Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
Župančičeva 3
Λουμπλιάνα

Τηλέφωνο: +386 1 369 54 40
Φαξ: +386 1 369 54 75

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gp.mp@gov.si
Δικτυακός τόπος: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

— την αίτηση; Στη σλοβενική γλώσσα.

— τα δικαιολογητικά έγγραφα; Στη σλοβενική γλώσσα, σε επίσημη μετάφραση.

Εάν η αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν έχουν καταρτιστεί στη σλοβενική γλώσσα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα επιστρέφει στον αιτούντα ή στην αρχή του κράτους μέλους από την οποία παρέλαβε το αίτημα, διευκρινίζοντας ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να είναι στη σλοβενική γλώσσα.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα από άλλη χώρα της ΕΕ, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Εάν η αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν έχουν καταρτιστεί στη σλοβενική γλώσσα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα επιστρέφει στον αιτούντα ή την αρχή από την οποία παρέλαβε το αίτημα, διευκρινίζοντας ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να είναι στη σλοβενική γλώσσα. Με άλλα λόγια, η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή δεν μεταφράζει την αίτηση ή τα δικαιολογητικά έγγραφα από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Το κόστος της μετάφρασης καλύπτεται από τη Δημοκρατία της Σλοβενίας.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι. Δεν επιβάλλονται τέλη για αιτήσεις, αγωγές και αποφάσεις στις διαδικασίες αποζημίωσης κατά τον εν λόγω νόμο.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Όχι, δεν παρέχεται αποζημίωση για τα εν λόγω έξοδα.

Παρέχεται διερμηνέας στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Κατά κανόνα, δεν χρειάζεται να είστε αυτοπροσώπως παρών στη διαδικασία.

Η επιτροπή αποζημιώσεων, η οποία εκδίδει την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση αποζημίωσης στα θύματα εγκληματικών πράξεων, μπορεί να αποφασίσει να διεξαγάγει προφορική συζήτηση ή να εξετάσει πρόσωπο εμπλεκόμενο στην υπόθεση ή εμπειρογνώμονα. Σύμφωνα με τους κανόνες της γενικής διοικητικής διαδικασίας, τα πρόσωπα που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα ή δεν μπορούν να κάνουν χρήση αυτής λόγω αναπηρίας έχουν δικαίωμα διερμηνείας για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Η αρχή οφείλει να ενημερώνει σχετικά τους αιτούντες.

Ωστόσο, κατά τον νόμο, η επιτροπή αποζημιώσεων μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση αποζημίωσής του να διενεργήσει αντ’ αυτής τις εν λόγω πράξεις. Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών δεν χρειάζεται να είναι αυτοπροσώπως παρών.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Τα επισυναπτόμενα ιατρικά πιστοποιητικά θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν, εφόσον προσκομιστούν σε επίσημη μετάφραση στη σλοβενική γλώσσα.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Σύμφωνα με τους κανόνες της γενικής διοικητικής διαδικασίας, όχι, διότι η εν λόγω διαδικασία κινείται με αίτημα του αιτούντος.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η νόμιμη προθεσμία για την έκδοση απόφασης είναι 3 μήνες από την παραλαβή της πλήρους αίτησης. Κατά κανόνα, η συνολική διαδικασία διαρκεί λιγότερο από έξι μήνες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Η απόφαση θα εκδοθεί στη σλοβενική γλώσσα.

Εάν η διαδικασία διενεργηθεί μέσω της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, η απόφαση θα αποσταλεί μαζί με το προβλεπόμενο τυποποιημένο έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να είναι στη γλώσσα του αρμόδιου κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να αποσταλεί. Στο τυποποιημένο έντυπο περιλαμβάνεται επίσης περίληψη της απόφασης, επεξήγηση ή πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και επεξήγηση των άλλων πράξεων στις οποίες αναμένεται να προβεί ο αιτών.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση με προσφυγή, η οποία εκδικάζεται από το Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Στη διοικητική διαδικασία που αφορά την κατάρτιση αίτησης αποζημίωσης δεν προβλέπεται η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής.

Σύμφωνα με τους κανόνες της γενικής διοικητικής διαδικασίας, ωστόσο, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να τηρούν την αρχή της προστασίας των δικαιωμάτων του αιτούντος, γεγονός που σημαίνει ότι ο εκάστοτε υπάλληλος οφείλει να παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του, να τον ενημερώνει σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματά του, να τον καλεί να συμπληρώσει την αίτηση και να του παρέχει εξηγήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν παραβλάπτονται τα δικαιώματά του από τυχόν άγνοια ή έλλειψη γνώσεων.

Ο αιτών μπορεί να αποφασίσει να προσβάλει με προσφυγή απόφαση της επιτροπής αποζημιώσεων. Για τις διοικητικές διαφορές για τις οποίες έχει κινηθεί και δικαστική διαδικασία, οι αλλοδαποί (που δεν είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) δικαιούνται δωρεάν νομική συνδρομή με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας ή σύμφωνα με τους όρους και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν τη Δημοκρατία της Σλοβενίας.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Δεν διαθέτουμε πληροφορίες ως προς αυτό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.