Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Lituania

Contenido facilitado por
Lituania

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimino pr. 30
Vilnius

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Republikken Litauen selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, man kan sende sin ansøgning direkte til justitsministeriet i Republikken Litauen.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

– ansøgningen?

– eventuelle bilag?

Ansøgningen og bilagene skal afleveres på litauisk eller engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Udgifterne til oversættelse til litauisk eller engelsk skal dækkes af den ansøgende part eller den fremsendende myndighed.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i dette land for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Et offer for en kriminel handling behøver ikke være til stede, når der træffes afgørelse om vedkommendes ansøgning. Sådanne udgifter refunderes derfor ikke.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Et offer for en kriminel handling behøver ikke være til stede, når der træffes afgørelse om vedkommendes ansøgning.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Dokumenter udstedt af de kompetente myndigheder/personer i offerets bopælsland accepteres.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i dette land?

Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Der træffes afgørelse senest en måned efter indgivelsen af anmodningen og alle de nødvendige dokumenter til justitsministeriet i Republikken Litauen.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Normalt på litauisk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Afgørelser truffet af justitsministeriet i Republikken Litauen kan appelleres i kommissionen for administrative tvistigheder eller den regionale forvaltningsdomstol i Vilnius inden for en måned fra datoen for forkyndelsen af afgørelsen.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Ja, man kan søge om retshjælp fra den statsgaranterede retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre her i landet, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Nej.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.