Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Τηλ: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Φαξ: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mj.public.lu
Διεύθυνση Ιντερνέτ: http://www.mj.public.lu/

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι, η αίτηση αποζημίωσης αποστέλλεται απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου με απλή επιστολή, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν δικαιούται αποζημίωση από άλλο κράτος και ότι αποδεικνύει τακτική και συνήθη διαμονή στο Μεγάλο Δουκάτο.

Προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση τακτικής και συνήθους διαμονής στο Μεγάλο Δουκάτο για τον αιτούντα, αν αυτός είναι θύμα αδικήματος προβλεπόμενου στο άρθρο 382-1 του ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

Η αίτηση αποζημίωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα γίνονται δεκτά στις εξής γλώσσες:

  • τα λουξεμβουργιανά,
  • τα γαλλικά,
  • τα γερμανικά.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλαμβάνει τα έξοδα της μετάφρασης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Η παρουσία του θύματος είναι προαιρετική. Το θύμα μπορεί να εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο του. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται μετακίνηση.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Ναι.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Τα ιατρικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από γιατρούς στη χώρα διαμονής σας γίνονται δεκτά ή αναγνωρίζονται ως δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και τη ζημία που έχετε υποστεί.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Άνευ αντικειμένου. Τα αλλοδαπά ιατρικά πιστοποιητικά γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά έγγραφα.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποφαίνεται εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Δεδομένου ότι η αίτηση πρέπει να συντάσσεται στα γαλλικά, τα γερμανικά ή τα λουξεμβουργιανά, η απόφαση σχετικά με την αίτηση πρέπει επίσης να συνταχθεί σε μία από τις τρεις αποδεκτές γλώσσες.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αμφισβητείται επί της αρχής ή ως προς το ποσό που χορηγείται, μπορεί να ασκηθεί ένδικο βοήθημα κατά του Κράτους, εκπροσωπούμενου από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Το ένδικο βοήθημα πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου (tribunal d’arrondissement) του Λουξεμβούργου ή του Diekirch, κατ’ επιλογή του αιτούντος.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Πρόσωπο που αποδεικνύει ότι δεν έχει επαρκές εισόδημα, δικαιούται δωρεάν νομική συνδρομή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Ορίζεται δικηγόρος με σκοπό την παροχή νομικών συμβουλών ή τη νομική εκπροσώπηση και το σχετικό κόστος αναλαμβάνεται από το κράτος. Οποιοσδήποτε μπορεί να συμβουλευτεί τις αρχές πληροφόρησης και νομικής διαβούλευσης. Μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία Υποδοχής και Νομικής Πληροφόρησης (Service d’Accueil et d’Information juridique) για να λάβει δωρεάν οποιαδήποτε νομική πληροφορία.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν κατά την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης σε διασυνοριακή υπόθεση;

Service central d’assistance sociale (SCAS) (κεντρική υπηρεσία κοινωνικής αρωγής) - Service d’aide aux victimes (SAV) (υπηρεσία στήριξης θυμάτων)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.