Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

-

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Για τις βίαιες εγκληματικές πράξεις και τα σεξουαλικά εγκλήματα, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) είναι η αρχή συνδρομής.

Οι τοποθεσίες των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για τα εγκλήματα τρομοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η αρχή συνδρομής.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών για πληροφορίες σχετικά με την αρχή συνδρομής.

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχές συνδρομής άλλων κρατών μελών έρχονται σε άμεση επαφή με την αρχή απόφασης, αν και συνιστούμε οι αιτήσεις να διαβιβάζονται μέσω των αρχών συνδρομής.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές - την αίτηση; - τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Η γλώσσα που είναι αποδεκτή για τις αιτήσεις αποζημίωσης και τα έγγραφα είναι η ισπανική.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, μετά την ολοκλήρωση όλων των ερευνών και πριν από τη σύνταξη της απόφασης για τη χορήγηση ή την απόρριψη της χορήγησης της ενίσχυσης που έχει ζητηθεί, ο αιτών καλείται σε ακρόαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσει τα σχετικά επιχειρήματά του.

Αν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε στην Ισπανία και ο αιτών την ενίσχυση έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, όταν η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης υποβάλλεται μέσω της αρχής συνδρομής του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών, η Γενική Διεύθυνση Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública), ως η αρχή απόφασης, μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία της σχετικής αρχής συνδρομής για να διεξαγάγει την ακρόαση του αιτούντα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αν το κρίνει απαραίτητο.

Για τη διεξαγωγή της ακρόασης, η Γενική Διεύθυνση Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ζητήσει από την αρχή συνδρομής του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών την ενίσχυση να παράσχει όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε το όργανο που διερευνά την υπόθεση για να διαπιστώσει αν πρέπει να χορηγηθεί ή όχι η ενίσχυση να είναι σε θέση να διεξαγάγει την ακρόαση απευθείας, μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης, αν ο αιτών συμφωνήσει σε αυτό. Επιπλέον, η αρχή συνδρομής που διεξάγει την ακρόαση πρέπει να αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Δαπανών Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης έκθεση σχετικά με την ακρόαση που διεξήχθη.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που ισχύουν για τις βίαιες εγκληματικές πράξεις και τα σεξουαλικά εγκλήματα όταν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε στην Ισπανία και ο αιτών ενίσχυση έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, αν η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης υποβάλλεται μέσω της αρχής συνδρομής του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών, και είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης για τη Στήριξη Θυμάτων Τρομοκρατίας, που, ως αρχή απόφασης, προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται ανωτέρω σε σχέση με την ακρόαση.

Όπως περιγράφεται ανωτέρω, αν ο αιτών συμφωνεί, η ακρόαση μπορεί να διεξαχθεί μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης, στην περίπτωση δε αυτή τα έξοδα ταξιδίου μπορούν να αποφευχθούν.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Γενικά, για τα θύματα οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης, κάθε θύμα που δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί την ισπανική γλώσσα ή την επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διαδικασία έχει το δικαίωμα δωρεάν βοήθειας από διερμηνέα ο οποίος ομιλεί μια γλώσσα που κατανοεί το θύμα, όταν, στο στάδιο της ανάκρισης, παρέχει κατάθεση στον ανακριτή, τον εισαγγελέα ή την αστυνομία, ή όταν συμμετέχει ως μάρτυρας σε δίκη ή σε οποιαδήποτε άλλη προφορική διαδικασία. Το εν λόγω δικαίωμα έχουν επίσης τα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας.

Η συνδρομή από διερμηνέα μπορεί να παρασχεθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού μέσου, εκτός εάν ο δικαστής ή το δικαστήριο, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος ενός εκ των διαδίκων, αποφασίσει ότι ο διερμηνέας πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του θύματος.

Στο πλαίσιο των ενεργειών της αστυνομίας, κάθε τυχόν απόφαση να μην παρασχεθεί διερμηνεία στο θύμα μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του ανακριτή. Η προσφυγή θεωρείται ότι έχει ασκηθεί όταν το πρόσωπο που θίγεται από την απόφαση εκφράσει τη δυσαρέσκειά του κατά τον χρόνο της άρνησης.

Ενδεχόμενη δικαστική απόφαση να μην παρασχεθεί διερμηνεία στο θύμα μπορεί να προσβληθεί με έφεση.

Επιπλέον, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, τα οποία είναι οι αρχές συνδρομής για τις διασυνοριακές εγκληματικές πράξεις, παρέχουν πληροφορίες στα θύματα σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες διερμηνείας.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην αίτηση πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ισπανικά, δεδομένου ότι πρόκειται για τη μοναδική γλώσσα που είναι αποδεκτή από την αρμόδια για τις υποθέσεις αποζημίωσης αρχή.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης είναι γενικά ένα έτος από την ημερομηνία διάπραξης της εγκληματικής πράξης.

Οι προθεσμίες για την έκδοση απόφασης χορήγησης ή απόρριψης της χορήγησης της ενίσχυσης, τελικής ή προσωρινής, έχουν ως εξής:

  • Για βλάβες που οδηγούν σε αναπηρία, επιδείνωση τέτοιων βλαβών ή θάνατο: 6 μήνες.
  • Για προσωρινή ανικανότητα: 4 μήνες.
  • Για δαπάνες θεραπευτικής αγωγής ύστερα από σεξουαλικό έγκλημα και για έξοδα κηδείας: 2 μήνες.

Αν δεν έχει εκδοθεί ρητή απόφαση κατά την εκπνοή της προθεσμίας για την έκδοσή της, η αίτηση μπορεί να θεωρηθεί απορριφθείσα.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, η αίτηση πρέπει γενικά να υποβληθεί εντός προθεσμίας ενός έτους από τη στιγμή που επήλθε η ζημία ή από τη στιγμή κατά την οποία υπήρξε διάγνωση που αποδεικνύει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της συνέπειας και της τρομοκρατικής ενέργειας. Όσον αφορά την ενίσχυση για σπουδές, η προθεσμία είναι τρεις μήνες από την εγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών.

Η προθεσμία για την έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης είναι 12 μήνες, εκτός από την περίπτωση της ενίσχυσης για σπουδές, όπου η προθεσμία είναι 6 μήνες· αν εκπνεύσει η προθεσμία χωρίς να έχει εκδοθεί ρητή απόφαση, η αίτηση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στην ισπανική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, ο αιτών μπορεί να προσβάλει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη νόμιμα προβλεπόμενη ενίσχυση εντός ενός μήνα από την κοινοποίησή της. Αν η απόφαση δεν προσβληθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας, η μόνη επιλογή που απομένει είναι η υποβολή έκτακτης προσφυγής αναθεώρησης στο ανωτέρω υπουργείο.

Η προσφυγή μπορεί να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης ή στην Εθνική Επιτροπή για την Ενίσχυση και τη Στήριξη των Θυμάτων Βίαιων Αξιόποινων Πράξεων (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Η Εθνική Επιτροπή είναι το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών κατά αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αν παρέλθουν τρεις μήνες από την προσφυγή και η Εθνική Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση, η προσφυγή μπορεί να θεωρηθεί ως απορριφθείσα και μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, οι αποφάσεις που εκδίδει το Υπουργείο Εσωτερικών στις διοικητικές διαδικασίες επί των αιτήσεων για τα διάφορα είδη ενίσχυσης μπορούν να προσβληθούν είτε με διοικητική προσφυγή είτε απευθείας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, τα θύματα μπορούν να ζητήσουν νομική συνδρομή υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, τα θύματα βίας µε βάση το φύλο έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν νομικές συμβουλές αμέσως πριν από την υποβολή της καταγγελίας και δωρεάν εκπροσώπηση και υπεράσπιση από δικηγόρο και δικαστικό παραστάτη σε όλες τις διοικητικές διεργασίες και διαδικασίες που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από τη βία που έχουν υποστεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μία ενιαία νομική ομάδα θα πρέπει να αναλαμβάνει την υπεράσπιση του θύματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται δεόντως το δικαίωμα υπεράσπισης του θύματος. Το δικαίωμα αυτό ισχύει επίσης για τους δικαιούχους οποιασδήποτε ενίσχυσης σε περίπτωση θανάτου του θύματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμμετείχαν στις πράξεις.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων τρομοκρατίας, τα θύματα τρομοκρατίας που αναγνωρίζονται από την ισπανική νομοθεσία έχουν το δικαίωμα να λάβουν νομική συνδρομή σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που απορρέουν από την τρομοκρατική ενέργεια της οποίας είναι θύματα, ανεξάρτητα από τους οικονομικούς τους πόρους, σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας για την παροχή νομικής συνδρομής στην Ισπανία.

Σε κάθε περίπτωση, η άμεση νομική συνδρομή είναι εξασφαλισμένη για όλα τα θύματα τρομοκρατίας που υποβάλλουν σχετική αίτηση. Το δικαίωμα νομικής συνδρομής χάνεται αν, στη συνέχεια, δεν αναγνωριστεί στο θύμα το καθεστώς του θύματος τρομοκρατικής ενέργειας, αν εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αν παύσει η ποινική δίωξη, χωρίς, ωστόσο, να γεννάται υποχρέωση επιστροφής του κόστους οποιωνδήποτε δωρεάν παροχών έχουν ληφθεί μέχρι το σημείο αυτό.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων και των σεξουαλικών εγκλημάτων, για συνδρομή σχετικά με την κατάρτιση και την αποστολή αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης, οι αιτούντες μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, όπου θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση που μπορεί να προβλέπεται για αυτούς καθώς και για τις διάφορες διατυπώσεις για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Τέτοια γραφεία βρίσκονται σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες, σε όλες σχεδόν τις πρωτεύουσες των επαρχιών, καθώς και σε άλλες πόλεις.

Οι τοποθεσίες των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση που μπορεί να είναι διαθέσιμη για τα θύματα τρομοκρατίας. Το εν λόγω Γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: + 34 91 400 74 02

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.