Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Η επιτροπή για τη στήριξη των θυμάτων εγκληματικών πράξεων που συνδέονται με τη μαφία και των εκ προθέσεως βίαιων εγκληματικών πράξεων (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Via Cavour n. 6 διεύθυνση πιστοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («PEC»): protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Η επιτροπή αποτελείται από τον επίτροπο (Commissario), ο οποίος ασκεί χρέη προέδρου, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Οικονομίας, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης, Υγείας και Κοινωνικών Πολιτικών, και έναν εκπρόσωπο χωρίς δικαίωμα ψήφου της δημόσιας επιχείρησης παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών CONSAP, η οποία είναι αρμόδια για την οικονομική διαχείριση του σχετικού ταμείου.

Οι αιτήσεις παροχής του ταμείου πρέπει να υποβληθούν, προς εξέταση, στο περιφερειακό/τοπικό γραφείο του δημοσίου (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) σε μία από τις εξής τοποθεσίες: στην περιφέρεια του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση για μια από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του νόμου αριθ. 122/2016 ή στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου μέρους ή των άλλων δικαιούχων σε περίπτωση θανάτου του θύματος της αξιόποινης πράξης ή στον τόπο κατοικίας του ειδικού εκπροσώπου (procuratore speciale) ο οποίος εκπροσωπεί το θύμα ή τους άλλους δικαιούχους εάν είναι Ιταλοί πολίτες ή πολίτες της ΕΕ οι οποίοι δεν διαμένουν στην Ιταλία.

Η απόφαση επί της αίτησης ωστόσο εκδίδεται από την επιτροπή.

Οι προϋποθέσεις παροχής του χρηματικού κονδυλίου και το έντυπο της αίτησης διατίθενται στην επόμενη σελίδα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι, παρότι η υποβολή της αίτησης μέσω της αρχής συνδρομής μπορεί να σας φανεί χρήσιμη για να μεταφραστεί η αίτηση και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

  • την αίτηση;
  • τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Στα ιταλικά.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, από άλλη χώρα της ΕΕ, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Ο αιτών δεν επιβαρύνεται με έξοδα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Δεν απαιτείται να είστε παρών, διότι δεν διεξάγονται κατ’ αντιμωλίαν συζητήσεις εάν θέλετε να υποβάλετε περαιτέρω παρατηρήσεις ή δικαιολογητικά, μπορείτε να τα αποστείλετε με πιστοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της αρχής συνδρομής.

Διάταγμα αριθ. 222/2008, άρθρο 6: «Εξέταση του αιτούντος κατόπιν αιτήματος της ιταλικής αρχής απόφασης

«1. Εάν η ιταλική αρχή απόφασης αποφασίσει να εξετάσει τον αιτούντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος, αποστέλλει το αίτημα στην αρχή συνδρομής του άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις διαδικαστικές διατυπώσεις που προβλέπει ο ιταλικός νόμος, και πρέπει να ζητείται από την αρχή συνδρομής του άλλου κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση να ενημερώσει το προς εξέταση πρόσωπο για τις εν λόγω διατυπώσεις.

«2. Εάν η ιταλική αρχή απόφασης ζητήσει από την αρχή συνδρομής του άλλου κράτους μέλους να εξετάσει τον αιτούντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους, βάσει του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος, αποστέλλει το αίτημα σε συνέχεια των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Βλέπε την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Θα αναγνωριστούν, εφόσον έχουν παραληφθεί στα ιταλικά ή στα αγγλικά. Δεν χρειάζεται ειδική εκτίμηση από τους εγχώριους ιατρούς.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Δεν χρειάζεται να διενεργηθούν ιατρικές εξετάσεις αντ’ αυτού, θα πρέπει να υποβάλετε τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά και τα τιμολόγια που αποδεικνύουν τις ιατρικές δαπάνες τις οποίες αναλάβατε.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Ο ισχύων κανόνας είναι 60 ημέρες από τη λήψη της αίτησης. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι οι διαδικασίες θα ανασταλούν αν η αρχή λήψης της απόφασης ζητήσει άλλα έγγραφα ή πληροφορίες (άρθρο 10α του νόμου αριθ. 241/90).

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στα ιταλικά.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Με άσκηση αγωγής ενώπιον του τακτικού δικαστηρίου (tribunale) εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Όχι.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Όχι, στον βαθμό που γνωρίζει η υπηρεσία που παρέχει τις παρούσες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.