Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Αρχή Νομικής Συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga (Ρίγα)

Τηλέφωνο: +371 67514208
Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή: +371 80001801
Φαξ : +371 67514209

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jpa@jpa.gov.lv
Ιστοσελίδα: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση κρατικής αποζημίωσης απευθείας στην Αρχή Νομικής Συνδρομής χωρίς να απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διαμένετε.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται τις αιτήσεις η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές;

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής κάνει δεκτές τις αιτήσεις αποζημίωσης από το κράτος και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ’ αυτές στα λετονικά ή στα αγγλικά. Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στην Αρχή Νομικής Συνδρομής δεν χρειάζονται επικύρωση, και δεν ισχύουν ισοδύναμες διατυπώσεις για τα εν λόγω έγγραφα.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση/τα δικαιολογητικά έγγραφα, από άλλη χώρα της ΕΕ, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Εάν είναι αναγκαία η μετάφραση της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος και των εγγράφων τα οποία επισυνάπτονται σ’ αυτή, τα έξοδα μετάφρασης καλύπτονται από το κονδύλιο του κρατικού προϋπολογισμού το οποίο χορηγείται στην Αρχή Νομικής Συνδρομής.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Δεν επιβαρύνεστε οικονομικά για τη διεκπεραίωση της αίτησης κρατικής αποζημίωσης η οποία έχει παραληφθεί από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Η παρουσία σας δεν είναι αναγκαία στη διαδικασία της διεκπεραίωσης της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος και της απόφασης έγκρισης ή απόρριψης της καταβολής αποζημίωσης.

Αν η Αρχή Νομικής Συνδρομής κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για να λάβει την απόφασή της, θα ενημερωθείτε σχετικά εντός επτά ημερών από την παραλαβή της αίτησης κρατικής αποζημίωσης.

Η απόφαση θα αποσταλεί στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση αποζημίωσης από το κράτος.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Η παρουσία σας δεν είναι αναγκαία στη διαδικασία της διεκπεραίωσης της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος και της απόφασης έγκρισης ή απόρριψης της καταβολής αποζημίωσης.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία/σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) αποφασίζει σχετικά με τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης. Η Αρχή Νομικής Συνδρομής θα ζητήσει από την αρμόδια για τη διαδικασία αρχή πληροφορίες ως προς τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης.

Η πραγματογνωμοσύνη βασίζεται σε ιατρικά αρχεία ή άλλα αντικειμενικά στοιχεία.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Εάν η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) αποφασίσει να ζητήσει έρευνα από πραγματογνώμονα, τα έξοδα ταξιδίου σας θα καλυφθούν (από τον εθνικό προϋπολογισμό) σύμφωνα με τη διαδικασία και κατά το ποσό που ορίζεται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής εγκρίνει ή απορρίπτει την καταβολή αποζημίωσης από το κράτος εντός ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος και αποστέλλει την απόφαση στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση.

Αν η Αρχή Νομικής Συνδρομής ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από εσάς ή από την αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο), αναστέλλεται η προθεσμία έκδοσης της απόφασης έως τη λήψη των αναγκαίων πληροφοριών.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Η έγκριση ή η άρνηση της καταβολής αποζημίωσης από το κράτος θα σας αποσταλεί στα λετονικά, μαζί με μετάφρασή της σε γλώσσα που το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διαμένετε έχει δηλώσει ότι δέχεται.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση της Αρχής Νομικής Συνδρομής με την οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται η καταβολή κρατικής αποζημίωσης εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος της, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Αρχή Νομικής Συνδρομής, η οποία θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Δεν χρειάζεστε νομική συνδρομή για να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης από το κράτος. Η Αρχή Νομικής Συνδρομής παρέχει την αναγκαία συνδρομή για τη διαδικασία της διεκδίκησης κρατικής αποζημίωσης.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Ο οργανισμός «Skalbes» παρέχει δωρεάν τη γραμμή βοήθειας 116006 «Γραμμή βοήθειας για θύματα εγκληματικών πράξεων» (καθημερινά από τις 7.00 ως τις 22.00), μέσω της οποίας παρέχονται: συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα αξιόποινων πράξεων, πληροφορίες για τα δικονομικά δικαιώματα των θυμάτων (για παράδειγμα, δικαιώματα στις ποινικές διαδικασίες, δικαιώματα αποζημίωσης, αποζημίωση από το κράτος, κ.ο.κ.), τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις υφιστάμενες υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.