευθείας από αυτήν της ακρόασης τηλεφωνικώς ή με τη χρήση τηλεεικονοδιάσκεψης, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, παρέχοντας και εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή ή β) διενεργεί η ίδια την ακρόαση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και στη συνέχεια διαβιβάζει το σχετικό πρακτικό στην Αρχή Αποζημίωσης του οικείου κράτους - μέλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το πρακτικό ακρόασης, το οποίο συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, μεταφράζεται στην επίσημη ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους - μέλους ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινοτική γλώσσα, την οποία το εν λόγω κράτος - μέλος έχει δηλώσει ότι αποδέχεται.

Οι σχετικές δαπάνες που προκαλούνται στην Ελληνική Αρχή Συνδρομής βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Ναι, παρέχεται διερμηνέας.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Γίνονται δεκτά, υπάρχει όμως περίπτωση να διαταχθεί και η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Ναι, θα αποζημιωθείτε.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης ποροσδιορίζει την εξέταση της υπόθεσης εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και αποφαίνεται οριστικά εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προσδιορισμού της υπό κρίση αίτησης.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στη γλώσσα που κατανοείτε.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Mπορείτε να ασκήσετε προσφυγή, εντός τεσσάρων μηνών, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Δικαιούχοι νομικής βοήθειας ως προς τις τυχόν ποινικές και αστικές αξιώσεις τους είναι και τα θύματα εγκληματικών πράξεων. Προβλέπεται δηλαδή από το νόμο (άρθρο 1 του Ν. 3226/2004) η παροχή νομικής βοήθειας σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολίτες χαμηλού εισοδήματος, που δικαιούνται νομική βοήθεια, είναι εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 2/3 των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δε λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Διεθνής Αμνησία Ελληνικό Τμήμα

Ελληνική Αστυνομία - Κυβερνοέγκλημα

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.