Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Στην Πορτογαλία, η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή για την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων (CPVC).

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση σ' αυτή τη χώρα, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Όχι. Τα θύματα εγκλήματος βίας ή ενδοοικογενειακής βίας που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να υποβάλουν την αίτηση αποζημίωσης/προκαταβολής από το πορτογαλικό Δημόσιο ενώπιον της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο διαμένουν.

Η εν λόγω αρχή διαβιβάζει την αίτηση στην CPVC στην Πορτογαλία, η οποία την παραλαμβάνει και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών με σκοπό να αποφανθεί σχετικά.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

α) την αίτηση;

Η CPVC δέχεται την αίτηση και τα σχετικά έγγραφα στην πορτογαλική και την αγγλική γλώσσα.

β) τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Εάν η CPVC ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών να οργανώσει τη διεξαγωγή ακρόασης του αιτούντος ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου (π.χ. μάρτυρα ή πραγματογνώμονα), η CPVC υποχρεούται να κάνει δεκτά τα πρακτικά της ακρόασης εφόσον είναι συντεταγμένα σε μια από τις γλώσσες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Η CPVC. Οι υπηρεσίες που ζητούνται και παρέχονται από την CPVC σε περιπτώσεις εγκλημάτων βίας ή ενδοοικογενειακής βίας δεν δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή τελών ή δαπανών.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Η CPVC λαμβάνει όλα τα έγγραφα που χρειάζεται προκειμένου να διερευνήσει και να αποφανθεί επί της αίτησης αποζημίωσης που καταβάλλεται από το πορτογαλικό Δημόσιο για έγκλημα που τελέστηκε στην Πορτογαλία σε βάρος θύματος που έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος. Μπορεί επίσης να ζητήσει από την αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει το θύμα να προβεί στην ακρόαση του τελευταίου. Ο αιτών δεν χρειάζεται να ταξιδέψει στην Πορτογαλία για την ακρόασή του από την Επιτροπή.

Εάν το πορτογαλικό δικαστήριο κρίνει απαραίτητη την αυτοπρόσωπη ακρόαση του αιτούντος χωρίς χρήση τυχόν άλλων μέσων, τότε τα έξοδα ταξιδίου και τα λοιπά συναφή έξοδα καταβάλλονται από το πορτογαλικό Δημόσιο.

Η υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης είναι η εθνική αρχή που λαμβάνει και διαχειρίζεται τις αιτήσεις για δωρεάν νομική συνδρομή.

Παρέχεται διερμηνέας στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Ναι.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Γίνονται δεκτά και χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους ή από οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διατύπωση.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Τα ιατρικά έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών στην αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής του και που κρίνονται απαραίτητα για τη λήψη απόφασης επί της υπόθεσης, ή άλλα έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν, θα διαβιβαστούν στην CPVC χωρίς να υφίσταται ανάγκη για πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις στην Πορτογαλία.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Εντός 10 ημερών, τόσο η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής όσο και ο ίδιος ο αιτών θα λάβουν ειδοποίηση παραλαβής της αίτησης από την CPVC, στην οποία θα επισημαίνεται το πιθανό χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λήψη απόφασης επί της αίτησης.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Η απόφαση επί της αίτησης αποζημίωσης αποστέλλεται στα πορτογαλικά ή στα αγγλικά στον αιτούντα και στην αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή ο αιτών. Η CPVC μπορεί επίσης να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών, ή άλλη γλώσσα του εν λόγω κράτους μέλους, εφόσον πρόκειται για γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, μπορώ να την προσβάλω;

Ναι. Εάν ο αιτών κρίνει ότι η απόφαση της CPVC είναι εσφαλμένη, έχει προθεσμία 15 ημερών για να υποβάλει προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής. Στο έγγραφο της ένστασης, ο αιτών οφείλει να επισημαίνει τα στοιχεία στα οποία βασίζει την προσφυγή του καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει κατάλληλα. Η CPVC διαθέτει προθεσμία 30 ημερών για να εξετάσει και να αποφασίσει επί της προσφυγής και μπορεί να επικυρώσει, να ανακαλέσει, να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει την προσβαλλόμενη πράξη.

Εάν ο αιτών δεν ικανοποιηθεί με την απόφαση επί της προσφυγής, μπορεί να την προσβάλει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Η CPVC δεν προσφέρει κανενός είδους παρέμβαση επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Επιτροπή για την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων (CPVC):

  • αυτοπροσώπως – Av. Fontes Pereira de Melo, αριθ.º7, 7.º dto., 1050-115 Λισαβόνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:30 έως τις 12:30, και από τις 14:00 έως τις 16:30
  • μέσω ταχυδρομείου, με τη χρήση του εντύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: correio.cpvc@sg.mj.pt
  • μέσω διαδικτύου, με τη συμπλήρωση του εντύπου για τα θύματα εγκλημάτων βίας ή του εντύπου για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (https://cpvc.mj.pt/)
  • τηλεφωνικά: (+351) 213 222 490, κλήσεις με χρέωση προς σταθερή γραμμή από 09:30 έως 12:30 και από 14:00 έως 16:30

APAV:

  • ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων: (+351) 116 006 (09:00 με 21:00 τις εργάσιμες ημέρες)
  • μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο της APAV (διαθέσιμος στα πορτογαλικά, τα αγγλικά, τα κινέζικα και τα ρωσικά) ή στον δικτυακό τόπο http://infovitimas.pt/pt/app/
  • διερμηνεία νοηματικής γλώσσας μέσω βίντεο/SERV IIN – με βιντεοκλήση (+351 12 472), από τις 10:00 έως τις 18:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Επιτροπή δικαιωμάτων του πολίτη και ισότητας των φύλων (Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género - CIG):

  • Υπηρεσία ενημέρωσης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων καθώς και τα εργαλεία που διαθέτουν σε όλη την επικράτεια και τα σημεία στα οποία μπορούν να αποκτήσουν ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, καθώς και νομικές πληροφορίες) – Τηλέφωνο: (+351) 800 202 148 (δωρεάν, ανώνυμη και εμπιστευτική υπηρεσία που είναι διαθέσιμη καθημερινά και όλο το 24ωρο).
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.